Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 128/1999/QĐ-NHNN9 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 128/1999/QĐ-NHNN9 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 10/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128/1999/QĐ-NHNN9

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1999 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ ĐÀO TẠO

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 2/11/1998 của Chính phủ về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 210/QĐ-NH9 ngày 3/7/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Đức Thuý

QUY CHẾ

 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 128/1999/QĐ-NHNN9 ngày 10/4/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương 1:

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo là đơn vị thuộc bộ máy Ngân hàng Nhà nước, có chức năng tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thống đốc trong các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ trong ngành Ngân hàng.

Điều 2. Điều hành Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo là Vụ trưởng.

Giúp việc Vụ trưởng có một số Phó Vụ trưởng.

Chương 2:

NHIỆM VỤ CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ ĐÀO TẠO

Điều 3. Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo có các nhiệm vụ sau:

1/ Nghiên cứu đề xuất các phương án nhằm củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức của hệ thống Ngân hàng Nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển hoạt động Ngân hàng; Trình Thống đốc hoặc giúp Thống đốc làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

2/ Xây dựng và trình Thống đốc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước, tham gia ý kiến trước khi Thống đốc chuẩn y điều lệ của các Ngân hàng quốc doanh, Tổng Công ty vàng bạc đá quý Việt Nam.

3/ Xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy chế, quy định về quản lý cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo và chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng quốc doanh, Tổng Công ty vàng bạc đá quý, doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

4/ Tham mưu cho Thống đốc trong việc quản lý cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng quốc doanh, Tổng Công ty vàng bạc đá quý, các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, theo quy chế phân cấp về thẩm quyền quản lý cán bộ công chức của Thống đốc.

5/ Tham mưu cho Thống đốc trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ toàn ngành và công tác bảo vệ cơ quan của Ngân hàng Nhà nước.

6/ Giúp Thống đốc lập quy hoạch cán bộ lãnh đạo; làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ hoặc Thống đốc bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong ngành Ngân hàng.

7/ Giúp Thống đốc xây dựng và quản lý thống nhất mục tiêu chương trình đào tạo cán bộ công chức Ngân hàng, quản lý thống nhất quy hoạch, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước; trình Thống đốc cử nghiên cứu sinh, thực tập sinh, đi công tác, học tập, tham quan, khảo sát ở nước ngoài và theo dõi quản lý về nhân sự cũng như chương trình và kết quả nghiên cứu, học tập của các đối tượng trên; tổ chức bồi dưỡng tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác tổ chức, cán bộ thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước. Chỉ đạo quản lý Học viện Ngân hàng thực hiện mục tiêu, kế hoạch đào tạo và cải tiến nội dung chương trình giảng dạy.

8/ Giúp Thống đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong toàn ngành; Quản lý, phân bổ và hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu hạn mức kinh phí đào tạo hàng năm của hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

9/ Đại diện cho Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận, điều phối, quản lý và thực hiện các chương trình, dự án về đào tạo do các tổ chức trong hoặc ngoài nước tài trợ.

10/ Tham mưu cho Thống đốc trình các cơ quan có thẩm quyền cho phép Ngân hàng Nhà nước được hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế về lĩnh vực đào tạo.

11/ Giúp Thống đốc chỉ đạo và quản lý công tác thi đua trong toàn ngành.

12/ Tham mưu cho Thống đốc về chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, theo dõi và làm đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng để giải quyết các vấn đề phát sinh của các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

13/ Thực hiện nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 4. Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo có các Phòng sau đây:

1/ Phòng Tổng hợp;

2/ Phòng Lao động - Tiền lương;

3/ Phòng Cán bộ Trung ương;

4/ Phòng Cán bộ Địa phương;

5/ Phòng Đào tạo;

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng do Vụ trưởng quy định.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ trưởng;

1/ Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thống đốc về các mặt công tác của Vụ.

2/ Quyết định chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác và tổ chức quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của Vụ được quy định tại điều 3 Quy chế này.

3/ Quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ trong Vụ. Đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng và bồi dưỡng cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp.

4/ Tham dự các cuộc họp do Thống đốc triệu tập.

5/ Ký thừa uỷ quyền Thống đốc trên những quyết định về tổ chức và cán bộ thuộc phạm vi quyền hạn được Thống đốc giao.

Ký thừa lệnh Thống đốc trên các văn bản hành chính theo thẩm quyền.

6/ Phối hợp với Cấp uỷ, Công đoàn chỉ đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức trong Vụ theo quy định chung.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Vụ trưởng:

1/ Giúp Vụ trưởng chỉ đạo, điều hành một số mặt công tác của Vụ theo phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về các nhiệm vụ được phân công.

2/ Ký thay Vụ trưởng trên các công văn giấy tờ do Vụ trưởng phân công.

3/ Khi Vụ trưởng vắng mặt, một Phó Vụ trưởng được uỷ quyền thay mặt Vụ trưởng để giải quyết các công việc chung của Vụ và chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết trong thời gian được uỷ quyền; và báo cáo lại khi Vụ trưởng có mặt.

4/ Tham gia ý kiến với Vụ trưởng về tổ chức và hoạt động của Vụ theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ Thủ trưởng.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản trong Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 128/1999/QĐ-NHNN9 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.961
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6