Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 134/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 29/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 134/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP-KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ MỚI NHỊ XUÂN TRỰC THUỘC LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ vào Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội khóa 11 về việc thực hiện thí điểm Đề án tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 205/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh”;
Căn cứ Quyết định số 246/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Công văn số 07/CV-TNXP ngày 06 tháng 6 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 386/SNV ngày 08 tháng 7 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thành lập Ban quản lý Cụm Công nghiệp-Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố (gọi tắt là Ban quản lý Cụm công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân).

Ban quản lý Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp một phần kinh phí hoạt động, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định.

Trụ sở của Ban quản lý Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân đặt tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ban quản lý Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân có nhiệm vụ :

2.1- Về thực hiện dự án đầu tư Cụm công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân :

2.1.1- Tiếp nhận, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt dự án đầu tư Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân.

2.1.2- Tổ chức quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình; kiểm tra, tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng quy định của Nhà nước.

2.1.3- Thực hiện công tác quyết toán, bàn giao công trình theo đúng quy định của Nhà nước.

2.2- Về quản lý và khai thác Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân :

2.2.1- Tiếp nhận cơ sở vật chất kỹ thuật đã hoàn thành và quản lý điều hành hoạt động của Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân; thực hiện các nhiệm vụ có liên quan do Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố giao; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội được giao.

2.2.2- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn duy tu, sửa chữa công trình; được thu và sử dụng đúng mục đích các khoản phí từ hoạt động dịch vụ, phục vụ theo đúng quy định hiện hành.

2.2.3- Vận động, xúc tiến, tiếp thị, đàm phán với các đối tác đầu tư vào Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Hướng dẫn về thủ tục đầu tư, tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ thực hiện các thủ tục đầu tư vào Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân. Thực hiện việc quản lý đất đai trong cụm công nghiệp theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai và qui hoạch được duyệt.

2.2.4- Thực hiện các dịch vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý dự án, thiết kế kỹ thuật, giám sát kỹ thuật; thi công duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân trên cơ sở quy định của Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân.

2.2.5- Tổ chức và phối hợp với Cơ quan quản lý môi trường địa phương quản lý, kiểm tra, kiểm soát công tác bảo vệ môi sinh, môi trường trong Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân theo quy định và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2.2.6- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân, nắm bắt tình hình và kịp thời báo cáo với Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách, chế độ thực hiện đầu tư và ưu đãi đầu tư tại Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân.

2.3- Về quản lý Khu dân cư Nhị Xuân :

2.3.1- Tổ chức quản lý và khai thác các hạng mục chung cư, nhà ở cho người sau cai nghiện và các công trình hạ tầng xã hội liên quan đến việc phục vụ cho người sau cai nghiện như : cơ sở y tế, cơ sở dạy nghề, trường học, khu thể dục thể thao, công viên,…

2.3.2- Thực hiện quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp - Khu dân cư Nhị Xuân theo quy định; Đối với các hạng mục khác còn lại trong Khu dân cư, thực hiện chủ trương xã hội hóa của Nhà nước, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố sẽ kêu gọi đầu tư và chuyển giao lại cho chủ đầu tư thứ cấp trực tiếp quản lý theo quy định.

2.3.3- Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý khu dân cư trong các lĩnh vực : xây dựng, giao thông vận tải; giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quản lý nhân hộ khẩu và thi hành pháp luật ở địa phương trong Khu dân cư theo quy định của pháp luật.

2.4-Về quản lý lao động :

2.4.1- Phối hợp với các Trường, Trung tâm và Doanh nghiệp trong Cụm Công nghiệp : Tuyển chọn, đào tạo, bổ sung tay nghề cho lao động là người sau cai nghiện vào làm việc tại các Doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp; tổ chức quản lý lao động là người sau cai nghiện trong thời gian làm việc và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lao động và chính sách lao động tại Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân.

2.4.2- Tổ chức quản lý tập trung người lao động là người sau cai nghiện ngoài giờ làm việc; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, sinh hoạt ăn, ở, chăm sóc y tế, vui chơi giải trí cho lao động là người sau cai nghiện theo quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố.

2.4.3- Tổ chức bộ máy, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên; thực hiện chính sách đối với cán bộ, nhân viên, người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố.

2.5- Về trật tự trị an :

Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý trật tự trị an tại Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, ma túy xâm nhập.

2.6- Công tác khác :

2.6.1- Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả tài sản và kinh phí được cấp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2.6.2- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và hàng năm cho cơ quan chủ quản.

Điều 3. Ban quản lý Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân do Giám đốc phụ trách và một số Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý Cụm Công nghiệp- Dân cư Nhị Xuân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trên cơ sở đề nghị của Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ.

Giao Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố có trách nhiệm xây dựng bộ máy tổ chức, bố trí nhân sự của Ban quản lý Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu được giao; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Biên chế của Ban quản lý Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân được Ủy ban nhân dân thành phố giao trong tổng chỉ tiêu biên chế của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và Giám đốc Ban quản lý Cụm công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- Thường trực UBND. TP;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Công an TP (PC 13, PC 16, PC 17);
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- Tòa án nhân dân thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;
- Ban Quản lý các KCX-KCN. TP;
- Sở Nội vụ (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/NC,VX, KT;
- Các Tổ NC,VX,CNN, Đt;
- Lưu (VX/LC) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 134/2005/QĐ-UBND ngày 29/07/2005 thành lập Ban quản lý Cụm Công nghiệp-Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.881

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!