Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1258/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016

Số hiệu: 1258/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 19/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1258/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 5020/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 18/TTr-STTT ngày 01/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giúp UBND tỉnh triển khai hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể;
- Báo Bình Định, Đài PT và TH;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K9, K12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1258/QĐ-UBND ngày 19/04/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính nhà nước của Trung ương, của tỉnh, của cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với việc thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực thi công vụ.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải kịp thời, đúng đối tượng, kết hợp hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính với cung cấp thông tin về đánh giá kết quả thi đua trong công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016; lồng ghép phổ biến tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và các tng lớp nhân dân trong tỉnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hằng năm của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Việc triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã.

- Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, mô hình đang thực hiện thí điểm.

- Tuyên truyền về kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với một số dịch vụ hành chính công.

- Các quy định của pháp luật về trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh.

- Giới thiệu về cơ chế giải quyết thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông; việc nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3, 4 (đối với những đơn vị có cung cấp dịch vụ công trực tuyến).

2. Hình thức tuyên truyền

- Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng chuyên mục “Cải cách hành chính” và chương trình “Công dân hỏi Giám đốc sở, ngành trả lời” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

- Xây dựng chuyên mục “Cải cách hành chính” trên cổng thông tin điện tử tỉnh; Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị.

- Xuất bản tài liệu hoặc xây dựng clip hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về nội dung, chương trình cải cách hành chính, những ý tưng cải cách hành chính.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh đã giao cho các đơn vị trong năm 2016 theo Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh để thực hiện hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính, đồng thời các cơ quan, đơn vị lồng ghép kinh phí hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính cùng với các hoạt động tuyên truyền khác.

- Nguồn vận động, tài trợ và các nguồn thu hp pháp khác.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

- Chỉ đạo Trung tâm Hạ tầng thông tin thuộc Sở xây dựng chuyên mục “Cải cách hành chính” trên cổng thông tin điện tử tỉnh; cập nhật thông tin về các hoạt động cải cách hành chính và thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị.

- Chủ trì xuất bản tài liệu tuyên truyền về các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Chỉ đạo hệ thống các cơ quan truyền thông tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016.

2. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình chuẩn bị nội dung chuyên mục “cải cách hành chính” và chương trình “Công dân hỏi, Giám đốc Sở, ngành trả lời” được phát trên hệ thống phát thanh và truyền hình tỉnh.

- Kịp thời, thường xuyên cung cấp kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan thông tấn và báo chí.

3. Sở Tài chính

Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, căn cứ khả năng ngân sách hàng năm bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; thực hiện thanh tra, kiểm tra việc sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định.

4. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

Xây dựng và duy trì chuyên mục “Cải cách hành chính” và chương trình “Công dân hỏi, Giám đốc sở, ngành trả lời”; đẩy mạnh việc tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, những kết quả đạt được trong việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”. Có kế hoạch bố trí việc phát sóng chuyên mục cải cách hành chính vào thời điểm thuận lợi để đưa thông tin đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

5. Các sở, ban, ngành của tỉnh

- Căn cứ Kế hoạch, bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã đạt hiệu quả, chất lượng.

- Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận hồ sơ từ các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại các cơ quan nhà nước.

- Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các chương trình thông tin cổ động, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cải cách hành chính.

- Bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong ngân sách cơ quan, đơn vị theo phân cấp; đồng thời có biện pháp huy động các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật để hỗ trợ công tác tuyên truyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1258/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


278
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156