Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1332/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 03/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1332/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 1008/CTUBND-HC ngày 12 tháng 07 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1212/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 09 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 50 cá nhân thuộc tỉnh Sóc Trăng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-TTg, ngày 03/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TẬP THỂ:

1. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

2. Công ty Cấp nước tỉnh Sóc Trăng;

3. Hợp tác xã Nông nghiệp 19/5 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

4. Quỹ Tín Dụng nhân dân Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN:

1. Ông Trần Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

2. Ông Huỳnh Văn Cường, cán sự Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

3. Ông Hoàng Văn Cuông, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng;

4. Bà Châu Thị Kim Chi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch thuộc Sở Thương mại-Du lịch tỉnh Sóc Trăng;

5. Ông Huỳnh Văn Chúng, Trưởng phòng Phòng Tái định cư - Phát triển xã hội thuộc Ban Quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Sóc Trăng;

6. Ông Lê Phong Dinh, Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

7. Ông Triều Quang Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Sóc Trăng;

8. Bà Trần Kim Đính, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

9. Ông Nguyễn Văn Gở, Kế toán trưởng Công ty Cấp nước Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

10. Ông Lê Văn Huề, Trưởng phòng Phòng Thương binh liệt sĩ và Người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng;

11. Bà Lê Kim Hằng, Phó Chánh Văn Phòng Thành ủy Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

12. Bà Lưu Nguyệt Hồng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng;

13. Ông Trần Văn Hem, Phó Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng;

14. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

15. Ông Nguyễn Thế Khải, Phó Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

16. Bà Trịnh Thị Bảo Khuyên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

17. Bà Dương Kim Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta, tỉnh Sóc Trăng;

18. Ông Nguyễn Thanh Kiệt, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

19. Ông Nguyễn Văn Lê, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

20. Ông Lưu Văn Lâm, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

21. Ông Nguyễn Minh Lưu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

22. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sóc Trăng;

23. Ông Nguyễn Văn Mun, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng;

24. Ông Đinh Văn Mười, Bí thư Đảng ủy phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

25. Ông Nguyễn Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

26. Ông Huỳnh Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta, tỉnh Sóc Trăng;

27. Ông Phạm Văn Nhân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta, tỉnh Sóc Trăng;

28. Ông Lâm Văn Ngợi, Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

29. Ông Huỳnh Văn Nhu, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

30. Huỳnh Thanh Phương, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

31. Ông Quách Ngọc Phương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng;

32. Ông Nguyễn Hoàng Phong, Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng;

33. Ông Huỳnh Thành phố, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng;

34. Bà Trần Thị Ngọc Phước, Kế toán trưởng Công ty Công trình đô thị thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

35. Ông Trương Vũ Phương, Trưởng phòng Nội vụ - Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

36. Trần Ngọc Quý, Phó Chánh Thanh tra thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

37. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

38. Ông Lưu Quang Thông, Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Sóc Trăng;

39. Bà Trịnh Thị Ngọc Thúy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

40. Bà Thạch Thùy Trang, Trưởng ban Nữ công thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

41. Ông Trần Minh Trí, Kế toán trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

42. Bà Trần Thị Thụy Trúc Thanh, Phó Bí thư Đoàn Dân chính Đảng tỉnh Sóc Trăng;

43. Ông Đoàn Thanh Truyền, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

44. Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạnh trị, tỉnh Sóc Trăng;

45. Ông Lâm Thol, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

46. Bà Cao Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ tỉnh Sóc Trăng;

47. Bà Nguyễn Thị Phương Vân, Trưởng phòng Trả thưởng thuộc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng;

48. Ông Trương Văn Vụ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thạnh trị, tỉnh Sóc Trăng;

49. Ông Trần Anh Xuân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng;

50. Ông Phạm Minh Tiền, Giám đốc Sở Thủy sản tỉnh Sóc Trăng;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1332/QĐ-TTg ngày 03/10/2007 về tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 50 cá nhân thuộc tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.070

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97