Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1284/QĐ-UBND năm 2009 công bố văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực thi hành

Số hiệu: 1284/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Vy Văn Thành
Ngày ban hành: 13/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 14/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ- CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 849 /TTr-STP ngày 29 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 22 văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực thi hành (Có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vy Văn Thành

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LẠNG SƠN BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số:1284/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh)

Số TT

Hình thức Văn bản

Số, kí hiệu Văn bản

Ngày, tháng năm ban hành

Trích yếu văn bản

Phạm vi hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực của văn bản

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Năm 2003

 

 

 

 

 

 

01

Quyết định

2002/2003/QĐ-UB

24/10/2003

Về việc thực hiện cơ chế “một cửa” đối với một số lĩnh vực tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định thẩm quyền ban hành quyết định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn

 

02

Quyết định

40/2003/QĐ- UB

31/12/2003

Về việc Ban hành quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với việc cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ các quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa do UBND tỉnh ban hành từ năm 2003 và năm 2004.

 

03

Quyết định

41/2003/QĐ- UB

31/12/2003

Về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với việc thoả thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ các quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa do UBND tỉnh ban hành từ năm 2003 và năm 2004.

 

04

Quyết định

42/2003/QĐ- UB

31/12/2003

Về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự giải quyết hộ khẩu theo cơ chế “một cửa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ các quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa do UBND tỉnh ban hành từ năm 2003 và năm 2004.

 

05

Quyết định

43/2003/QĐ- UB

31/12/2003

Về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với lĩnh vực lao động- việc làm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ các quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa do UBND tỉnh ban hành từ năm 2003 và năm 2004.

 

06

Quyết định

44/2003/QĐ- UB

31/12/2003

Ban hành quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với lĩnh vực bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ các quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa do UBND tỉnh ban hành từ năm 2003 và năm 2004.

 

07

Quyết định

45/2003/QĐ- UB

31/12/2003

Ban hành quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ các quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa do UBND tỉnh ban hành từ năm 2003 và năm 2004.

 

08

Quyết định

46/2003/QĐ- UB

31/12/2003

Về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với việc xét duyệt hồ sơ cấp giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản, nước của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ các quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa do UBND tỉnh ban hành từ năm 2003 và năm 2004.

 

09

Quyết định

47/2003/QĐ- UB

31/12/2003

Về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với việc xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ các quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa do UBND tỉnh ban hành từ năm 2003 và năm 2004.

 

10

Quyết định

48/2003/QĐ- UB

31/12/2003

Về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với việc xét duyệt hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ các quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa do UBND tỉnh ban hành từ năm 2003 và năm 2004.

 

11

Quyết định

49/2003/QĐ- UB

31/12/2003

Về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với việc xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn môi trường của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ các quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa do UBND tỉnh ban hành từ năm 2003 và năm 2004.

 

12

Quyết định

51/2003/QĐ- UB

31/12/2003

Ban hành quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với lĩnh vực thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ các quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa do UBND tỉnh ban hành từ năm 2003 và năm 2004.

 

 

Năm 2004

 

 

 

 

 

 

13

Quyết định

23/2004/QĐ-UB

18/3/2004

Về việc ban hành “Quy chế tạm thời về đấu giá Quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Toàn bộ văn bản

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 20/2/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

14

Quyết định

27/2004/QĐ-UB

07/5/2004

Về việc ban hành quy định tạm thời một số chế độ đối với các đối tượng vào cai nghiện ma tuý- chữa bệnh cho gái mại dâm tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh

Toàn bộ văn bản

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày13/4/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

15

Quyết định

46/2004/QĐ- UB

26/8/2004

Về việc ban hành “quy định trình tự thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ các quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa do UBND tỉnh ban hành từ năm 2003 và năm 2004.

 

16

Quyết định

49/2004/QĐ-UB

21/9/2004

Về việc triển khai Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” đối với một số lĩnh vực tại cơ quan hành chính nhà nước ở cấp xã

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định thẩm quyền ban hành quyết định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn

 

17

Quyết định

55/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với hoạt động chứng thực tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 bãi bỏ Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 và Quyết định số 56/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh Lạng Sơn

 

18

Quyết định

56/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với hoạt động công chứng tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 bãi bỏ Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 và Quyết định số 56/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh Lạng Sơn

 

 

Năm 2006

 

 

 

 

 

 

19

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND

15/9/2006

Ban hành tiêu chuẩn Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Lạng Sơn.

 

20

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND

22/12/2006

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007

Toàn bộ văn bản

Được quy định trong văn bản

 

 

Năm 2007

 

 

 

 

 

 

21

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND

24/01/2007

Về việc điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2006-2007

Toàn bộ văn bản

Được quy định trong văn bản

 

22

Quyết định

40/2007/QĐ-UBND

28/12/2007

Ban hành quy định về Giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Toàn bộ văn bản

Được quy định trong văn bản

 

* Danh mục này ấn định: 22 văn bản

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1284/QĐ-UBND năm 2009 công bố văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực thi hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.560
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234