Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Điều 2 và 3 Quyết định 198/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 1290/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 25/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1290/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 VÀ ĐIỀU 3 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 198/QĐ-UBND NGÀY 20/01/2017 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ.Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

Thực hiện Thông báo số 902-TB/TU ngày 21/4/2017 của Tỉnh ủy về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy (phiên họp 07 - ngày 19/4/2017);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 910/TTr-SNV ngày 08/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Điều 3 của Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2, như sau:

“3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Trung tâm trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3, như sau:

“2. Nhân sự chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

2.1. Viên chức Hành chính - Tổng hợp: Bao gồm các nhân viên thuộc biên chế, định biên chuyên trách của Trung tâm, do Trung tâm trực tiếp quản lý và phân công nhiệm vụ.

2.2. Công chức, viên chức Quản lý, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Là công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm.

2.3. Công chức Giám sát và Giải quyết khiếu nại: Là công chức của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm”.

3. Sửa đổi, bổ sung Tiết a Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 3, như sau:

“a) Giám đốc do Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm; Phó Giám đốc và các viên chức làm công tác công nghệ thông tin - quản trị mạng; hành chính tổng hợp, kế toán, văn thư kiêm thủ quỹ và hợp đồng 68 (bảo vệ...)”.

4. Sửa đổi, bổ sung Tiết d Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 3 như sau:

“d) Công chức của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh được cử về làm nhiệm vụ Giám sát và giải quyết khiếu nại phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực giải quyết đơn thư, khiếu nại, thanh tra, kiểm tra”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 3, như sau:

“3.3. Về nhân sự: Việc lựa chọn công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phải đảm bảo có tâm huyết, quyết liệt, có trách nhiệm, khả năng giao tiếp tốt”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Nội vụ (05 bản);
- Sở Tài chính;
- LĐVP, Phòng NC;
- Lưu VT.(H56)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Điều 2 và 3 Quyết định 198/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


385
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123