Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1295/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Tống Minh Viễn
Ngày ban hành: 19/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1295/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 19 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 8 (tám) thủ tục hành chính mới ban hành (kèm theo phụ lục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng và Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1295/QĐ-UBND, ngày 19/7 /2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Phần 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

1

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung (thuộc nguồn vốn địa phương)

2

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu (thuộc nguồn vốn địa phương)

3

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (thuộc nguồn vốn địa phương)

4

Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị (thuộc nguồn vốn địa phương)

5

Thẩm định đồ án quy hoạch chung (thuộc nguồn vốn địa phương)

6

Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu (thuộc nguồn vốn địa phương)

7

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết (thuộc nguồn vốn địa phương)

8

Thẩm định đồ án thiết kế đô thị (thuộc nguồn vốn địa phương)

Phần 2. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

1. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng thẩm định và trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, thực hiện như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

+ Công chức trả kết quả xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan; kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh .

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

ª Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung;

- Bản sao chứng thực hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đồ án quy hoạch;

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với đơn vị tư vấn (có chứng thực);

- Bản sao không cần chứng thực các văn bản pháp lý có liên quan như: chủ trương chấp thuận của cấp có thẩm quyền,.....

- Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch;

- Bản đồ sơ đồ vị trí, mối quan hệ vùng tỉ lệ: 1/50.000 - 1/100.000;

- Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch tỷ lệ: 1/10.000 hoặc 1/25.000 hoặc 1/50.000.

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị;

ª Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo Kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung.

h) Lệ phí: Lệ phí thẩm định được tính trong dự toán chi phí được lập (theo tỷ lệ % chi phí thực hiện công việc) quy định về quản lý chi phí và quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

+ Căn cứ Nghị định số 37/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

+ Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD, ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

2. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng thẩm định và trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, thực hiện như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

+ Công chức trả kết quả xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan; kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh .

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

ª Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu;

- Bản sao chứng thực hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đồ án quy hoạch;

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với đơn vị tư vấn (có chứng thực);

- Bản sao không cần chứng thực các văn bản pháp lý có liên quan như: chủ trương chấp thuận của cấp có thẩm quyền,.....

- Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch;

- Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị;

- Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu;

ª Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo Kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu.

h) Lệ phí: Lệ phí thẩm định được tính trong dự toán chi phí được lập (theo tỷ lệ % chi phí thực hiện công việc) quy định về quản lý chi phí và quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

+ Căn cứ Nghị định số 37/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

+ Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD, ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

3) Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng thẩm định và trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, thực hiện như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

+ Công chức trả kết quả xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan; kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh .

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

ª Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết;

- Bản sao chứng thực hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đồ án quy hoạch;

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với đơn vị tư vấn (có chứng thực);

- Bản sao không cần chứng thực các văn bản pháp lý có liên quan như: chủ trương chấp thuận của cấp có thẩm quyền,.....

- Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch;

- Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị;

- Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500;

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết;

ª Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo Kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

h) Lệ phí: Lệ phí thẩm định được tính trong dự toán chi phí được lập (theo tỷ lệ % chi phí thực hiện công việc) quy định về quản lý chi phí và quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

+ Căn cứ Nghị định số 37/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

+ Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD, ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

4) Thẩm định nhiệm vụ Thiết kế đô thị:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng thẩm định và trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, thực hiện như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

+ Công chức trả kết quả xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan; kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh .

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

ª Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị;

- Bản sao chứng thực hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đồ án quy hoạch;

- Bản sao chứng thực hợp đồng;

- Bản sao không cần chứng thực các văn bản pháp lý có liên quan như: chủ trương chấp thuận của cấp có thẩm quyền,.....

- Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ Thiết kế đô thị;

- Sơ đồ vị trí khu vực thiết kế đô thị trích từ quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị;

- Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập thiết kế đô thị riêng;

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng;

ª Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo Kết quả thẩm định nhiệm vụ Thiết kế đô thị.

h) Lệ phí: Lệ phí thẩm định được tính trong dự toán chi phí được lập (theo tỷ lệ % chi phí thực hiện công việc) quy định về quản lý chi phí và quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

+ Căn cứ Nghị định số 37/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

+ Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD, ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

5) Thẩm định đồ án quy hoạch chung:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng thẩm định và trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, thực hiện như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

+ Công chức trả kết quả xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan; kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh .

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

ª Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch chung;

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung;

- Biên bản thông qua đồ án quy hoạch gần nhất;

- Bản sao không cần chứng thực các văn bản pháp lý có liên quan như: chủ trương chấp thuận của cấp có thẩm quyền,.....

-Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn, chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm đồ án (có chứng thực);

- Thành phần bản vẽ đồ án gồm:

+ Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/250.000.

+ Các bản đồ hiện trạng gồm: hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường, đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

+ Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (tối thiểu 02 phương án. Sơ đồ này chỉ dùng khi nghiên cứu báo cáo, không nằm trong hồ sơ trình phê duyệt);

+ Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

+Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

- Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch;

- Đĩa CD có lưu toàn bộ bản vẽ và thuyết minh quy hoạch;

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị;

ª Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo Kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chung.

h) Lệ phí: Lệ phí thẩm định được tính trong dự toán chi phí được lập (theo tỷ lệ % chi phí thực hiện công việc) quy định về quản lý chi phí và quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

+ Căn cứ Nghị định số 37/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

+ Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD, ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

6) Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng thẩm định và trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, thực hiện như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

+ Công chức trả kết quả xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan; kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh .

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

ª Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch phân khu;

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu;

- Biên bản thông qua đồ án quy hoạch gần nhất;

- Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan như: chủ trương chấp thuận của cấp có thẩm quyền, ...

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với đơn vị tư vấn (có chứng thực);

- Hợp đồng thực hiện quy hoạch giữa chủ đầu tư với đơn vị tư vấn (có chứng thực);

- Thành phần bản vẽ đồ án gồm:

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+ Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

- Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch;

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu;

- Đĩa CD có lưu toàn bộ bản vẽ và thuyết minh đồ án quy hoạch;

ª Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo Kết quả thẩm định đồ án quy hoạch phân khu.

h) Lệ phí: Lệ phí thẩm định được tính trong dự toán chi phí được lập (theo tỷ lệ % chi phí thực hiện công việc) quy định về quản lý chi phí và quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

+ Căn cứ Nghị định số 37/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

+ Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD, ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

7) Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng thẩm định và trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, thực hiện như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

+ Công chức trả kết quả xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan; kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh .

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

ª Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết;

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch quy hoạch chi tiết;

- Biên bản thông qua đồ án quy hoạch gần nhất;

- Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan như: chủ trương chấp thuận của cấp có thẩm quyền, ...

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn, chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm đồ án (có chứng thực);

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với đơn vị tư vấn (có chứng thực);

- Thành phần bản vẽ đồ án gồm:

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500;

+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500;

+ Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan;

+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500;

Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường;

- Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch chi tiết;

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết;

- Đĩa CD có lưu toàn bộ bản vẽ và thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết;

ª Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo Kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết.

h) Lệ phí: Lệ phí thẩm định được tính trong dự toán chi phí được lập (theo tỷ lệ % chi phí thực hiện công việc) quy định về quản lý chi phí và quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

+ Căn cứ Nghị định số 37/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

+ Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD, ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

8) Thẩm định đồ án thiết kế đô thị:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng thẩm định và trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, thực hiện như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

+ Công chức trả kết quả xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan; kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh .

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

ª Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án thiết kế đô thị;

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị;

- Biên bản thông qua đồ án gần nhất;

- Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan như: chủ trương chấp thuận của cấp có thẩm quyền, ...

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn, chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm đồ án (có chứng thực);

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với đơn vị tư vấn (có chứng thực);

- Thành phần bản vẽ đồ án gồm:

+ Sơ đồ vị trí, mối quan hệ giữa khu vực thiết kế với đô thị và khu vực xung quanh;

+ Các sơ đồ đánh giá lịch sử phát triển của khu vực;

+ Các sơ đồ phân tích hiện trạng kiến trúc cảnh quan khu vực;

+ Các sơ đồ phân tích ý tưởng phân khu chức năng và tổ chức không gian;

+ Các bản vẽ hướng dẫn thiết kế đô thị;

- Thuyết minh tổng hợp đồ án thiết kế đô thị;

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án thiết kế đô thị;

- Đĩa CD có lưu toàn bộ bản vẽ và thuyết minh đồ án;

ª Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo Kết quả thẩm định đồ án Thiết kế đô thị.

h) Lệ phí: Lệ phí thẩm định được tính trong dự toán chi phí được lập (theo tỷ lệ % chi phí thực hiện công việc) quy định về quản lý chi phí và quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

+ Căn cứ Nghị định số 37/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

+ Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD, ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 19/07/2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.962

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!