Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 12/2024/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Hồ Văn Mười
Ngày ban hành: 01/07/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2024/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 01 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ; SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày 28 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định việc bố trí; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 172/TTr-CAT ngày 24 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 3. Số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

1. Số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 713 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại 713 thôn, buôn, bon, bản (sau đây gọi là thôn), tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Số lượng thành viên cụ thể của từng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 7 năm 2024.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an; Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Báo Đắk Nông, Đài PT&TH tỉnh;
- Trung tâm lưu trữ - Sở Nội vụ;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Ln).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Văn Mười

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN CỦA TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ THUỘC CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Quyết định số 772/2024/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

TT

Đơn vị hành chính

Thôn có từ 350 hộ gia đình và tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở xuống

Bố trí 03 thành viên (01 tổ trưởng, 01 tổ phó và 01 tổ viên)

Thôn thuộc xã biên giới; thôn có từ 351 đến 500 hộ gia đình và tổ dân phố có từ 501 đến 700 hộ gia đình

Bố trí 04 thành viên (01 tổ trưởng, 01 tổ phó và 02 tổ viên)

Thôn biên giới; thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; thôn có 501 hộ gia đình và tổ dân phố có từ 701 hộ gia đình trở lên

Bố trí 05 thành viên (01 tổ trưởng, 01 tổ phó và 03 tổ viên)

Tổng

1

Thành phố Gia Nghĩa

Phường Nghĩa Đức

Tổ dân phố 1

Tổ dân phố 4

Tổ dân phố 5

Tổ dân phố 2

Tổ dân phố 3

5

2

Phường Nghĩa Thành

Tổ dân phố 1

Tổ dân phố 2

Tổ dân phố 3

Tổ dân phố 5

Tổ dân phố 6

Tổ dân phố 7

Tổ dân phố 8

Tổ dân phố 9

Tổ dân phố 10

Tổ dân phố 4

0

10

3

Phường Nghĩa Phú

Tổ dân phố 1

Tổ dân phố 2

Tổ dân phố 3

Tổ dân phố 4

Tổ dân phố 6

Tổ dân phố 7

Tổ dân phố 8

Tổ dân phố 5

0

8

4

Phường Nghĩa Tân

Tổ dân phố 1

Tổ dân phố 4

Tổ dân phố 5

Tổ dân phố 6

0

Tổ dân phố 2

Tổ dân phố 3

6

5

Phường Nghĩa Trung

Tổ dân phố 2

Tổ dân phố 6

Tổ dân phố 4

Tổ dân phố 5

Tổ dân phố 1

Tổ dân phố 3

6

6

Phường Quảng Thành

Tổ dân phố Tân Tiến

Tổ dân phố Tân Lập

Tổ dân phố Tân Thịnh

Tổ dân phố Nghĩa Tín

Tổ dân phố Nghĩa Hòa

Tổ dân phố Nghĩa Thắng

Tổ dân phố Nghĩa Lợi

0

0

7

7

Xã Đắk R Moan

Thôn Tân Lợi

Thôn Tân Hiệp

Thôn Tân Phương

Thôn Tân Phú

Thôn Tân An

Thôn Tân Hoà

Thôn Tân Bình

Bon Đắk R'Moan

0

0

8

8

Xã Đắk Nia

Bon S' Rê Ú

Thôn Phú Xuân

Thôn Đắk Tân

Thôn Nghĩa Hòa

Thôn Nghĩa Thuận

Thôn Cây Xoài

Bon N'Jiêng

Bon Bu Sop

Bon Phai Kol Pru Đăng

Thôn Đồng Tiến

Thôn Nam Rạ

Bon Tinh Wel Đơm

0

12

Tổng

49

08

5

62

1

Huyện Đắk Glong

Xã Quảng Sơn

Thôn 4

Thôn Đắk Snao 2

Thôn Quảng Hợp

Bon Phi glê

Bon Bu Sir

Bon R Bút

Bon Sa Nar

Thôn 5

Bon Nting

Bon Rlong phe

Thôn Quảng Tiến

Bon N’Doh

Thôn Đắk Snao

13

2

Xã Quảng Hoà

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 8

Thôn 9

Thôn 10

Thôn 11

Thôn 12

0

7

3

Xã Đắk Ha

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 3

Thôn 8

Bon Ting Wek Dăng

Bon Kon Hao

8

4

Xã Đắk R'Măng

Thôn 5

Thôn 6

Bon Sa Nar

Bon Rơ Sông

Bon Păng Xuôi

Bon Sa Ú

Thôn 7

0

7

5

Xã Quảng Khê

Thôn Đắk Lang

Thôn Tân Tiến

Thôn Quảng Long

Bon Ka La Dơng

Bon Phi Mur

Bon Bơ Đơng

Bon Ka Nur

Bon Sa Diêng

Bon Ka La Yu

Bon R'Dạ

0

Bon Ka La Dạ

Bon Sa Ú Dru

12

6

Xã Đắk Plao

Thôn 4

Thôn 5

Bon B'Nơm - Păng Răh

Bon B'Plao

Bon B'Tong

0

0

5

7

Xã Đắk Som

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Bon B’ S rê A

Bon B' Dơng

Bon Pang so

Bon B’ S rê B

Thôn 1 Bon B’ Nơr

0

9

Tổng

45

10

6

61

1

Huyện Cư Jút

Thị trấn Ea TLing

Tổ dân phố 1

Tổ dân phố 3

Tổ dân phố 4

Tổ dân phố 5

Tổ dân phố 6

Tổ dân phố 7

Tổ dân phố 8

Tổ dân phố 9

Tổ dân phố 11

Tổ dân phố 2

Bon U1

Bon U2

Bon U3

0

13

2

Xã Đắk Wil

0

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 5

Thôn 6 Thôn 7

Thôn Trung Tâm

Thôn Hà Thông

Thôn Thái Học

Thôn Đoàn Kết

Buôn Knã

Buôn Trum

Thôn 8

Thôn 9

Thôn 18

Thôn Đồi Mây

15

3

Xã Ea Pô

Thôn 1

Thôn Quyết Tâm

Thôn Thanh Sơn

Thôn Thanh Tâm

Thôn Hợp Tần

Thôn Thanh Nam

Thôn Nhà Đèn

Thôn Đắk Thanh

Thôn Phú Sơn

Thôn Thanh Xuân

Thôn Nam Thanh

Thôn Tân Sơn

Thôn Tân Tiến

Thôn Cao Lạng

Thôn Bằng Sơn

Thôn Hợp Thành

Thôn Trung Sơn

Thôn Bình Minh

Thôn Suối Tre

Thôn Nam Tiến

Thôn Ba Tầng

0

0

21

4

Xã Nam Dong

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 8

Thôn 9

Thôn 10

Thôn 11

Thôn 12

Thôn 13

Thôn 14

Thôn 15

Thôn 16

Thôn Trung Tâm

Thôn Tân Bình

Thôn Tân Ninh

0

0

19

5

Xã Đắk DRông

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 8

Thôn 9

Thôn 10

Thôn 11

Thôn 12

Thôn 13

Thôn 14

Thôn 15

Thôn 16

Thôn 17

Thôn 19

Thôn Cao Lạng

Bon U Sroong

Thôn 20

0

19

6

Xã Tâm Thắng

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 8

Thôn 9

Thôn 10

Thôn 11

Thôn 12

Thôn 13

Thôn 14

Thôn 15

Buôn Buôr

Buôn Trum

Buôn Eapô

Buôn Nui

0

0

19

7

Xã Cư Knia

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 8

Thôn 9

Thôn 10

Thôn 11

Thôn 12

0

0

12

8

Xã Trúc Sơn

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

0

0

6

Tổng

104

16

4

124

1

Huyện Đắk Mil

Thị trấn Đắk Mil

Tổ dân phố 1

Tổ dân phố 2

Tổ dân phố 3

Tổ dân phố 4

Tổ dân phố 5

Tổ dân phố 6

Tổ dân phố 7

Tổ dân phố 8

Tổ dân phố 9

Tố dân phố 10

0

10

2

Xã Đắk Lao

0

Thôn Đắc Xuân

Thôn Đắc Phúc

Thôn Đắc Quang

Thôn Đắc Lợi

Thôn Đắc Lộc

Thôn Đắc An

Thôn Đắc Thủy

Thôn Đắc Thọ

Thôn Đắc Kim

Thôn Đắc Tâm

10

3

Xã Đắk R'La

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 8

Thôn 9

Thôn 10

Thôn 11

Thôn 5 tầng

Thôn 1

Thôn 5

0

12

4

Xã Đắk Gằn

Thôn Nam Sơn

Thôn Sơn Trung

Thôn Sơn Thượng

Thôn Trung Hòa

Thôn Tân Lợi

Thôn Tân Định

Thôn Nam Định

Thôn Thắng Lợi

Thôn Bắc Sơn

Thôn Tân Lập

Bản Cao Lạng

Bon Đắk Găn

Bon Đắk Krai

Bon Đắk Sra

Bon Đắk Lap

0

0

15

5

Xã Đức Mạnh

Thôn Đức Tân

Thôn Đức Nghĩa

Thôn Đức Vinh

Thôn Đức Sơn

Thôn Đức Trung

Thôn Đức Bình

Thôn Đức Lễ A

Thôn Đức Lễ B

Thôn Đức Hòa

Thôn Đức Hiệp

Thôn Đức Ái

Thôn Đức Thành

Thôn Đức Thắng

Thôn Đức Lợi

Thôn Đức Lộc

Thôn Đức Phúc

Thôn Đức An

Thôn Đức Thuận

0

0

18

6

Xã Đắk N'Drót

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 8

Thôn 9

Bon Đắk Me

Bon Đắk R’La

0

0

11

7

Xã Long Sơn

Thôn Tây Sơn

Thôn Đông Sơn

Thôn Nam Sơn

Thôn Tân Sơn

0

0

4

8

Xã Đắk sắk

Thôn 3/2

Thôn Xuân Bình

Thôn Hòa Phong

Thôn Thổ Hoàng 1

Thôn Thổ Hoàng 2

Thôn Thổ Hoàng 3

Thôn Thổ Hoàng 4

Thôn Xuân Lộc 1

Thôn Xuân Lộc 2

Thôn Xuân Tình 1

Thôn Xuân Tình 2

Thôn Xuân Tình 3

Thôn Tân Bình

Thôn Đắk Hà

Thôn Đắk Xô

Thôn Đức Long

Bon Đắk Sắk

Bon Đắk Mâm

Thôn Phương Trạch

0

19

9

Xã Thuận An

0

Thôn Thuận Sơn

Thôn Thuận Hòa

Thôn Đức Hòa

Thôn Thuận Thành

Bon Bu Đắk

Bon Sa Pa

Thôn Thuận Bắc

Thôn Thuận Hạnh

Thôn Thuận Nam

Thôn Đức An

10

10

Xã Đức Minh

Thôn Đức Đoài

Thôn Kẻ Đọng

Thôn Vinh Đức

Thôn Xuân Phong

Thôn Xuân Thành

Thôn Thanh Lâm

Thôn Minh Đoài

Thôn Mỹ Yên

Thôn Mỹ Hòa

Thôn BìnhThuận

Thôn Xuân Hòa

Thôn Xuân Trang

Thôn Xuân Sơn

Thôn Thanh Hà

Thôn Thanh Sơn

Bon JunJuh

0

16

Tổng

100

17

8

125

1

Huyện Krông Nô

Thị trấn Đắk Mâm

Tổ dân phố 1

Tổ dân phố 2

Tổ dân phố 3

Tổ dân phố 4

Thôn Đắk Hà

Thôn Đắk Vượng

Bon Dru

Bon Yok Linh

Bon Bróih

0

0

9

2

Xã Đắk Sôr

Thôn Đức Lập

Thôn Quảng Hà

Thôn Nam Cao

Thôn Đắk Cao

Thôn Đắk Trung

Thôn Đắk Thành

Thôn Quảng Đà

0

0

7

3

Xã Nam Xuân

Thôn Nam Thanh

Thôn Đắk Thanh

Thôn Sơn Hà

Thôn Đắk Sơn

Thôn Đắk Xuân

Thôn Đắk Hợp

Thôn Thanh Sơn

Thôn Lương Sơn

Thôn Đắk Hưng

0

0

9

4

Xã Buôn Choah

Thôn Thanh Sơn

Thôn Cao Sơn

Thôn Ninh Giang

Thôn Bình Giang

Buôn Choah

0

0

5

5

Xã Nam Đà

Thôn Nam Sơn

Thôn Nam Phú

Thôn Nam Hài

Thôn Nam Thành

Thôn Nam Nghĩa

Thôn Nam Cường

Thôn Nam Thắng

Thôn Nam Xuân

Thôn Nam Thạnh

Thôn Nam Hiệp

Thôn Nam Thuận

Thôn Nam Trung

Thôn Nam Hà

Thôn Nam Tân

0

0

14

6

Xã Tân Thành

Thôn Đắk Hoa

Thôn Đắk Ri

Thôn Đắk Rô

Thôn Đắk Lưu

Thôn Đắk Na

Thôn Đắk Tân

0

0

6

7

Xã Đắk Drô

Thôn Đắk Hợp

Thôn Đắk Xuân

Thôn Giang Cách

Thôn Đắk Tâm

Buôn 9

Buôn Ol

Thôn EaSaNô

Buôn K62

0

8

8

Xã Nâm Nung

0

0

Thôn Tân Lập

Thôn R Cập

Thôn Yok Ju

Thôn Nam Tiến

Thôn Ja Rah

Thôn Thanh Thái

6

9

Xã Đức Xuyên

Thôn Xuyên Hải

Thôn Xuyên Phước

Thôn Xuyên Hà

Thôn Xuyên Tân

Thôn Xuyên An

Thôn Xuyên Nghĩa

Bon Choih

0

0

7

10

Xã Đắk Nang

Thôn Phú Thịnh

Thôn Phú Tân

Thôn Phú Cường

Thôn Phú Lợi

Thôn Phú Tiến

Buôn Krue

0

0

6

11

Xã Quảng Phú

Thôn Phú Hưng

Thôn Phú Vinh

Thôn Phú Thuận

Thôn Phú Xuân

Thôn Phú Trung

Thôn Phú Sơn

Thôn Phú Hoà

Thôn Phú Lợi

0

8

12

Xã Nâm N'Đir

0

0

Thôn Quảng Hà

Thôn Nam Thanh

Thôn Nam Tân

Thôn Nam Hà

Thôn Nam Xuân

Thôn Nam Dao

Thôn Nam Ninh

Bon Đắk Prí

8

Tổng

76

3

14

93

1

Huyện Đắk Song

Thị trấn Đức An

Tổ dân phố 1

Tổ dân phố 2

Tổ dân phố 3

Tổ dân phố 4

Tổ dân phố 6

Tổ dân phố 8

0

0

6

2

Xã Đắk Môl

Thôn 4

Thôn E29

Thôn Đắk Sơn

Thôn Hà Nam Ninh

Bon RLông

Bon A3

Bon BuJri

0

0

7

3

Xã Đắk Hòa

Thôn Rừng Lạnh

Thôn Tân Bình

Thôn Đắk Hoà

Thôn Đắk Sơn

0

0

4

4

Xã Nam Bình

Thôn 9

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 8

Thôn 11

Thôn Bình An

Thôn 10

7

5

Xã Thuận Hà

0

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 5

Thôn 7

Bản Đầm Giỏ

Bản Đắk Thốt

Thôn 8

7

6

Xã Thuận Hạnh

0

Thôn Thuận Tân

Thôn Thuận Hòa

Thôn Thuận Lợi

Thôn Thuận Tình

Thôn Thuận Hải

Thôn Thuận Thành

Thôn Thuận Bắc

Thôn Thuận Nam

Thôn Thuận Nghĩa

Thôn Thuận Trung

Thôn Thuận Bình

11

7

Xã Đắk N'Drung

Thôn Đắk Kual 2

Thôn Đắk Kual 5

Thôn Đắk Kual 3

Thôn Đắk R'mo

Thôn Đắk Tiên

Thôn Đắk Kual

Bon Bu R'wah

Bon N'Jrang Lu

Bon Bu N'Drung

Bon Bu Boong

0

10

8

Xã Nâm N'Jang

Thôn 2

Thôn 4

Thôn 6

Thôn 9

Thôn 11

Bản Đắk Lép

Thôn 1

Thôn 3

Thôn 10

9

9

Xã Trường Xuân

Thôn 1

Thôn 8

Thôn 10

Bon Ta Mung

Bon Jâng Plây 3

Bon Bu Păh

Bon Păng Sim

Thôn 6

Bon N'Jang Bơ

Bon Ding Plei

0

10

Tổng

40

23

08

71

1

Huyện Đắk R’Lấp

Thị trấn Kiến Đức

Tổ dân phố 4

Tổ dân phố 5

Tổ dân phố 8

Bon Đắk Blao

Tổ dân phố 2

Tổ dân phố 3

Tổ dân phố 6

Tổ dân phố 1

8

2

Xã Quảng Tín

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 8

Thôn 9

Thôn 10

Thôn Sa đa cô

Bon Ol Bù Tung

Bon Bù Đách

Bon Bù Bir

Bon Đăng Kliêng

0

0

14

3

Xã Đắk Wer

Thôn 2

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 10

Thôn 13

Thôn 14

Thôn 15

Thôn 16

Bon Bu N'đoh

Thôn 1

0

10

4

Xã Nhân Cơ

Thôn 4

Thôn 6

Thôn 12

Thôn 17

Bon Bu Dấp

Thôn 5

Thôn 7

Thôn 8

Thôn 9

Thôn 11

Thôn 3

11

5

Xã Kiến Thành

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 8

Thôn 9

Thôn 10

Thôn 3

0

10

6

Xã Nghĩa Thắng

Thôn Quảng Thuận

Thôn Quảng Tiến

Thôn Quảng Sơn

Thôn Quảng Hòa

Thôn Quảng Lợi

Thôn Quảng Trung

Thôn Bù Đốp

Bon Bu Za Ráh

Thôn Quảng Chánh

Thôn Quảng Bình

0

10

7

Xã Đạo Nghĩa

Thôn Quảng Lộc

hôn Quảng Thọ

Thôn Quảng Thành

Thôn Quảng An

Thôn Quảng Phước

Thôn Quảng Đạt

0

6

8

Xã Đắk Sin

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 7

Thôn 10

Thôn 11

Thôn 12

Thôn 13

Thôn 16

Thôn 3

0

11

9

Xã Hưng Bình

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 5

Thôn 6

Bon Châu Mạ

0

0

6

10

Xã Đắk Ru

Thôn 6

Thôn 8

Thôn Tân Lợi

Thôn Tân Lập

Thôn Đoàn Kết

Thôn Tân Tiến

Thôn Tân Phú

Thôn Tân Bình

Thôn Châu Thành

Bon Bù SRê 2

Bon Bù SRê 1

0

11

11

Xã Nhân Đạo

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 8

Bon PiNao

0

0

7

Tổng

87

15

2

104

1

Huyện Tuy Đức

Xã Quảng Trực

0

Bon Bu Prăng I

Bon Bu Prăng I A

Bon Bu Prăng II A

Bon Bu Nung

Bon Bu Gia

Bon Bu Krăk

Bon Bu Prăng II

Bon Bu Dăr

Bon Bu Sóp

Bon Bu Lum

Bon Đắk Huýt

11

2

Xã Đắk Búk So

0

Thôn 1

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 8

Thôn 9

Bon Bu Boong

Bon Bu NDRung

Thôn Tuy Đức

Thôn 2

Thôn 3

12

3

Xã Quảng Tâm

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 4

0

Thôn 5

Bon Bu N'Đơr B

5

4

Xã Đắk RTíh

Thôn Doãn Văn

Bon Ja Lú

Bon Bu MBLanh A

Bon Bu MBLanh B

Bon R'Muôn

Bon Diêng Ngaih

Bon Bu Đách

Bon Bu Koh

Bon Bu NĐơr

Bon Bu Dâng

Bon Me Ra

11

5

Xã Đắk Ngo

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Bon Phi Lơ Te

Bon Phi Lơ Te 1

Bản Si Át

Bản Sín Chải

Bản Giang Châu

Bản Tân Lập

Bản Ninh Hòa

Thôn Tân Bình

Bản Đoàn Kết

Bon Điêng Đu

13

6

Xã Quảng Tân

Thôn 1

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 7

Thôn 8

Thôn 9

Thôn 10

Thôn 11

Thôn Đắk Mrê

Thôn Đắk Soun

Thôn Đắk Mrang

Thôn Đắk R'Tăng

Thôn Đắk K'rung

Thôn Đắk Quoeng

Bon Jâng Kriêng

Bon Mê Ra

Bon Đắk N'Jut

Bon Bu Ndrong A

Bon Bu Ndrong B

Bon Ja Lú B

Bon Ja Lú A

0

21

Tổng

42

19

12

73

Tổng số toàn tỉnh

543

111

59

713

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2024/QĐ-UBND ngày 01/07/2024 quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


346

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!