Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1231/QĐ-TCTS-VP năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm ngư Vùng V trực thuộc Cục Kiểm ngư do Tổng cục Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1231/QĐ-TCTS-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Ngọc Oai
Ngày ban hành: 26/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/QĐ-TCTS-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC KIỂM NGƯ VÙNG V TRỰC THUỘC CỤC KIỂM NGƯ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TCTS-VP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm ngư và Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Chi cục Kiểm ngư Vùng V trực thuộc Cục Kiểm ngư, giúp Cục trưởng Cục Kiểm ngư thực hiện chức năng thực thi pháp luật về Kiểm ngư và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên vùng biển Tây Nam Bộ và các vùng biển khác được phân công.

Chi cục Kiểm ngư Vùng V có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Chi cục Kiểm ngư Vùng V đặt tại tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực kiểm ngư theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật, thanh tra chuyên ngành về thủy sản trên vùng biển Tây Nam Bộ và các vùng biển được phân công.

3. Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật thủy sản của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động thủy sản trên các vùng biển được phân công.

4. Thực hiện các hoạt động kiểm tra, xác minh và điều tra trong lĩnh vực kiểm ngư theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

5. Thực hiện lệnh điều động lực lượng và phương tiện trong trường hp khẩn cấp theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

6. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, điều tra và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản.

7. Tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển, bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản của người và phương tiện hoạt động thủy sn, phòng chống ô nhiễm môi trường trên vùng biển được phân công; ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

8. Tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển.

9. Tham gia các hoạt động hp tác quốc tế về thủy sản theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập theo sự phân công của Cục trưởng Cục Kiểm ngư.

10. Tổ chức và thực hiện theo các quy chế, kế hoạch phối hp với các lực lượng tuần tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của các Bộ, ngành, địa phương, các Chi cục Kiểm ngư Vùng và Trung tâm Thông tin Kiểm ngư.

11. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế liên quan đến hoạt động của người và tàu cá trên biển.

12. Phối hp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư, lao động hp đồng của Chi cục.

13. Thực hiện nhiệm vụ công tác cơ yếu, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý tàu Kiểm ngư; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ Kiểm ngư; ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính; vũ khí, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động của Kiểm ngư theo quy định của pháp luật.

15. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực được giao.

16. Xây dựng Đề án vị trí việc làm; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, và người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Kiểm ngư.

17. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Kiểm ngư và Tổng cục trưng Tổng cục Thủy sản giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Chi cục Kiểm ngư Vùng V có Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp của Tổng cục Thủy sản.

a) Chi cục trưởng điều hành hoạt động của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Kiểm ngư và pháp luật về hoạt động của Chi cục.

b) Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công và ủy quyền của Chi cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Phòng Tổng hp;

b) Phòng Nghiệp vụ;

c) Đội tàu Kiểm ngư;

d) Trạm Kiểm ngư Phú Quốc.

Các đơn vị trực thuộc Chi cục có cấp trưởng, cấp phó được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp của Tổng cục Thủy sản.

Chi cục trưởng xây dựng, trình Cục trưởng Cục Kiểm ngư ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đội tàu Kiểm ngư thuộc Chi cục; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế nội bộ của Chi cục.

Điều 4. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 359/QĐ-TCTS-VP ngày 08/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm ngư Vùng V trực thuộc Cục Kiểm ngư.

Điều 5. Trách nhim thi hành

Chánh Văn phòng Tng cục, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng V và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trư
ng Vũ Văn Tám (để b/c);
- Lãnh đạo T
ng cục;
- Bộ NN&PTNT: Vụ Tổ chức cán bộ;
- Các đ
ơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT, VP (TCCB-30b)
.

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Oai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1231/QĐ-TCTS-VP năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm ngư Vùng V trực thuộc Cục Kiểm ngư do Tổng cục Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


565

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109