Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 131/QĐ-BNN-VP về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 131/QĐ-BNN-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 22/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 131/QĐ-BNN-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BNN-VP ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Công tác chỉ đạo hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ

 

 

 

1

Xây dựng các kế hoạch

 

 

 

1.1

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch của đơn vị.

- Văn phòng Bộ tổng hợp, xây dựng kế hoạch của Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

 

Tháng 01

1.2

Kế hoạch truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ, của các đơn vị

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch của đơn vị.

- Văn phòng Bộ tổng hợp, xây dựng kế hoạch của Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

 

Từ tháng 01-2

2

Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

3

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Tại các Tổng cục, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

- Tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Cục đóng tại địa phương

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ, Các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Từ tháng 6-12

4

Kiểm tra, khảo sát việc thực hiện nội dung thủ tục hành chính ở một số địa phương:

- Tại miền Nam 2 cuộc

- Tại miền Trung 2 cuộc

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Từ tháng 5-12

5

Giao ban Quý, họp chuyên đề về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định 20/2008/NĐ-CP

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo triển khai nhiệm vụ

6

Thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Báo cáo theo Quyết định 945/QĐ-TTg

- Báo cáo về kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Các BC chuyên đề

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo quy định

7

Tổng kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12

II

Triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định 20/2008/NĐ-CP

 

 

 

1

Lập các biểu mẫu, tiến hành đánh giá tác động thủ tục hành chính khi xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Từ tháng 01 - 12

2

Rà soát các biểu mẫu đánh giá tác động thủ tục hành chính và cho ý kiến về nội dung thủ tục hành chính trong dự thảo thông tư của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01 - tháng 12

3

Tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia về thủ tục hành chính của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

 

 

4

Thẩm định nội dung thủ tục hành chính trong dự thảo thông tư

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ

Cùng với thời điểm thẩm định văn bản

5

Thống kê, công bố thủ tục hành chính

- Xây dựng các Biểu mẫu thống kê

- Rà soát các biểu mẫu

- Hoàn thiện, trình Bộ trưởng ký công bố

- Văn phòng Bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

- Văn phòng Bộ

Theo quy định của văn bản 1463/BNN-VP và các văn bản hướng dẫn khác

6

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung các thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

7

Triển khai việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định về thủ tục hành chính có liên quan thuộc thẩm quyền của Bộ theo Nghị quyết của Chính phủ, theo kết quả rà soát chuyển về và kết quả rà soát

Các đơn vị thuộc Bộ, Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Theo kết quả rà soát

8

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, của đơn vị

Văn phòng Bộ; Các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Từ tháng 01 - 12

9

Công tác truyền thông

 

 

 

9.1

Xây dựng chuyên trang kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 4-9

9.2

Xây dựng, ban hành sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

 

Từ tháng 4-12

9.3

Các hoạt động tuyên truyền trên báo, đài

- Văn phòng Bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

 

Thường xuyên

9.4

Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ tổ chức cuộc thi tìm hiểu về kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

Đoàn Thanh niên Bộ

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 4-11

10

Tổ chức các lớp tập huấn về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Từ tháng 3-12

11

Thuê chuyên gia rà soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ

 

Theo yêu cầu phát sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 131/QĐ-BNN-VP về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.655

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100