Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 03/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2018/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 03 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 41/TTr-STP ngày 12 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 31 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành (gồm 27 quyết định và 04 chỉ thị), có danh mục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ban TT UB MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC (Đ02/QP);
-Lưu: VT. M.A10/7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do bãi bỏ

1.

Quyết định

Số 32/1998/QĐ-UB ngày 16/6/1998

Về việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên diện tích đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp

Nội dung Quyết định số 32/1998/QĐ-UB trái với Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

2.

Quyết định

Số 36/1998/QĐ-UB ngày 17/7/1998

Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2020

Nội dung Quyết định số 36/1998/QĐ-UB không chứa quy phạm pháp luật, nhưng được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật; hiện nay đã có Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2025, điều chỉnh

3.

Quyết định

Số 22/QĐ-UB ngày 14/11/2000

Ban hành quy định quản lý hoạt động kinh doanh nhà cho thuê tháng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung Quyết định số 22/QĐ-UB trái với Luật Cư trú năm 2013

4.

Quyết định

Số 11/2002/QĐ-UB ngày 01/4/2002

Ban hành quy định về trang phục cho lực lượng Công an xã, thị trấn trong toàn tỉnh

Các căn cứ nguồn để ban hành Quyết định số 11/2002/QĐ-UB đã hết hiệu lực, hiện nay áp dụng trực tiếp Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã

5.

Quyết định

Số 17/2002/QĐ-UB ngày 01/6/2002

Ban hành Điều lệ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Cà Mau

Các căn cứ nguồn để ban hành Quyết định số 17/2002/QĐ-UB đã hết hiệu lực, hiện nay có Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 phê duyệt Điều lệ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Cà Mau, điều chỉnh

6.

Quyết định

S03/2003/QĐ-UB ngày 29/01/2003

Ban hành quy định về một số biện pháp xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Các căn cứ nguồn để ban hành Quyết định số 03/2003/QĐ-UB đã hết hiệu lực, hiện nay áp dụng trực tiếp Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ

7.

Quyết định

Số 05/2003/QĐ-UBND ngày 26/02/2003

Ban hành Quy định về quản lý chất thải gây ô nhiễm môi trường và giữ gìn vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Các căn cứ nguồn để ban hành Quyết định số 05/2003/QĐ-UBND đã hết hiệu lực, hiện nay áp dụng trực tiếp Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ

8.

Quyết định

S 10/2003/QĐ-UBND ngày 11/4/2003

Về việc sửa đổi Điều 1, Quyết định số 05/2003 ngày 26/02/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý chất thải gây ô nhiễm môi trường và giữ gìn vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Các căn cứ nguồn để ban hành Quyết định số 05/2003/QĐ-UBND đã hết hiệu lực, hiện nay áp dụng trực tiếp Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ

9.

Quyết định

Số 13/2003/QĐ-UBND ngày 05/5/2003

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý môi trường đô thị

Các căn cứ nguồn để ban hành Quyết định 13/2003/QĐ-UBND ngày 05/5/2003 hết hiệu lực

10.

Quyết định

S 34/2005/QĐ-UBND ngày 27/5/2005

Về việc quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Văn bản nguồn hết hiệu lực, hiện áp dụng trực tiếp Nghị định số 45/2015/NĐ-CP

11.

Quyết định

Số 40/2005/QĐ-UB ngày 18/7/2005

Ban hành bản “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Cà Mau”

Ban hành không phù hợp về thẩm quyền

12.

Quyết định

Số 48/2005/QĐ-UBND ngày 17/10/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Không còn đối tượng điều chỉnh

13.

Quyết định

Số 49/2005/QĐ-UBND NGÀY 18/10/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Thông tin - Văn nghệ Khmer trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Cà Mau

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay có Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Về việc thành lập Đoàn nghệ thuật Khmer, điều chỉnh

14.

Quyết định

Số 06/2006/QĐ-UBND ngày 26/01/2006

Về việc xử lý các văn bản QPPL của UBND tỉnh ban hành quy định các biện pháp xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Không còn đối tượng điều chỉnh

15.

Quyết định

S 42/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006

Về Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Luật phí, lệ phí năm 2015 thì Phí đo đạc, lập bản đồ đã chuyển sang giá.

16.

Quyết định

Số 46/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006

Về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hiện tại áp dụng theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cà Mau về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Cà Mau

17.

Quyết định

Số 15/2007/QĐ-UBND ngày 21/5/2007

Ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Áp dụng trực tiếp Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

18.

Quyết định

Số 25/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007

Ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại tỉnh Cà Mau

Các căn cứ văn bản nguồn để ban hành Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND đã hết hiệu lực, hiện nay áp dụng trực tiếp Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

19.

Quyết định

Số 32/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007

Ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Danh mục tại Điều 3 của Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 không có tên lệ phí “cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh”

20.

Quyết định

Số 10/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008

Về việc công bố giới hạn hành lang đường bộ, hành lang bảo vệ luồng đường thủy trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Văn bản nguồn hết hiệu lực, hiện nay đang áp dụng trực tiếp Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013; Nghị định số 24/215/NĐ-CP ngày 27/02/2015

21.

Quyết định

S 27/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Văn bản nguồn hết hiệu lực, Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND trái với khoản 4, Điều 5 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh

22.

Quyết định

Số 28/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 2 ở các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Văn bản nguồn hết hiệu lực, hiện nay áp dụng trực tiếp Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

23.

Quyết định

Số 28/2010/QĐ-UBND ngày 12/11/2010

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau

Hiện nay áp dụng theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh

24.

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

Ban hành Quy định về vận động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đóng góp tự nguyện của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Văn bản nguồn hết hiệu lực và nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND trái với Thông tư số 55/2011/TT-BGDDT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

25.

Quyết định

Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013

Ban hành Quy định trình tự phối hợp, thẩm quyền và trách nhiệm trong việc xác định giá đất đối với trường hợp cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Văn bản nguồn hết hiệu lực Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 có Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thay thế

26.

Quyết định

Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014

Quy định đối tượng làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Văn bản nguồn hết hiệu lực, hiện nay áp dụng trực tiếp Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

27.

Quyết định

Số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Văn bản nguồn thay đổi, Luật Du lịch năm 2017 có hiệu lực ngày 01/01/2018 thay thế Luật Du lịch năm 2005 không giao địa phương quy định chi tiết

28.

Chỉ thị

Số 28/2002/CT-UB ngày 06/11/2002

Về việc áp dụng một số biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Căn cứ nguồn hết hiệu lực; nội dung Chỉ thị không còn phù hợp

29.

Chỉ thị

Số 07/2008/CT-UBND ngày 22/7/2008

Về việc tăng cường biện pháp chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung Chỉ thị không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; văn bản nguồn hết hiệu lực

30.

Chỉ thị

Số 12/2008/CT-UBND ngày 27/10/2008

Về việc dạy tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung Chỉ thị không còn phù hợp; nhiệm vụ này đã được cụ thể hóa trong Đề án, kế hoạch thực hiện

31.

Chỉ thị

Số 09/2009/CT-UBND ngày 28/10/2009

Về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung Chỉ thị không còn phù hợp; nhiệm vụ này đã được cụ thể hóa trong Đề án, kế hoạch thực hiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/07/2018 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.946

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.90.95