Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 120/QĐ-BNG năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2020

Số hiệu: 120/QĐ-BNG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Lê Hoài Trung
Ngày ban hành: 26/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bn quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao;
- Lưu: HC, LPQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hoài Trung

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-BNG ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưng Bộ Ngoại giao)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010

Về việc tchức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định s06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020

15/4/2020

2

Thông tư

2433/2010/TT-BNG ngày 30/6/2010

Hướng dẫn một số quy định về tiêu chun nghiệp vụ thanh tra viên, thẻ thanh tra viên và trang phục thanh tra ngoại giao

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020

3

Thông tư

03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bsung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cp công hàm đề nghị cấp thị thực

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020

10/11/2020

4

Thông tư

01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2018

Hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020

5

Thông tự liên tịch

02/1999/TTLT/BNG-BTM ngày 17/11/1999

Hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định số 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020

6

Thông tư liên tịch

29/2006/TTLT- BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/11/2006

Hướng dn thực hiện Nghị định s157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020

7

Thông tư liên tịch

01/2010/TTLT- BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/4/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2006/ TTLT-BNG-BNV-BTC- BLĐTBXH ngày 08/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020

8

Quyết định

06 NG/QĐ ngày 08/01/1994

Ban hành Quy chế lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2020/TT-BNG ngày 06/02/2020

23/3/2020

9

Quyết định

05/2002/QĐ-BNG ngày 30/7/2002

Ban hành quy định về việc tchức giải quyết công tác lãnh sự (trích)

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020

01/4/2020

10

Quyết định

07/2003/QĐ-BNG ngày 19/3/2003

Về việc sửa đổi, b sung một số điểm của Quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự ban hành kèm theo Quyết định số 05/2002/QĐ-BNG ngày 30/7/2002

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020

01/4/2020

11

Quyết định

2535/2004/QĐ-BNG ngày 01/12/2004

Ban hành Quy chế về tchức và hoạt động ca cơ quan lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

 Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020

12

Quyết định

3095/2008/QĐ-BNG ngày 26/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thuộc y ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020

15/7/2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 120/QĐ-BNG năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69