Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1212/2006/QĐ-BTP đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản trái pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do các địa phương ban hành do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1212/2006/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 08/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1212/2006/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ THI HÀNH MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ NỘI DUNG VĂN BẢN TRÁI PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH DO CÁC ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật số 02/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Để thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 694/TTg-XDPL ngày 05 tháng 5 năm 2006 V/v xử lý văn bản về xử lý vi phạm hành chính pháp luật do các địa phương ban hành;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản trái pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cà Mau, Yên Bái, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng ban hành. Tên văn bản, nội dung cụ thể các quy định trái pháp luật bị đình chỉ thi hành được nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nêu tại Điều 1 của Quyết định này kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2006, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp kết quả xử lý trước ngày 20 tháng 5 năm 2006; tổ chức khắc phục hậu quả do việc ban hành và thực hiện văn bản trái pháp luật gây ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu tại Điều 1 của Quyết định này, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- VPQH, UB Pháp luật QH;
- VPCP, các Bộ: GTVT, CA, LĐTB và XH, TN và MT;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Cục KTVB.

BỘ TRƯỞNG
 Uông Chu Lưu

 

PHỤ LỤC

CÁC VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG TRÁI PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1212/2006/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Số TT

Tên văn bản và địa phương ban hành

Xử lý

SƠN LA

1

Quyết định số 143/2003/QĐ-UB ngày 01/9/2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai và quản lý đất đai sau quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt.

Đình chỉ thi hành khoản 4, 5 Điều 28 của Quy chế.

Mức tiền phạt cao so với thời điểm ban hành Quyết định số 143

2

Quyết định số 667/2002/QĐ-UB ngày 22/3/2002 của UBND tỉnh Sơn La V/v ban hành quy định thực hiện niêm yết giá và xử phạt hành chính trong việc thực hiện niêm yết giá.

Đình chỉ thi hành Điều 6 của bản Quy định.

Địa phương quy định mức phạt trái với quy định của pháp luật.

3

Quyết định số 525/2003/QĐ-UB ngày 05/3/2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường đô thị.

Đình chỉ thi hành Điều 16 của bản Quy định.

Địa phương quy định nhắc lại các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã được Chính phủ quy định.

LẠNG SƠN

4

Quyết định số 27/2003/QĐ-UB ngày 06/11/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định xử lý các vi phạm trong quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn và thẩm quyền theo phân cấp.

Đình chỉ thi hành các điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, khoản 1 Điều 15 của bản Quy định.

Địa phương quy định, áp dụng biện pháp "cắt không cho tham gia thầu; đăng tải thông tin trên báo, đài truyền hình của tỉnh; khấu trừ giá trị quyết toán công trình…" trái với quy định của pháp luật.

YÊN BÁI

5

Quyết định số 345/2004/QĐ-UB ngày 16/11/2004 của UBND tỉnh Yên Bái về việc quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi môtô xe máy.

Đình chỉ thi hành Điều 1 của Quyết định

Địa phương quy định (bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên tất cả các tuyến đường bộ, kể cả đường đô thị) là trái với quy định của pháp luật.

BẮC NINH

6

Quyết định số 1709/QĐ-CT ngày 13/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh V/v thực hiện việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự khi tham gia giao thông.

Đình chỉ thi hành văn bản theo quy định của pháp luật

Địa phương quy định hành vi phải đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường tỉnh lộ là trái với quy định của pháp luật hiện hành.

7

Chỉ thị số 04/2003/CT-CT ngày 09/4/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cấm lưu hành các phương tiện giao thông tự lắp ráp, phương tiện cũ nát không bảo điểm tiêu chuẩn lưu hành; cấm xe công nông chạy trên tuyến đường cao tốc (QL1 mới).

Đình chỉ thi hành Chỉ thị theo quy định của pháp luật

Địa phương quy định biện pháp "tịch thu" trái với quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

8

Mệnh lệnh số 18/ML/PV11 ngày 15/01/2003 của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đình chỉ thi hành văn bản theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quy định biện pháp tạm giữ phương tiện 15 ngày và 30 ngày là trái với pháp luật hiện hành. Mức phạt: tăng nặng.

TP ĐÀ NẴNG

9

Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 20/10/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đình chỉ thi hành khoản 1, 2 Điều 5 của Quyết định

Quy định biện pháp xử lý (tịch thu cả trang thiết bị, dụng cụ dùng để giết mổ) là trái quy định của pháp luật.

10

Quyết định số 166/2004/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đình chỉ thi hành khoản 2 Điều 12; khoản 1, 2 Điều 14; khoản 2 Điều 16 và Điều 18 của Quy định

Địa phương giao cho lực lượng "Quân đội, Dân phòng, Thanh niên xung kích" thẩm quyền khám người, khám phương tiện theo thủ tục hành chính. Quy định mức phạt, hành vi vi phạm hành chính, biện pháp xử lý là trái pháp luật.

11

Quyết định số 52/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về một số biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đình chỉ thi hành văn bản theo quy định của pháp luật.

TP HỒ CHÍ MINH

12

Quyết định số 113/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2004 của UBND thành phố về ban hành quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện.

Đình chỉ thi hành khoản 2 Điều 23 của Quy định

UBND quy định hành vi "… không trung thực trong việc cam kết bảo lãnh người hồi gia về đi làm, đi học…" bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự là trái pháp luật.

13

Quyết định số 114/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2004 của UBND thành phố về ban hành quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia

Đình chỉ thi hành khoản 2 Điều 19 của Quy định.

UBND quy định hành vi "không thực hiện đúng cam kết về việc tiếp nhận người hồi gia vào làm việc, học tập" bị xử phạt vi phạm hành chính là trái pháp luật.

14

Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND ngày 14/3/2006 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Công điện số 331/TTg-NC ngày 24/02/2006 và Công điện số 373/TTg-NC ngày 05/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông.

Đình chỉ thi hành nội dung trái pháp luật theo quy định của pháp luật

Trong Chỉ thị này, UBND thành phố tiếp tục quy định mức phạt, hình thức xử phạt ngoài các quy định tại Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

CÀ MAU

15

Quyết định số 06/2004/QĐ-UB ngày 19/01/2004 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành quy định về tổ chức đăng ký, quản lý và xử lý đối với phương tiện thủy gia dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đình chỉ thi hành Điều 23, 25, 26, 27 của bản Quy định.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1212/2006/QĐ-BTP ngày 08/05/2006 đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản trái pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do các địa phương ban hành do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.458

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250