Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1201/QĐ-BTTTT 2017 cơ cấu tổ chức Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Số hiệu: 1201/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 20/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1201/QĐ-BTTTT

Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Nhà xuất bn Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tt là Nhà xuất bản) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm về thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tên giao dịch quốc tế: Information and Communications Publishing House.

Nhà xuất bản có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm của Nhà xuất bản và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản hàng năm; tổ chức bản thảo; tổ chức biên soạn; thẩm định, biên tập, thiết kế, chế bản; tổ chức in và phát hành xuất bản phẩm (bao gồm xuất bản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử) theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện xuất bn các xuất bản phẩm chyếu như sau:

a) Sách, tài liệu chính trị, pháp luật về thông tin và truyền thông; sách, tài liệu phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước;

b) Sách, tài liệu khoa học - công nghệ, kinh tế; quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kthuật trong sản xuất, xây dựng; sách quản lý điều hành khai thác mạng lưới, kinh doanh; giới thiệu các công trình khoa học, các giải pháp mới về thông tin và truyền thông;

c) Sách văn hóa - xã hội, văn học, nghệ thuật; sách lịch sử truyền thống ngành;

d) Từ điển phục vụ lĩnh vực thông tin và truyền thông;

đ) Sách, tài liệu tham khảo học sinh các bậc học phổ thông về thông tin và truyền thông;

e) Sách giáo trình, sách nghiệp vụ; danh bạ điện thoại, niên giám điện thoại và những trang vàng; tài liệu tham khảo dùng cho các hệ đào tạo thuộc ngành thông tin và truyền thông;

g) Các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn ch, mục đích, chức năng nhiệm vụ; đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.

4. Thực hiện xuất bản các xuất bản phẩm thuộc các chương trình, dự án, đề án của Bộ Thông tin và Truyền thông; các tài liệu phục vụ công tác tập huấn, đào tạo về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác điều tra, khảo sát số liệu, thông tin về nhu cầu xuất bản phẩm; tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách về xuất bản tại các vùng trọng điểm trên cả nước.

6. Cung cấp dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng công nghệ phục vụ xuất bản, phát hành xuất bản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử.

7. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động xuất bản.

8. Hợp tác, liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các hoạt động xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật;

9. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Nhà xuất bản.

10. Quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ tài liệu và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cp của Bộ trưởng.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

1. Lãnh đạo Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản có Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc điều hành các mặt công tác của Nhà xuất bản, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc giao theo quy định của Luật Xuất bản.

2. Tổ chức bộ máy:

a) Các đơn vị chuyên môn:

- Ban Biên tập sách Chính trị - Kinh tế - Xã hội;

- Ban Biên tập sách Khoa học - Kthuật;

- Ban Xuất bản điện tvà Ứng dụng công nghệ thông tin;

- Phòng Thiết kế - Sản xuất;

- Phòng Kinh doanh xuất bản phẩm;

- Chi nhánh Nhà xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Chi nhánh Nhà xuất bản tại thành phố Đà Nng;

- Chi nhánh Nhà xuất bản tại Tây Nguyên.

b) Các đơn vị chức năng:

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

- Phòng Tài chính - Kế toán.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mi quan hệ công tác giữa các đơn vị do Giám đốc Nhà xuất bản quyết định.

Chi nhánh Nhà xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nng và Tây Nguyên có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng người làm việc của Nhà xuất bản do Giám đốc xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 1469/QĐ-BTTTT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Thtrưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Ngân hàng, Kho bạc, Công an: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nng, tnh Đắk Lk;
- Sở TTTT các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, TCCB. (95)

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/07/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.541

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222