Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 123/2004/QĐ-UB việc thành lập Thanh tra sở Kế hoạch & Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 123/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 09/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 123/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ Nghị định số 244-HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tổ chức hệ thống Thanh tra nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra;
Căn cứ Chỉ thị số 29/2003/CT- TTg ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 124-TT/TTNN ngày 18/7/1990 của Thanh tra Nhà nước hướng dẫn về tổ chức của các tổ chức Thanh tra nhà nước;
Căn cứ công văn số 1895/BKH-TTr-TCCB ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Thanh tra Nhà nước Thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Trụ sở đặt tại: 17 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư là tổ chức thuộc hệ thống Thanh tra nhà nước trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Thực hiện chức năng thanh tra trong phạm vi nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở và quản lý công tác thanh tra đối với các cơ quan đơn vị do Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp quản lý.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Chánh Thanh tra nhà nước Thành phố Hà Nội và Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Sở Kế hoạch & Đầu tư được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1/ Nhiệm vụ:

1.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra về kế hoạch và đầu tư trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt; Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra các phòng, ban thuộc Sở và các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch thanh tra định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

1.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, văn hóa – xã hội và công dân, thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được UBND Thành phố phân công cho Sở Kế hoạch & Đầu tư, trong các lĩnh vực cụ thể sau: Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Thẩm định dự án, giám sát và đánh giá đầu tư; Đấu thầu; Đầu tư trong nước và ngoài nước; Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Đăng ký kinh doanh (ĐKKD); Dịch vụ công về Đầu tư và Đăng ký kinh doanh.

1.3. Phối hợp với Thanh tra Nhà nước Thành phố và Thanh tra Bộ Kế hoạch & Đầu tư để giải quyết các vụ việc có liên quan khi được Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư giao nhiệm vụ: Trình tự, thủ tục thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật thanh tra hiện hành.

1.4. Tiếp dân, xác minh, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cán bộ công chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Theo nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao. Thanh tra Sở Kế hoạch & Đầu tư tiến hành xem xét, giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết mà đương sự còn khiếu nại, trong trường hợp kết luận việc giải quyết khiếu nại tố cáo chưa đúng Pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

1.5. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư là bộ phận thường trực của Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác chống tham nhũng, chống tiêu cực.

1.6. Thực hiện chế độ báo cáo với Thanh tra nhà nước Thành phố và Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định hiện hành.

1.7. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật khiếu nại tố cáo và Thanh tra; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch & Dầu tư giao.

2/ Quyền hạn:

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra Sở Kế hoạch & Đầu tư có quyền:

2.1. Yêu cầu đối tượng thanh tra và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo các vấn đề có liên quan trực tiếp đến nội dung thanh tra.

2.2. Tạm đình chỉ việc thi hành kỷ luật, thuyên chuyển công tác của Thủ trưởng, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với người đang cộng tác với tổ chức thanh tra hoặc đang là đối tượng thanh tra, nếu xét thầy việc thi hành quyết định gây trở ngại cho việc thanh tra; Đối với quyết định của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị không do Sở trực tiếp quản lý thì kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

2.3. Cảnh cáo, tạm đình chỉ công tác của cán bộ công chức do Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp quản lý có hành vi cản trở việc thanh tra hoặc không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra; Đối với Trưởng các phòng, ban do Sở trực tiếp quản lý và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác không thuộc Sở quản lý thì kiến nghị Giám đốc Sở hoặc cấp có thẩm quyền quyết định.

2.4. Kiến nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở; Trường hợp kiến nghị không được chấp thuận thì báo cáo Chánh Thanh tra nhà nước Thành phố xem xét, quyết định;

2.5. Thực hiện các quyền hạn khác quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, Điều 9 của Pháp lệnh Thanh tra và quyền hạn quy định tại khoản 1, 2, 3, Điều 5 của Nghị định 244-HĐBT, trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3/ Tổ chức và biên chế

3.1. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên với biên chế bước đầu là: 07 người. Biên chế của Thanh tra Sở Kế hoạch & Đầu tư không nằm trong tổng biên chế của Sở Kế hoạch & Đầu tư được UBND Thành phố giao năm 2003.

3.2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra do UBND Thành phố quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến thỏa thuận của Chánh Thanh tra nhà nước Thành phố; Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên do Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư quyết định theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở và trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3:

- Giao Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính và Thanh tra nhà nước Thành phố xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND Thành phố phê chuẩn.

Điều 4:

- Quyết định này thay thế Quyết định số 103/2004/QĐ-UB ngày 24/6/2004 của UBND Thành phố và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, và Chánh Thanh tra nhà nước Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thanh tra Sở Kế hoạch & Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 123/2004/QĐ-UB việc thành lập Thanh tra sở Kế hoạch & Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.415

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142