Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2013 Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, bộ đội biên phòng, ngành văn hóa - thể thao và du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh trong công tác bảo vệ rừng tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ chỉ huy Miền - Tà Thiết do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 1251/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 17/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM, CÔNG AN, QUÂN SỰ, BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, NGÀNH VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH, UBND HUYỆN LỘC NINH TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TẠI KHU DI TÍCH CĂN CỨ QUÂN ỦY BỘ CHỈ HUY MIỀN - TÀ THIẾT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT ngày 19/7/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP ngày 13/12/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội trong công tác bảo vệ rừng;

Thực hiện Thông báo số 189/TB-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh phân công trách nhiệm cho các ngành, đơn vị trong việc quản lý, bảo vệ rừng tại Khu di tích căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 149/TTr-SNN ngày 02/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, bộ đội biên phòng, ngành văn hóa - thể thao và du lịch, UBND huyện Lộc Ninh trong công tác bảo vệ rừng tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ chỉ huy Miền - Tà Thiết (Kèm theo Quy chế).

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Chỉ huy Trưởng: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Ρ.CT;
- Như Điều 2;
- LĐVP, CV: KTN;
- Lưu: VT (Hoàn-qd07-2013)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM, CÔNG AN, QUÂN SỰ, BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, NGÀNH VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ UBND HUYỆN LỘC NINH TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TẠI KHU DI TÍCH CĂN CỨ QUÂN ỦY BỘ CHỈ HUY MIỀN - TÀ THIẾT
(Kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, bộ đội biên phòng, ngành văn hóa - thể thao và du lịch, UBND huyện Lộc Ninh nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, bộ đội biên phòng, ngành văn hóa - thể thao và du lịch, UBND huyện Lộc Ninh và các sở, ban ngành có liên quan đến hoạt động bảo vệ rừng tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết (sau đây gọi là các lực lượng phối hợp).

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, bộ đội biên phòng, ngành văn hóa - thể thao và du lịch, UBND huyện Lộc Ninh là quan hệ công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm sự thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm việc phối hợp giải quyết vụ, việc được kịp thời, chính xác, khách quan theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa có sự thống nhất hay những yêu cầu vượt quá quyền hạn thì các ngành phải bàn bạc cụ thể để thống nhất phương án giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết cụ thể.

3. Việc xử lý các vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản phải kiên quyết, chủ động, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Chương 2.

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 3. Hoạt động phối hợp

1. Phối hợp kiểm tra, điều tra, truy quyết những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên, chặt phá, hủy hoại rừng, mua bán, kinh doanh lâm sản trái phép tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết; lập hồ sơ vi phạm; xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và quy định của pháp luật.

2. Phối hợp chữa cháy rừng, hỗ trợ phương tiện, lực lượng trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

3. Trao đổi tình hình bảo vệ rừng thuộc phạm vi quản lý, tình hình phối hợp của các lực lượng, kết quả ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ rừng.

Điều 4. Trách nhiệm của UBND huyện Lộc Ninh

1. Chỉ đạo các ngành chức năng ở địa phương

- Tham mưu UBND huyện xây dựng phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng ở khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết.

- Phối hợp với BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh thành lập 02 chốt bảo vệ rừng liên ngành trong Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết.

2. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc

a) Ban QLRPH Tà Thiết

- Là đơn vị chủ rừng, chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý, bảo vệ rừng tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết.

- Trên cơ sở phương án của UBND huyện, Ban QLRPH Tà Thiết, có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết trình UBND huyện phê duyệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch và báo cáo kịp thời về công tác bảo vệ rừng cho các ngành chức năng.

- Hàng năm, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Phương án trồng rừng và trình các cấp thẩm quyền phê duyệt để khôi phục lại các khu rừng bị chặt phá trước đây.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương về tình hình phá rừng, mua bán, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép; các đối tượng bị xử lý vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng để có biện pháp quản lý, giáo dục, ngăn chặn.

- Khi phát hiện các vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, Ban QLRPH Tà Thiết phải tiến hành lập hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng của huyện để giải quyết.

b) Hạt Kiểm lâm huyện

- Thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ là Phó Ban trực Ban chỉ đạo Bảo vệ rừng huyện trong việc tham mưu cho Ban chỉ đạo BVR huyện thực hiện Phương án BVR - PCCCR của huyện.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên, phòng cháy và chữa cháy rừng cho các lực lượng phối hợp và nhân dân; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và sinh hoạt cộng đồng ở thôn, ấp.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của huyện tham mưu UBND huyện xây dựng phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng ở Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết.

- Chủ động đề xuất với Chủ tịch UBND huyện xây dựng phương án truy quét các tụ điểm chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép; tổ chức kiểm tra, truy quét những tổ chức, cá nhân phá hoại rừng theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn Ban QLRPH Tà Thiết thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết.

- Phối hợp với cơ quan, công an, quân sự, bộ đội biên phòng trong việc xác định loại rừng, nhóm gỗ, loài động vật hoang dã quý, hiếm theo quy định cần được bảo vệ và hỗ trợ một số kiến thức cơ bản về quản lý, bảo vệ rừng cho cán bộ điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, nhằm xử lý vi phạm đảm bảo chính xác theo quy định của pháp luật.

c) Công an huyện

- Phối hợp với cơ quan kiểm lâm, quân sự, biên phòng và chính quyền địa phương tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi phá rừng, gây cháy rừng, vận chuyển, mua bán, kinh doanh lâm sản trái phép, săn bắt, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.

- Phối hợp lực lượng kiểm lâm hướng dẫn Ban QLRPH Tà Thiết thực hiện các biện pháp PCCCR; tham gia chữa cháy rừng và chỉ huy chữa cháy rừng trong trường hợp xảy ra cháy rừng.

- Triển khai lực lượng hỗ trợ khi các đơn vị phối hợp phát hiện hoặc nguồn tin có hành vi vi phạm pháp luật cần có sự phối hợp của cơ quan công an.

- Tiếp nhận hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng thuộc thẩm quyền, đồng thời thông báo kết quả xử lý cho đơn vị chuyển giao biết.

d) UBND xã Lộc Thành và UBND xã Lộc Thịnh

- Phối hợp với cơ quan chức năng của huyện và Ban QLDA Khu BTVHDT Stiêng - Sóc Bom Bo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các quy định về bảo vệ rừng và bảo vệ di tích.

- Sàng lọc, phân loại các đối tượng vi phạm quy định quản lý bảo vệ rừng để có biện pháp tuyên truyền, vận động hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, các đồn biên phòng thực hiện công tác bảo vệ rừng theo Phương án của Ban BVR xã đã được UBND huyện phê duyệt.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện và phân cấp thực hiện các công việc như sau:

- Hướng dẫn Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ rừng tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết.

- Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho Ban QLRPH Tà Thiết.

- Cung cấp các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật của ngành lâm nghiệp cho các đơn vị phối hợp nắm rõ các nội dung về công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản để xây dựng kế hoạch phối hợp bảo vệ rừng.

- Chỉ đạo Đội KLCĐ&PCCCR số 2 phối hợp với chốt bảo vệ rừng liên ngành của huyện thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết.

- Kịp thời tiếp nhận các vụ vi phạm do các đơn vị phối hợp chuyển giao để xử lý và thông báo kết quả xử lý, thanh toán chi phí, trích thưởng theo quy định của pháp luật.

- Giáo dục cán bộ, công chức trong cơ quan Kiểm lâm nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước đối với các hoạt động trên khu vực biên giới.

Điều 6. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Chỉ đạo Đồn Biên phòng Tà Vát và Đồn Biên phòng Tà Pét thực hiện những nhiệm vụ như sau:

- Chủ trì tổ chức triển khai 02 đội công tác phối hợp với Ban QLRPH Tà Thiết, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh để bảo vệ rừng Tà Thiết (do đồng chí phụ trách Đồn Biên phòng làm chốt trưởng, lực lượng trang bị do BĐBP tỉnh quy định).

- Lập 02 Barie tại các khu vực cửa ngõ của Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết để kiểm tra, kiểm soát người ra vào khu vực biên giới, bao gồm cả khu vực rừng Tà Thiết.

- Khi phát hiện, bắt giữ các đối tượng vi phạm phải phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kịp thời về cơ quan cấp trên để chỉ đạo.

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện Lộc Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện tham gia công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép, săn bắt, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, chấp hành nghiêm những quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng nơi đơn vị đóng quân.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành ở địa phương để ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và xây dựng kế hoạch sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện chủ động chữa cháy rừng khi phát hiện cháy hoặc tham gia chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh học tập pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, vận động nhân dân không phá rừng, mua bán lâm sản trái phép, săn bắt, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.

Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an huyện Lộc Ninh thực hiện các nhiệm vụ của mình liên quan đến công tác bảo vệ rừng ở Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết.

- Phối hợp cơ quan kiểm lâm bồi dưỡng kiến thức pháp luật về nghiệp vụ điều tra hình sự cho cán bộ kiểm lâm làm công tác điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành tiếp nhận hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền, đồng thời thông báo kết quả xử lý cho đơn vị chuyển giao biết.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo Ban QLDA khu BTVHDT Stiêng - Sóc Bom Bo thực hiện và phân cấp thực hiện các công việc như sau:

- Làm chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết, trong quá trình triển khai thực hiện dự án phải xác định rõ ranh, mốc các khu vực của dự án; phải tuân theo những quy định về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng của huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các quy định về bảo vệ rừng và bảo vệ di tích.

- Cử cán bộ phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện thực hiện công tác tuần tra, bảo vệ rừng, kiên quyết ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật.

- Yêu cầu cán bộ phối hợp phải nắm rõ các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản để xây dựng kế hoạch phối hợp bảo vệ rừng.

- Theo dõi và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng của huyện về tình hình phá rừng, mua bán, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép trong Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết.

- Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện dự án trong Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết cho các ngành chức năng biết để quản lý.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Kinh phí thực hiện

- Để thành lập và duy trì 02 chốt bảo vệ rừng liên ngành trong Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết, trước mắt giao UBND huyện Lộc Ninh cân đối kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Bảo vệ rừng huyện, cấp kinh phí hoạt động cho 02 chốt nêu trên.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu quy định, chế độ chính sách liên quan, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng làm công tác bảo vệ rừng.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, bộ đội biên phòng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND huyện Lộc Ninh và các sở, ban ngành có liên quan đến hoạt động bảo vệ rừng tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy Miền - Tà Thiết có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lộc Ninh:

- Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Quy chế này và tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích quản lý, bảo vệ rừng và kiểm điểm phê bình những tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2013 Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, bộ đội biên phòng, ngành văn hóa - thể thao và du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh trong công tác bảo vệ rừng tại Khu di tích Căn cứ quân ủy Bộ chỉ huy Miền - Tà Thiết do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.920

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35