Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại Quyết định 09/2010/QĐ-UBND quy định về chức danh, số lượng mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP do tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 12/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 10/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2017/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 10 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CHỨC DANH NHÂN VIÊN BƯU TÁ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2010/QĐ-UBND NGÀY 31/8/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, THÔN, TỔ DÂN PHỐ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2009/NĐ-CP NGÀY 22/10/2009 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hi đng nhân dân tnh về bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định ti Ngh quyết số 52/2010/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tnh v chc danh, s lượng, mức phụ cp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân ph theo Nghị định s 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1136/TTr-SNV ngày 07 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định ti Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chức danh, số lượng mức phụ cấp đối với những người hoạt đng không chuyên trách ở cấp xã, thôn, t dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính ph.

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho nhân viên bưu tá là người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc sau ngày 01 tháng 10 năm 2011, có thời gian công tác liên tục từ 5 năm trở lên, không vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trlên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, mỗi năm công tác được 01 tháng phụ cấp theo mức đang hưởng tại thời điểm tháng 9 năm 2011. Thời gian công tác đhưởng chế độ trợ cấp một lần tính từ tháng 6 năm 1994 đến ngày 30 tháng 9 năm 2011.

Ngun kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp một lần cho nhân viên bưu tá do ngân sách tỉnh chi trả 30%, ngân sách Bưu điện tỉnh chi trả 70%.

Điều 2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn theo dõi, kim tra, đôn đốc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc STài chính, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyn, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm
tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- Ủy ban MTTQ t
nh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Báo Thái Bình;
- Các Huyện ủy, Th
ành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại Quyết định 09/2010/QĐ-UBND quy định về chức danh, số lượng mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


588

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44