Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1257/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 về kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 1257/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký:
Ngày ban hành: 04/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TR­ƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Chỉ thị số 27/TTg ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 156/HD-UBQG ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam hướng dẫn tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ;

Theo đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Gọi tắt là Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ) như sau:

1. Trưởng ban: Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu

2. Phó Trưởng ban: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

3. Các Uỷ viên:

Bà Lê Thị Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Thường trực Ban;

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;

Vụ trưởng Vụ Tài chính;

Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Chánh Văn phòng Bộ;

Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia;

Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê;

Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hiệu trưởng trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I;

Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ;

Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ;

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản;

Ông Vũ Văn Thặng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi;

Ông Võ Đại Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp;

Điều 2. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ có nhiệm vụ và tổ chức hoạt động theo quy định tại văn bản số 156/HD-UBQG ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam hướng dẫn tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Quán triệt và thực hiện đầy đủ quyền bình đẳng giới.

2. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động (KHHĐ) vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ; đánh giá kết quả hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, đưa vào nội dung tổng kết hàng năm và định kỳ của Bộ, ngành.

3. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đối với phụ nữ và tình hình thực hiện KHHĐ vì sự tiến bộ phụ nữ của các đơn vị thuộc Bộ, ngành.

4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban; duy trì, củng cố, phát triển bộ máy và hướng dẫn hoạt động đối với các Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

5. Thực hiện các hoạt động phối hợp và kế hoạch công tác theo hướng dẫn của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

6. Là đầu mối cung cấp và cập nhật thông tin về hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ, ngành.

7. Các thành viên của Ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban phân công.

Điều 3: Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ có Tổ giúp việc Ban, gồm:

Bà Trần Thị Anh Thư, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ trưởng;

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ;

Bà Phùng Thị Hương, Chuyên viên Vụ Tài chính;

Bà Phạm Thùy Trang, Chuyên viên Vụ Pháp chế;

Bà Trần Thị Hải Yến, Phó Chánh văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp;

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Chuyên viên, Tổng cục Thủy sản;

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Thủy lợi;

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Trang tin điện tử, Trung tâm Tin học và Thống kê;

Bà Nguyễn Thị Kiều Cúc, Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ;

Bà Hàn Mai Hương, Phó trưởng ban Nữ công Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 982/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ tr­ưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ tr­ưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như­ Điều 1, Điều 3;
- Uỷ ban quốc gia VSTBPN VN;
- Vụ Bình đẳng giới, Bộ LĐ-TB&XH;
- Lư­u: VT, TCCB.

BỘ TR­ƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1257/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 về kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.042
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7