Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1224/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 11/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1224/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 11 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 629 /TTr-SXD ngày 31 tháng 3 năm 2014 và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể:

- Công bố 31 thủ tục hành chính mới ban hành (15 thủ tục của Sở Xây dựng; 10 thủ tục của UBND cấp huyện; 06 thủ tục của UBND cấp xã) về “cấp giấy phép xây dựng” quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng, Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính mới ban hành tại Phần C của Phụ lục kèm theo Quyết định này).

- Bãi bỏ 16 thủ tục hành chính hết hiệu lực thi hành (07 thủ tục của Sở Xây dựng; 06 thủ tục của UBND cấp huyện; 03 thủ tục của UBND cấp xã) về “cấp giấy phép xây dựng” đã được công bố tại Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2012 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Nội dung cụ thể các thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Phần B của Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- Phòng KSTTHC-Sở Tư Pháp;
- Lưu : VT, NCPC, SXD (Hung145b)

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1224 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận).

PHẦN A: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

STT

Tên thủ tục hành chính

Mã số

Ghi chú

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

 

Ban hành mới

2

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

 

Ban hành mới

3

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

 

Ban hành mới

4

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

 

Ban hành mới

5

Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng

 

Ban hành mới

6

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

 

Ban hành mới

7

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

 

Ban hành mới

8

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

 

Ban hành mới

9

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

 

Ban hành mới

10

Lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng để cấp giấy phép xây dựng

 

Ban hành mới

11

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

 

Ban hành mới

12

Gia hạn giấy phép xây dựng

 

Ban hành mới

13

Cấp lại giấy phép xây dựng

 

Ban hành mới

14

Cấp giấy phép xây dựng tạm

 

Ban hành mới

15

Cấp giấy phép di dời công trình

 

Ban hành mới

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

 

Ban hành mới

2

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

 

Ban hành mới

3

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

 

Ban hành mới

4

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

 

Ban hành mới

5

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

 

Ban hành mới

6

Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

 

Ban hành mới

7

Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

 

Ban hành mới

8

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

 

Ban hành mới

9

Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng dân gian

 

Ban hành mới

10

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

 

Ban hành mới

III. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

 

Ban hành mới

2

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

 

Ban hành mới

3

Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

 

Ban hành mới

4

Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

 

Ban hành mới

5

Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

 

Ban hành mới

6

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

 

Ban hành mới

PHẦN B: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ.

TT

Tên TTHC bị bãi bỏ

Lĩnh vực

Số, ký hiệu của hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

I. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

1

Thỏa thuận cấp giấy phép xây dựng biển quảng cáo

Xây dựng

 

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

2

Cấp giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 1

Xây dựng

 

3

Cấp giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2

Xây dựng

 

4

Cấp giấy phép xây dựng tạm

Xây dựng

118057

5

Gia hạn giấy phép xây dựng

Xây dựng

118267

6

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Xây dựng

119130

7

Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử- văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND cấp tỉnh quy định

Xây dựng

117689 117961 117983

II. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Nhà ở và công sở

 

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

2

Cấp giấy phép xây dựng công trình (không phải là nhà ở)

Nhà ở và công sở

 

3

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị

Xây dựng

008538

4

Cấp giấy phép xây dựng tạm

Xây dựng

008634

5

Gia hạn giấy phép xây dựng

Xây dựng

008641

6

Điều chỉnh thiết kế xây dựng.

Xây dựng

008648

III. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Nhà ở và công sở

 

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

2

Cấp giấy phép xây dựng tạm

Xây dựng

027792

3

Gia hạn giấy phép xây dựng

Xây dựng

027744

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1224/QĐ-UBND ngày 11/04/2014 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.256

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!