Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1206/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 1206/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Huy Phong
Ngày ban hành: 10/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1206/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã;

Xét đề nghị của liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1546/TTr-SGDĐT-SVHTTDL ngày 13/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT.HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 2;
- Ban TGTU;
- Ban VHXH, Ban DT HĐND tỉnh;
- Các Sở: GD&ĐT, TC, Nội vụ;
- LĐVP, VX;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1206/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng (Gọi tắt là Trung tâm) tại các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã). Được sáp nhập từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao cơ sở và Trung tâm Học tập cộng đồng;

2. Phân cấp quản lý; Trung tâm do UBND cấp xã quản lý trực tiếp và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với lĩnh vực học tập cộng đồng; Phòng Văn hóa - Thông tin đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, thông tin tuyên truyền.

Điều 2. Vị trí

Trung tâm cấp xã là đơn vị sự nghiệp có thu về lĩnh vực văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Chức năng

Trung tâm cấp xã có các chức năng sau:

1. Tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả cộng đồng.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của UBND cấp xã đến với nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn.

3. Phối hợp với Điểm thông tin Khoa học và Công nghệ cấp xã khai thác và cung cấp thông tin khoa học - công nghệ từ thư viện điện tử, công nghệ nông thôn phục vụ sản xuất và đời sống, người dân tại địa phương.

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm định hướng nâng cao trình độ thẩm mỹ và thị hiếu lành mạnh về văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, vui chơi, sáng tạo văn hóa nghệ thuật cho nhân dân tại cơ sở.

5. Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho phong trào văn hóa văn nghệ và th thao qun chúng ở cơ sở.

6. Cung ứng dịch vụ công về văn hóa, thông tin và thể thao.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tên của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng

1. Tên của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng + tên xã (hoặc tên riêng).

2. Tên của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng được ghi trên quyết định thành lập, con dấu, bảng tên và trên các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

3. Bảng tên của Trung tâm gồm những nội dung chính sau đây:

- Góc phía trên, bên trái: y ban nhân dân cấp xã + tên xã.

- Ở giữa: Tên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng (chữ in hoa).

- Dưới cùng: Địa chỉ của trung tâm, điện thoại, fax, e-mail (nếu có).

- Nếu bảng màu xanh dương thì chữ màu trắng.

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình hoạt động hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được UBND cấp xã phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức của người dân.

3. Làm đầu mối trong việc triển khai các chương trình, dự án trong các lĩnh vực khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và các chủ trương, chính sách tại địa phương, đồng thời tổ chức trin khai những nội dung do địa phương yêu cu nhằm đáp ứng nguyện vọng học tập, tìm hiểu của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực.

4. Điều tra nhu cầu học tập, hưởng thụ văn hóa, thể dục thể thao của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức học tập, sinh hoạt phù hợp với điều kiện của từng nhóm đi tượng. Phi hợp với các đơn vị và tchức kinh tế, xã hội thực hiện các chương trình ph biến kiến thức thuộc các lĩnh vực chuyên ngành nhm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần và vật chất cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

5. Tổ chức, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể dục thể thao trong và ngoài địa phương, xây dựng tủ sách phục vụ các tầng lớp nhân dân; duy trì có hiệu quả các hoạt động đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục cho nhân dân địa phương, phòng chng tệ nạn xã hội.

6. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích; tổ chức các lớp năng khiếu, lớp nghề theo yêu cầu của nhân dân, triển lãm chuyên đề, chiếu phim và các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao.

7. Thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tổ chức hoạt động của Trung tâm với UBND cấp xã và cơ quan chuyên ngành cấp trên.

Điều 6. Quyền hạn

1. Được phép liên kết, phối hp với cá nhân, tổ chức để đầu tư toàn bộ hoặc từng phần cơ sở vật cht nhm mở rộng các dịch vụ văn hóa, học tập, thdục ththao, vui chơi, giải trí nhằm làm phong phú, đa đạng các loại hình hoạt động theo hình thức xã hội hóa phù hợp với chuyên môn theo quy định của pháp luật.

2. Được mời các cộng tác viên, giáo viên, hướng dẫn viên mở các lớp năng khiếu và các lớp đáp ứng nhu cầu học tập, các chương trình bồi dưỡng kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật, dạy nghề ngắn hạn ở Trung tâm và được chi trả chế độ bồi dưỡng theo định mức của Nhà nước.

3. Được cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn do cơ quan chuyên ngành cấp trên tchức.

4. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên chuyên môn nghiệp vụ nhằm duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình hoạt động của Trung tâm.

Điều 7. Điều kiện và thẩm quyền thành lập

1. Trung tâm được thành lập khi đủ các điều kiện sau:

- Việc thành lập Trung tâm phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao và giáo dục của địa phương trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao cơ sở và Trung tâm học tập cộng đồng hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt vui chơi, giải trí của cộng đồng.

- Có địa điểm cụ thể, có cơ sở vật chất, thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn viên, kế toán, thủ quỹ theo quy định của Quy định này.

- Có Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng theo đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã.

Điều 8. Hồ sơ và thủ tục thành lập

1. Hồ sơ thành lập Trung tâm gồm:

1.1. Tờ trình của Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị thành lập Trung tâm, trong đó có các nội dung quy định tại khoản 1 Điu 7 của Quy chế này.

1.2. Đề án thành lập Trung tâm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao cơ sở và Trung tâm học tập cộng đồng hiện có của xã. Nội dung đề án phải thể hiện được các nội dung chính sau:

- Sự cần thiết phải thành lập Trung tâm.

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của Trung tâm khi thành lập.

- Thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.

- Danh sách các thành viên làm công tác quản lý.

1.3. Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý Trung tâm.

1.4. Nội quy hoạt động của Trung tâm.

2. Thủ tục thành lập được quy định sau:

2.1. UBND cấp xã lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

2.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hp với Phòng Văn hóa - Thông tin và các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

2.3. Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản cho UBND cấp xã.

3. Việc thành lập và tổ chức hoạt động của Trung tâm phải được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cp xã đđảm bảo tính công khai, minh bạch và cập nhật thông tin đến cộng đồng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

Điều 9. Đình chỉ hoạt động

1. Trung tâm bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau:

1.1. Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

1.2. Hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng không đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của cộng đồng, không được sự hưởng ứng của nhân dân;

1.3. Trong thời hạn 12 tháng liên tục, Trung tâm không có hoạt động để phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của cộng đồng.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định việc đình chỉ hoạt động của Trung tâm. Trong quyết định đình chỉ hoạt động của Trung tâm phải xác nhận rõ lý do và căn cứ đình chỉ, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên, học viên và các vấn đề khác có liên quan.

3. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động Trung tâm thực hiện như sau:

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp tổ chức thanh tra hoạt động của Trung tâm, lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Nếu có các căn cứ để đình chỉ hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều này thì trình Chủ tịch UBND cấp huyện đình chỉ hoạt động Trung tâm theo quy định.

4. Sau thời gian đình chỉ, nếu Trung tâm khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định cho phép Trung tâm hoạt động trở lại.

Điều 10. Giải thể

1. Trung tâm bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

1.1. Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của Trung tâm.

1.2. Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

1.3. Mục tiêu và nội dung hoạt động của Trung tâm không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định việc giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và học viên.

3. Trình tự, thủ tục giải thể Trung tâm thực hiện như sau:

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin tổ chức thanh tra Trung tâm, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Nếu có căn cứ để giải thể theo quy định tại khoản 1 Điều này thì trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định giải thể Trung tâm.

Điều 11. Tổ chức biên chế

1. Không bố trí biên chế theo chế độ công chức, viên chức ở các Trung tâm.

2. Cán bộ quảnTrung tâm được bố trí theo chế độ kiệm nhiệm, gồm các chức danh: Giám đốc, phó giám đốc, kế toán, thủ quỹ, tổ chuyên môn.

Điều 12. Giám đốc

1. Giám đốc Trung tâm là người quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm do lãnh đạo UBND cấp xã kiêm nhiệm, được Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trên cơ sở đề nghị của UBND cấp xã. Giám đốc Trung tâm được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

2. Giám đốc Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

2.1. Chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm được quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

2.2. Tuyên truyền vận động mọi thành viên trong cộng đồng tham gia các hoạt động của Trung tâm.

2.3. Huy động các nguồn lực trong và ngoài cộng đồng để duy trì và phát triển các hoạt động của Trung tâm.

2.4. Là chủ tài khoản và chịu trách nhiệm trong việc quản lý tài chính, cơ sở vật cht của Trung tâm.

2.5. Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ kết quả hoạt động của Trung tâm với UBND cấp xã và các cơ quan quản lý cấp trên.

2.6. Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và được hưởng các chế độ phụ cấp trách nhiệm và khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.7. Thời hạn bổ nhiệm Giám đốc là 5 năm.

Điều 13. Phó Giám đốc

1. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả công việc được giao. Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm. Phó Giám đốc Trung tâm được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

2. Trung tâm có 2 Phó Giám đốc như sau:

2.1. Phó Giám đốc chuyên trách lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thông tin truyền thông và thể dục thể thao đo Trưởng ban Văn hóa thông tin cấp xã kiêm nhiệm.

2.2. Phó Giám đốc chuyên trách lĩnh vực học tập cộng đồng do lãnh đạo của trường Trung học cơ sở hoặc trường tiểu học trên địa bàn đảm nhiệm được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm.

Căn cứ vào khả năng và điều kiện công tác cụ thể của các Phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm phân công 1 Phó Giám đốc trực để giải quyết công việc hàng ngày của Trung tâm.

3. Phó Giám đốc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

3.1. Giúp việc cho Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và giải quyết các công việc do Giám đốc giao.

3.2. Khi giải quyết công việc được Giám đốc giao. Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả công việc được giao.

3.3. Thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm khi được ủy quyền.

3.4. Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và được hưởng các chế độ phụ cấp trách nhiệm và khen thưởng theo quy đnh hiện hành của Nhà nước.

3.5. Thời hạn bổ nhiệm Phó Giám đốc là 5 năm.

Điều 14. Kế toán, thủ quỹ

Kế toán, thủ quỹ của Trung tâm do kế toán, thủ quỹ của UBND cấp xã kiêm nhiệm, được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

Trong trường hợp Trung tâm tự chủ được kinh phí hoạt động có ththực hiện việc hợp đồng lao động đối với các chức danh kế toán, thủ quỹ và các chức danh khác như: Ủy viên phụ trách chuyên môn, bảo vệ, phục vụ ...

Điều 15. Tổ chuyên môn

Tùy theo quy mô, đặc điểm của các hoạt động. Trung tâm được thành lập các tchuyên môn gồm:

- Tổ văn hóa quần chúng

- Tổ thông tin cổ động    

- Tổ thể dục thể thao

- Tổ giáo dục, học tập cộng đồng...

Nhằm hỗ trợ Ban Giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chế độ làm việc theo hình thức tình nguyện, hợp đồng dài hạn, ngắn hạn hoặc thời vụ. Việc chi trả lương, phụ cấp, tiền bồi dưỡng cho các thành viên này được Giám đốc cân đối từ các nguồn thu và theo mức thỏa thuận.

Điều 16. Giáo viên, hướng dẫn viên

1. Giáo viên, hướng dẫn viên tham gia giảng dạy và sinh hoạt tại Trung tâm bao gồm;

1.1. Giáo viên được Phòng Giáo dục và Đào tạo biệt phái để dạy chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phcập giáo dục.

1.2. Báo cáo viên dạy các chuyên đề, các cộng tác viên, hướng dẫn viên và những người tình nguyện tham gia hướng dẫn học tập tại Trung tâm theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm.

2. Giáo viên, hướng dẫn viên có nhiệm vụ sau:

2.1. Giảng dạy theo nội dung, chương trình và viết đề tài phục vụ giảng dạy, học tập theo quy định.

2.2. Chịu sự giám sát các cấp quản lý về chất lượng, nội dung và phương pháp dạy học.

2.3. Hướng dẫn, giúp đỡ học viên, người tham gia các hoạt động, thể dục, thể thao.

2.4. Rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống.

3. Giáo viên, hướng dẫn viên có quyền:

3.1. Được Trung tâm tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.2. Giáo viên dạy xóa mù chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3.3. Giáo viên, hướng dẫn viên dạy và hướng dẫn các chương trình khác được hưởng các chế độ theo quy định của Trung tâm.

4. Khen thưởng và kỷ luật

4.1. Giáo viên, hướng dẫn viên có thành tích sẽ được khen thưởng theo quy định.

4.2. Giáo viên, hướng dẫn viên có hành vi vi phạm khi thi hành nhiệm vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Học viên, hội viên

1. Học viên, hội viên của Trung tâm là những người dân trong cộng đồng có nhu cầu học tập, sinh hoạt được Trung tâm tiếp nhận vào học, sinh hoạt tại các lớp học, các câu lạc bộ do Trung tâm quản lý.

2. Học viên, hội viên có nhiệm vụ:

2.1. Thực hiện đầy đủ các quy định của Trung tâm khi tham gia học tập, sinh hoạt.

2.2. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm.

2.3. Đóng học phí đầy đủ và đúng hạn (nếu có) theo quy định của Trung tâm.

4. Học viên, hội viên có quyền:

4.1. Được chọn chương trình, nội dung, hình thức học và sinh hoạt phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và điều kiện tổ chức của Trung tâm.

4.2. Được cung cấp đầy đủ thông tin về học tập, sinh hoạt của bản thân.

4.3. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện để đóng góp ý kiến về nội dung, phương pháp học tập, sinh hoạt cũng như các hoạt động khác của Trung tâm.

4.4. Học viên Trung tâm được công nhận kết quả học tập theo quy định tại Điều 21 của Quy chế này.

5. Khen thưởng và kỷ luật:

5.1. Học viên có thành tích trong học tập được Trung tâm khen thưởng theo quy định hiện hành.

5.2. Học viên, hội viên vi phạm các quy định trong quá trình học tập, sinh hoạt, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Chương trình giáo dục, kế hoạch học tập, sinh hoạt văn hóa, thể thao

1. Trung tâm thực hiện các chương trình giáo dục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 của Quy chế này.

2. Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch dạy học và sinh hoạt văn hóa, thể thao thời gian biểu cụ thể phù hợp với từng chương trình giáo dục và sinh hoạt.

Điều 19. Tài liệu học tập

Trung tâm sử dụng tài liệu do các Bộ, ngành, các cơ quan chức năng có liên quan biên soạn, các tài liệu phù hp với đặc thù của địa phương do Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền ban hành hoặc tài liệu do các nhà chuyên môn có kinh nghiệm biên soạn.

Điều 20. Tổ chức lớp học và các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao

1. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các lớp xóa mù chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục được tổ chức tại Trung tâm hoặc tại các ấp, thôn, bản đủ điều kiện để tổ chức lớp học.

2. Đối với các lớp học khác và hoạt động văn hóa, thể thao tùy theo nội dung và chương trình Trung tâm sẽ tổ chức tại các điểm và thời gian phù hợp.

Điều 21. Công nhận kết quả học tập

1. Học viên học hết chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ quy định tại điểm 2 Điều 5 Quy chế này, nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 thì được Giám đốc Trung tâm xác nhận kết quả học tập.

2. Học viên học hết các chương trình khác quy định tại khoản 2 và 3 Điều 5 Quy chế này thì tùy theo nội dung, thời gian học, Giám đốc Trung tâm hoặc các đơn vị chuyên môn liên quan xác nhận kết quả học tập (nếu người học cho nhu cầu).

Điều 22. Chế độ làm việc

1. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự quản được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí và tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động.

2. Quản lý tài chính theo nguyên tắc công khai, dân chủ, chi đúng, phù hợp với điều kiện thực tế của hoạt động; nguồn thu từ các hoạt động nghiệp vụ hoặc dịch vụ thực hiện theo nguyên tắc lấy thu bù chi.

Điều 23. Mối quan hệ công tác với các đơn vị

1. Đối với UBND cấp xã

Trung tâm chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND cấp xã trong các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, nội dung, kế hoạch hoạt động, tài chính, tài sản; thường xuyên báo cáo công tác với Chủ tịch UBND cấp xã theo chế độ quy định và theo yêu cu đột xuất.

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

2.1. Phòng Giáo dục và Đào to cấp huyện chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm về công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực học tập cộng đng.

2.2. Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm về công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao.

3. Đối với Hội Khuyến học cấp xã và các ban, ngành, đoàn thể:

3.1. Hội Khuyến học cấp xã có nhiệm vụ phối hợp Trung tâm trong việc phổ biến tuyên truyền các hoạt động, vận động các nguồn lực trong xã hội hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, tham gia giảng dạy tại các Trung tâm.

3.2. Trung tâm tăng cường mối quan hệ với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức xã hội trên địa bàn theo nguyên tắc phối hợp, hỗ trợ nhau theo chức năng của tng cơ quan để hoàn thành nhiệm vụ chung của địa phương và nhiệm vụ riêng của từng đơn vị.

Điều 24. Cơ sở vật chất

1. Trung tâm được hỗ trợ đầu tư ban đầu một lần về cơ sở vật chất và các thiết bị cần thiết đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Trung tâm.

2. Trung tâm được quy hoạch thích hợp trong một quần thể dân cư, có mặt bằng đảm bảo tối thiểu là 1000m2 trở lên gồm các phòng sau:

- Phòng hội trường (có sức chứa 150 người trở lên).

- Phòng triển lãm.

- Phòng đọc sách báo (thư viện xã).

- Phòng trưng bày truyền thống.

- Một số phòng mở các lớp năng khiếu, lớp học tập cộng đồng.

- Sân khấu ngoài trời.

- Khu vui chơi, giải trí, sân bãi thể dc, thể thao từ 2-3m2/người.

- Khuôn viên cảnh quan, cây xanh, cây cảnh, vườn hoa và các dụng cụ hỗ trợ khác.

- Các công trình phụ (khu vệ sinh, bãi để xe ...)

3. Trung tâm được hỗ trợ trang bị các thiết bị chuyên dùng thích hợp phục vụ cho các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục.

4. Đối với các địa phương chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao cơ sở, UBND cp xã thực hiện việc giới thiệu địa đim, quy hoạch quỹ đất sử dụng cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đng tại vị trí thuận lợi bao gm các hạng mục: Hội trường đa năng, các phòng học, phòng chức năng, sân bóng đá, khu trò chơi thiếu nhi, vườn hoa, đường đi, tường rào, các công trình phụ... Việc thiết kế khi xây dựng công trình cn có ý kiến thống nhất của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Giáo dục và Đào tạo, địa phương và đơn vị sử dụng. Sau khi xây dựng, thực hiện việc sáp nhập cơ sở vật chất và các tài sản của Trung tâm học tập cộng đồng hiện có.

5. Kinh phí xây dựng Trung tâm: Do Ngân sách hỗ trợ theo phân cấp ngân sách.

Điều 25. Kinh phí hoạt động

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có nhiệm vụ thực hiện chế độ thu, chi theo quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, ngân sách, hoạt động theo cơ chế tự quản và tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động.

1. Nội dung thu bao gồm:

1.1. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: Hàng năm ngân sách cấp huyện chi hỗ trợ 50 triệu đồng cho hoạt động của mỗi Trung tâm. Mức hỗ trợ sẽ được điu chỉnh khi có biến động về giá cả sinh hoạt, do điu chỉnh mức tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước.

1.2. Kinh phí huy động từ các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, các dự án triển khai tại địa phương liên quan đến nội dung hoạt động của lĩnh vực học tập cộng đng.

1.3. Kinh phí thu từ các hoạt động vui chơi giải trí, lớp năng khiếu, lớp ngành nghề chuyên môn.

1.4. Kinh phí thu từ các hoạt động dịch vụ. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia các hoạt động dịch vụ tại Trung tâm phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Trung tâm.

1.5. Nguồn kinh phí tài trợ của các cá nhân và tổ chức kinh tế - xã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, các đoàn thể trong và ngoài nước (nếu có).

2. Nội dung chi bao gồm:

2.1. Chi cho việc tổ chức các hoạt động của Trung tâm.

2.2. Chi phụ cấp, tiền lương cho cán bộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn viên, người làm công.

2.3. Chi trang bị, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho hoạt động và tài liệu học tập.

2.4. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

3. Việc quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính của Trung tâm thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ đúng các quy định của Nhà nước. Nguồn thu từ các hoạt động nghiệp vụ hoặc dịch vụ cần được chi đúng, phù hp với điều kiện thực tế của hoạt động và theo nguyên tắc lấy thu bù chi.

Điều 26. Định mức phụ cấp trách nhiệm, tiền công cho các chức danh

1. Giám đốc là 0,35; Phó Giám đốc là 0,25 của mức lương tối thiểu/tháng.

2. Kế toán, thủ quỹ được hưởng chế độ phụ cấp do Hội đồng nhân dân cấp xã quy định trên cơ sở tự cân đối ngân sách địa phương.

Các chức danh được hưởng phụ cấp trách nhiệm lấy từ nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách Nhà nước.

3. Phụ cấp, tiền công các chức danh khác được Trung tâm chi theo mức thỏa thuận và phù hợp với khả năng tự cân đối của Trung tâm.

Điều 27. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh:

1.1. Phối hợp tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và các chính sách cụ thể của địa phương; đề xuất các giải pháp thực hiện sự hỗ trợ của Trung ương để xây dựng và phát triển bền vững các Trung tâm trên địa bàn; phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội mở các lớp chuyên đề, các lớp tập huấn thuộc chương trình, dự án có liên quan; tổ chức biên soạn tài liệu để phục vụ các hoạt động của Trung tâm; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Trung tâm cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong tỉnh.

1.2. Phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo các hoạt động giáo dục của Trung tâm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

1.3. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học cấp huyện phối hợp với các cơ sở giáo dục, các cá nhân, tổ chức, đoàn thể xã hội trong việc vận động người học, hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, sinh hoạt và tham gia giảng dạy tại Trung tâm.

2. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện:

2.1. Phối hợp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện về chủ trương, biện pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các Trung tâm hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

2.2. Phối hợp chđạo có hiệu quả về nội dung và các hình thức hoạt động của Trung tâm.

2.3. Hỗ trợ nguồn nhân lực cho Trung tâm.

2.4. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các Trung tâm.

2.5. Phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm về hoạt động của Trung tâm. Báo cáo định kỳ cho UBND cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý và hoạt động của các Trung tâm đóng trên địa bàn.

3. Trách nhiệm của Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện và các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tchức xã hội:

3.1. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện và các trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn có trách nhiệm tư vấn, chọn, điều động giáo viên tham gia giảng dạy và hướng dn nghiệp vụ, biên soạn tài liệu vlĩnh vực giáo dục cho Trung tâm.

3.2. Trung tâm tăng cường mối quan hệ với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các tổ chức xã hội trên địa bàn xã trên nguyên tắc phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau theo chức năng của từng cơ quan để hoàn thành nhiệm vụ chung của xã và nhiệm vụ riêng của mỗi đơn vị.

4. Trách nhiệm của UBND cấp xã:

4.1. Trực tiếp quản lý về tổ chức, nhân sự, nội dung và kế hoạch hoạt động của Trung tâm.

4.2. Tạo điều kiện để Trung tâm hoạt động theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

4.3. Phối hợp với các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, Hội Khuyến học cấp xã, các tổ chức kinh tế - xã hội, các đoàn thể quần chúng trên địa bàn và các tchức khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, văn hóa, thể dục, thể thao hỗ trợ các hoạt động của Trung tâm.

Điều 28. Quy định khác

Đối với các xã chưa có Trung tâm Văn hóa - Thể thao cơ sở, hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng vẫn được thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 29. UBND cấp huyện và UBND cấp xã, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan theo chức năng có trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 30. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Quy chế này, Giám đốc Trung tâm báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Hội Khuyến học tỉnh thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin, Hội Khuyến học huyện để kiến nghị UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1206/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.581
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127