Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1282/2006/QĐ-TTg sáp nhập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg và Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1282/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1282/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/2003/CT-TTG VÀ BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2239/BNN-TCCB ngày 01 tháng 9 năm 2006)
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 và Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng thành Ban chỉ đạo mới, gồm các nội dung sau đây:

1. Tên Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Thành phần Ban chỉ đạo:

- Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thành viên: Đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cục Kiểm lâm – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Tác chiến, Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu – Bộ Quốc phòng, Cục Phòng cháy chữa cháy – Bộ Công an.

3. Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương đặt tại Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

1. Chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các Bộ, ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; chống chặt phá rừng và chống buôn lậu lâm sản trái phép.

2. Điều hành phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong việc tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, truy quét các tổ chức, cá nhân phá rừng, buôn bán lâm sản trái phép ở những tụ điểm phức tạp.

3. Chỉ đạo thực hiện các công tác khác theo nội dung của các Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 và số 08/2005/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng và pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 4. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động của Văn phòng ban chỉ đạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Cục trưởng Cục Kiểm lâm – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Tác chiến, Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu – Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy – Bộ Công an chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Website CP;
- Lưu: VT, NN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1282/2006/QĐ-TTg sáp nhập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg và Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.194
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125