Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 13/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 14/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 14 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 136/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét đề nghị của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh; có chức năng giúp UBND tỉnh điều hoà, phối hợp các hoạt động chung của các Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện; tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo điều hành các hoạt động trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động; trụ sở của Văn phòng UBND tỉnh đặt tại thành phố Pleiku.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện theo Nghị định số 136/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Lãnh đạo: Có Chánh văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.

2. Phòng, ban chuyên môn:

2.1. Phòng Tổng hợp.

2.2. Phòng Ngoại vụ.

2.3. Phòng Thi đua - Khen thưởng.

2.4. Phòng Hành chính - Quản trị (gồm cả lĩnh vực tổ chức, tài vụ, một cửa, văn thư, lưu trữ).

Chánh Văn phòng UBND tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng, ban chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo quy định

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

3.1. Trung tâm Tin học.

3.2. Trung tâm Lưu trữ.

4. Đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc:

4.1. Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh.

4.2. Các đơn vị sự nghiệp kinh tế khác (nếu có).

Biên chế của Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 09/2000/QĐ-UB ngày 25/02/2000 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 Phạm Thế Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.381
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250