Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 122/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 27/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CỦA BAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ THUỶ LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/ 7/ 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/ 5/ 2000 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Ban Chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi gọi tắt là Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi thành lập theo quyết định số 63-QĐ/TCCB ngày 4/ 2/ 1985 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi cũ, là cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý và sử dụng vốn của Nhà nước để tổ chức thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án thuỷ lợi do Bộ quản lý đến khi dự án được duyệt.

Điều 2.- Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi có nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1/- Căn cứ vào định hướng kế hoạch dài hạn của Bộ và quy hoạch thuỷ lợi đã được duyệt ( hoặc thông qua) đề xuất kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án thuỷ lợi thuộc nguồn vốn do Bộ quản lý ( và các nguồn vốn khác nếu có) để tổng hợp, cân đối trong kế hoạch chung của Bộ.

2/- Căn cứ kế hoạch được Bộ giao, tổ chức đấu thầu hoặc tuyển chọn tư vấn lập dự án đầu tư; ký hợp đồng lập dự án ( báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi) với tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân đã được chọn, để thực hiện công việc lập dự án đầu tư.

3/- Theo dõi quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, tiếp nhận hồ sơ, nghiệm thu nội bộ, tổ chức nghiên cứu, so sánh lựa chọn phương án, thống nhất với tổ chức tư vấn trình Bộ xét duyệt.

4/- Sau khi có quyết định đầu tư của dự án, chuyển giao hồ sơ và bàn giao thực địa cho Ban Quản lý dự án triển khai thực hiện đầu tư theo quyết định của Bộ.

Quản lý hồ sơ dự án chưa được duyệt hoặc chưa có kế hoạch thực hiện đầu tư để khai thác sử dụng khi có yêu cầu.

5/- Quản lý vốn chuẩn bị đầu tư được giao theo đúng mục đích, kế hoạch và chế độ tài chính của Nhà nước.

Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, thanh quyết toán vốn chuẩn bị đầu tư từng dự án với đơn vị lập dự án và với cơ quan cấp vốn.

6/- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, thông tin kinh tế, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị đầu tư, đề xuất với Bộ những quy định về công tác chuẩn bị đầu tư.

7/- Quản lý cán bộ, công chức và tài sản của Ban theo quy định của Nhà nước và của Bộ.

Điều 3.- Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi là đơn vị sự nghiệp kinh tế, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, được tiếp nhận vốn chuẩn bị đầu tư trực tiếp từ cơ quan cấp vốn để thanh toán cho đơn vị lập dự án đầu tư theo chế độ, quy định của Nhà nước.

Chi phí hoạt động của Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi theo dự toán do Bộ duyệt, lấy trong kinh phí chuẩn bị đầu tư, được phân bổ vào từng dự án theo quy định của Nhà nước.

Cán bộ công chức Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi được xếp ngạch và xếp lương theo Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/ 9/ 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi làm việc theo chế độ thủ trưởng trực tiếp với chuyên viên, cán bộ.

Trưởng Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi ban hành nội quy hoạt động và sắp xếp bố trí cán bộ của Ban theo thẩm quyền.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Các cơ quan chức năng của Bộ có liên quan giúp Bộ quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi theo chức năng của mình.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Trưởng Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu: VP - TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 Lê Huy Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 122/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/11/2000 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!