Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 1330/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đại Dương
Ngày ban hành: 30/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1330/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 377/TTr-SNV ngày 15 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đại Dương

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH

Điều 1. Vị trí, chức năng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh. Hội đồng có con dấu riêng để hoạt động.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phát động và lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh;

2. Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn;

3. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định hiện hành.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên Hội đồng

1. Thành viên Hội đồng được thực hiện theo Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, có trách nhiệm lãnh đạo mọi hoạt động của Hội đồng. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Hội đồng. Chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

a) Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh: chịu trách nhiệm chủ trì, kết luận các cuộc họp của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng đi vắng; ký thay Chủ tịch Hội đồng các văn bản của Hội đồng, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương công tác của Hội đồng.

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chịu trách nhiệm phụ trách các phong trào thi đua của Mặt trận, các tổ chức Chính trị - Xã hội, tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công; phụ trách Khối thi đua các tổ chức Chính trị - Xã hội.

c) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là 01 đ/c Lãnh đạo Sở Nội vụ có nhiệm vụ sau:

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cơ quan Thường trực Hội đồng (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng về theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động của Cụm, Khối thi đua theo Hướng dẫn của UBND tỉnh;

- Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng; thường trực giải quyết công việc hàng ngày của Hội đồng; ký các văn bản của Hội đồng theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng;

- Được thay mặt Chủ tịch Hội đồng tham dự các cuộc họp có liên quan đến hoạt động Hội đồng; giúp Chủ tịch Hội đồng đôn đốc các thành viên Hội đồng thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ đã phân công; theo dõi, kiểm tra, định kỳ đánh giá việc thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng.

- Phụ trách Cụm Thi đua các huyện, thị xã, thành phố và Khối Thi đua Kinh doanh - Dịch vụ Trung ương.

3. Các Ủy viên Hội đồng:

Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phong trào thi đua yêu nước thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Phối hợp đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về khen thưởng cán bộ thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phụ trách Khối Thi đua các cơ quan Đảng.

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Phụ trách về khen thưởng cán bộ thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phụ trách Khối Thi đua kinh tế.

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Cơ quan thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung cuộc họp của Hội đồng, của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua và khen thưởng. Phụ trách Khối Thi đua tổng hợp.

- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh: Phụ trách về khen thưởng cá nhân (trường hợp có xem xét quan hệ lịch sử chính trị nhân thân nơi nguyên quán, nơi sinh sống về thành tích khen kháng chiến, mẹ Việt Nam anh hùng). Phụ trách Khối Thi đua Nội chính.

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng trong toàn lực lượng quân sự trên địa bàn tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Phụ trách khen thưởng các đối tượng chính sách thuộc ngành quản lý. Phụ trách Khối thi đua Văn hóa - Xã hội.

- Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh: Phụ trách phong trào thi đua trong công nhân viên chức và người lao động thuộc các thành phần kinh tế. Phụ trách Khối Thi đua các doanh nghiệp sản xuất.

- Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh: Phụ trách Khối thi đua các doanh nghiệp xây dựng và Khối Thi đua các Hội có tính chất đặc thù.

- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh: Phụ trách Khối thi đua các tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp.

- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phụ trách Khối thi đua Dịch vụ - Du lịch.

- Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn: Phụ trách Khối thi đua Trường học.

- Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng làm thư ký Hội đồng: chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, tài liệu gửi Hội đồng xem xét về thi đua, khen thưởng. Theo dõi phong trào thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính - sự nghiệp. Phụ trách Khối Thi đua các doanh nghiệp Sản xuất - Thương mại và Khối Tài chính - Ngân hàng.

Thành viên Hội đồng theo dõi, giám sát việc tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở các cụm, khối theo sự phân công phụ trách nêu trên (Hội đồng sẽ có thông báo phân công, danh sách cụ thể sau khi Quy chế được ban hành). Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng theo quy định; trường hợp đặc biệt vắng mặt báo cáo Chủ tịch Hội đồng; gửi ý kiến của mình bằng văn bản về các vấn đề được xin ý kiến về Cơ quan thường trực của Hội đồng để tổng hợp, báo cáo Hội đồng.

Đề xuất với Hội đồng các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 4. Nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Hội đồng

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là Cơ quan Thường trực Hội đồng, có nhiệm vụ:

1. Dự thảo chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng; dự thảo các văn bản tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tổng hợp, kiểm tra tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định tặng thưởng.

2. Chuẩn bị nội dung tổ chức các cuộc họp của Hội đồng đảm bảo chặt chẽ đúng quy định; ghi biên bản cuộc họp, dự thảo kết luận của Hội đồng; thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen cao (từ Thủ tướng Chính phủ trở lên) báo cáo Hội đồng cho ý kiến theo quy định.

3. Gửi hồ sơ, tài liệu cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu trước mỗi kỳ họp, xin ý kiến thành viên Hội đồng vắng mặt; tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định, đề nghị UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định.

4. Tổ chức triển khai các kết luận của Hội đồng; thường trực giải quyết các công việc của Hội đồng; xử lý các thông tin, ý kiến đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Tổng hợp báo cáo định kỳ (6 tháng, 01 năm) tình hình công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

6. Giúp Hội đồng tham mưu UBND tỉnh thực hiện: công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh; tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về phong trào thi đua, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến và công tác khen thưởng của tỉnh. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức hoạt động Khối, Cụm thi đua, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương, đơn vị; trình cấp trên khen thưởng và bảo vệ thành tích về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh;

7. Đảm bảo các điều kiện làm việc của Hội đồng và dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Hội đồng.

Chương III

NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 5. Nguyên tắc làm việc

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Nếu có ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề thì thực hiện bỏ phiếu kín, nếu kết quả bỏ phiếu bằng nhau thì chọn theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng; trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng thì theo ý kiến của Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Tùy theo yêu cầu tình hình thực tế và nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng có thể lấy ý kiến của từng thành viên Hội đồng qua trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản; các thành viên Hội đồng cho ý kiến gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (cơ quan Thường trực) để tổng hợp báo cáo Hội đồng.

3. Cơ quan Thường trực Hội đồng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp của Hội đồng. Nội dung cuộc họp phải được gửi Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Hội đồng chậm nhất là 03 ngày trước ngày họp Hội đồng, trừ trường hợp họp bất thường.

4. Hội đồng họp định kỳ năm 2 lần để đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo. Xét duyệt đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định hiện hành; cho ý kiến giải quyết những vấn đề cần thiết khác. Hội đồng có thể họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

Điều 6. Chế độ kiểm tra

1. Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng hàng năm theo kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Hội đồng triển khai việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đối với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tham gia Cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Các thành viên Hội đồng và cơ quan Thường trực của Hội đồng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 9. Quy chế này làm căn cứ hoạt động của Hội đồng, Thành viên Hội đồng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng đề nghị Thành viên Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng (qua Cơ quan Thường trực Hội đồng) để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


92

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78