Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1246/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Khánh
Ngày ban hành: 05/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1246/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN THÔN, XÓM THÀNH TỔ DÂN PHỐ VÀ CHUYỂN PHỐ THÀNH XÓM THUỘC CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 830/NQ-UBTVQH14 NGÀY 17/12/2019 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26, Pháp lệnh thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1393/TTr-SNV, ngày 28/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển 50 thôn, xóm thành tổ dân phố và chuyển 01 phố thành xóm thuộc 10 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 08 huyện, thành phố khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể như sau:

1. Thành phố Hòa Bình chuyển 02 xóm thành tổ dân phố thuộc phường Thái Bình.

2. Huyện Đà Bắc chuyển 06 thôn, xóm thành tiểu khu thuộc thị trấn Đà Bắc.

3. Huyện Kim Bôi chuyển 10 xóm thành khu thuộc thị trấn Bo.

4. Huyện Lạc Sơn chuyển 03 xóm thành phố thuộc thị trấn Vụ Bản.

5. Huyện Lạc Thủy chuyển 11 thôn thành khu thuộc thị trấn Chi Nê và thị trấn Ba Hàng Đồi.

6. Huyện Mai Châu chuyển 04 xóm thành tổ dân phố thuộc thị trấn Mai Châu.

7. Huyện Tân Lạc chuyển 07 xóm thành khu thuộc thị trấn Mãn Đức và chuyển 01 phố thành xóm thuộc xã Phú Cường.

8. Huyện Yên Thủy chuyển 07 xóm thành khu phố thuộc thị trấn Hàng Trạm.

(Có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. Huyện ủy, Thành ủy; TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC (BTh, 80b).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CHUYỂN THÔN, XÓM THÀNH TỔ DÂN PHỐ VÀ CHUYỂN PHỐ THÀNH XÓM THUỘC CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 830/NQ-UBTVQH14 NGÀY 17/12/2019 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
(Kèm theo Quyết quyết số 1246/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

TT

Tên Đơn vị hành chính; tên thôn, xóm cũ

Thôn, xóm, tổ dân phố sau khi thực hiện chuyển cách gọi

 

 

TOÀN TỈNH

51

I

 

Thành phố Hòa Bình

 

1

 

Phường Thái Bình

 

 

1

Xóm Vôi

Tổ dân phố Vôi

 

2

Xóm Tháu

Tổ dân phố Tháu

II

 

Huyện Đà Bắc

 

1

 

Thị trấn Đà Bắc

 

 

1

Xóm Tầy Măng

Tiểu khu Tầy Măng

 

2

Xóm Hương Lý

Tiểu khu Hương Lý

 

3

Xóm Kim Lý

Tiểu khu Kim Lý

 

4

Xóm Mó La

Tiểu khu Mó La

 

5

Thôn Công

Tiểu khu Công

 

6

Thôn Mu

Tiểu khu Mu

III

 

Huyện Kim Bôi

 

1

 

Thị trấn Bo

 

 

1

Xóm Bo

Khu Bo

 

2

Xóm Lục Đồi

Khu Lục Đồi

 

3

Xóm Lục Cả

Khu Lục Cả

 

4

Xóm Bãi

Khu Bãi

 

5

Xóm Lạng

Khu Lạng

 

6

Xóm Nội Sung

Khu Nội Sung

 

7

Xóm Mớ Đá

Khu Mớ Đá

 

8

Xóm Mớ Đồi

Khu Mới Đồi

 

9

Xóm Mớ Khoắc

Khu Mớ Khoắc

 

10

Xóm Sào

Khu Sào

IV

 

Huyện Lạc Sơn

 

1

 

Thị trấn Vụ Bản

 

 

1

Xóm Beo

Phố Beo

 

2

Xóm Cả

Phố Cả

 

3

Xóm Côm

Phố Côm

V

 

Huyện Lạc Thủy

 

1

 

Thị trấn Chi Nê

 

 

1

Thôn Chéo Vòng

Khu Chéo Vòng

 

2

Thôn Ngai Long

Khu Ngai Long

 

3

Thôn Đồi Hoa

Khu Đồi Hoa

 

4

Thôn Đồng Bầu

Khu Đồng Bầu

2

 

Thị trấn Ba Hàng Đồi

 

 

1

Thôn Vôi

Khu Vôi

 

2

Thôn Vai

Khu Vai

 

3

Thôn Đồi

Khu Đồi

 

4

Thôn Quyết Tiến

Khu Quyết Tiến

 

5

Thôn Lộng

Khu Lộng

 

6

Thôn Ba Bường

Khu Ba Bường

 

7

Thôn Đệt

Khu Đệt

VI

 

Huyện Mai Châu

 

1

 

Thị trấn Mai Châu

 

 

1

Xóm Chiềng Sại

Tổ dân phố Chiềng Sại

 

2

Xóm Pom Coọng

Tổ dân phố Pom Coọng

 

3

Xóm Văn

Tổ dân phố Văn

 

4

Xóm Vãng

Tổ dân phố Vãng

VII

 

Huyện Tân Lạc

 

1

 

Thị trấn Mãn Đức

 

 

1

Xóm Thanh Bình

Khu Thanh Bình

 

2

Xóm An Phương

Khu An Phương

 

3

Xóm Hồng Dương

Khu Hồng Dương

 

4

Xóm Tân Phong

Khu Tân Phong

 

5

Xóm Thanh Định

Khu Thanh Định

 

6

Xóm Ban Rừng

Khu Ban Rừng

 

7

Xóm Đồng Khì

Khu Đồng Khì

2

 

Xã Phú Cường

 

 

1

Phố Lâm Lưu

Xóm Lâm Lưu

VIII

 

Huyện Yên Thủy

 

1

 

Thị trấn Hàng Trạm

 

 

1

Xóm Tân Khánh

Khu phố Tân Khánh

 

2

Xóm Tân Thành

Khu phố Tân Thành

 

3

Xóm Yên Hòa

Khu phố Yên Hòa

 

4

Xóm Yên Sơn

Khu phố Yên Sơn

 

5

Xóm Lạc Vượng

Khu phố Lạc Vượng

 

6

Xóm Khang Chóng

Khu phố Khang Chóng

 

7

Xóm Cả

Khu phố Cả

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1246/QĐ-UBND ngày 05/06/2020 về chuyển thôn, xóm thành tổ dân phố và chuyển phố thành xóm thuộc xã, phường, thị trấn khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết 830/NQ-UBTVQH14 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


942
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211