Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1251/QĐ-BGTVT 2022 chuyển đơn vị sự nghiệp công lập về Cục Đường bộ Việt Nam

Số hiệu: 1251/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 28/09/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NGUYÊN TRẠNG MỘT SỐ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM VỀ TRỰC THUỘC CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Kết luận số 39-KL/BCSĐ ngày 30/6/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1218/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Tờ trình số 121/TTr-TCĐBVN ngày 22/9/2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nguyên trạng một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam về trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, kể từ ngày 01/10/2022, gồm:

1. Ban Quản lý dự án 3.

2. Ban Quản lý dự án 4.

3. Ban Quản lý dự án 5.

4. Ban Quản lý dự án 8.

5. Trung tâm Truyền thông và Thông tin đường bộ.

Điều 2. Các đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại Điều 1 Quyết định này tiếp tục duy trì hoạt động cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sắp xếp đối với các đơn vị này theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 1218/QĐ- BGTVT ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2022.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Thông tin và Truyền thông;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục ĐBVN;
- Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh;
- Các Ban QLDA: 3, 4, 5, 8;
- Trung tâm Truyền thông và Thông tin đường bộ;
- Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch);
- Lưu: VT, TCCB (TA 05b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1251/QĐ-BGTVT ngày 28/09/2022 về chuyển nguyên trạng một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam về trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.798

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!