Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 12/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 20/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2017/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP PHÓ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 780/TTr-SGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2017 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 256/TTr-SNV ngày 08 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Đắk Nông;
- Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, TH, NC-Ph.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Bốn

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP PHÓ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đu, cấp phó người đứng đu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở); Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển các chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Mục tiêu và nguyên tắc áp dụng

1. Để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo về chính trị, đạo đức công vụ, năng lực, trình độ chuyên môn. Đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phải đảm bảo các tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thi tuyển, luân chuyển, điều động công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý theo từng chức danh nêu tại Quy định này.

4. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.

Điều 3. Chức trách, nhiệm v

1. Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành hoạt động của phòng, đơn vị để chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Sở, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác chuyên môn theo thẩm quyền được giao; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực chuyên môn được phân công.

2. Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được Trưởng phòng phân công phụ trách một số công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phụ trách.

Chương II

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM

Điều 4. Tiêu chuẩn b nhiệm

1. Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp

a) Yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích dân tộc; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; hiểu biết và thực hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương; tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội; có ý chí vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b) Là người luôn có phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo theo Quy định về đạo đức nhà giáo được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 ngày 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trung thực, tâm huyết với nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có trách nhiệm trong quản lý; ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực; không lợi dụng chức vụ vì mục đích vụ lợi, đảm bảo dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

c) Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập; có tác phong làm việc khoa học, sư phạm; có cách thức giao tiếp, ứng xử đúng mực và hiệu quả.

2. Hiểu biết

a) Hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách và quy định của ngành giáo dục.

b) Hiểu đúng và đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp giáo dục trong lĩnh vực phụ trách; am hiểu về lý luận, nghiệp vụ và quản lý giáo dục.

3. Năng lực công tác

a) Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về giáo dục.

b) Có tư duy đổi mới về giáo dục; có khả năng xây dựng được tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị của đơn vị hướng tới sự phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; có khả năng tham mưu, chủ động, năng động, sáng tạo, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về giáo dục, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

c) Có khả năng xây dựng, tổ chức, điều hành bộ máy của đơn vị hoạt động hiệu quả; tham mưu quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng và thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng được kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đảm bảo sự phát triển lâu dài của đơn vị.

d) Có khả năng xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường sư phạm lành mạnh; tạo cảnh quan công sở xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn và lành mạnh; có khả năng tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; động viên, khích lệ, trân trọng và đánh giá đúng thành tích của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

đ) Có khả năng tổ chức xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hiệu quả các hoạt động giáo dục; ứng dụng các kết quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học; tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi để đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục của đơn vị; thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định.

e) Có khả năng ra quyết định đúng đắn, kịp thời và dám chịu trách nhiệm về các quyết định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

g) Có khả năng và thường xuyên tự học và xây dựng tập thể thành tổ chức học tập, sáng tạo.

4. Trình độ

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học khác nhưng có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (riêng Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phải tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc có bng tốt nghiệp Đại học khác nhưng có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế hoạch; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh phải có trình độ thạc sỹ trở lên). Ưu tiên người học ngành sư phạm hệ chính quy; người có trình độ thạc s, tiến sỹ.

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên đối với công chức; có chứng chỉ bồi dưỡng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí, chức danh bổ nhiệm.

c) Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ công tác và thực sự cần thiết thì có thể bổ nhiệm công chức, viên chức đang học trung cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị.

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngViệt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 5. Điều kin bổ nhiệm

1. Là công chức, viên chức trong biên chế, đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; đạt các tiêu chuẩn tại Điều 4 Quy định này.

Phải đạt kết quả theo yêu cầu của các kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý (đối với trường hợp có tổ chức thi tuyển).

Có lý lịch rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền kết luận về quan hệ chính trị của bản thân với gia đình.

2. Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cấp phó nếu chưa phải là đảng viên thì phải là quần chúng ưu tú có thể phát triển đảng.

3. Được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm. Trường hợp có nhu cầu chính đáng, đối với cán bộ chưa được quy hoạch, nhưng thật sự có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín cao, có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì cũng có thể bổ nhiệm, tuy không có trong quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm.

4. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm trước liền kề của năm được đề nghị bổ nhiệm.

5. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận.

6. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật; không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật về Đảng hoặc chính quyền.

7. Trường hợp bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định này, còn phải đáp ứng các tiêu chun cụ thể theo quy định của ngành thanh tra. Đối với việc bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra Sở phải có văn bản thống nhất của Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

8. Tuổi bổ nhiệm

a) Đối với các chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

b) Đối với các chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tui đối với cả nam và nữ.

9. Thời gian công tác để xem xét bổ nhiệm các chức danh

a) Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Có thâm niên công tác ít nhất 05 năm trong ngành, lĩnh vực chuyên môn, trong đó có ít nhất 01 năm làm công tác quản lý đúng chuyên môn chức danh dự kiến bnhiệm. Trường hợp có trình độ thạc strở lên có thể bnhiệm sớm hơn nhưng không quá 18 tháng so với quy định.

b) Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, cấp phó của người đứng đu đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Có thâm niên công tác ít nhất 03 năm trong ngành, lĩnh vực chuyên môn. Trường hợp có trình độ thạc sỹ trở lên có thể bổ nhiệm sớm hơn nhưng không quá 18 tháng so với quy định.

c) Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo: Có thâm niên công tác ít nhất 03 năm trong ngành, lĩnh vực chuyên môn, trong đó có ít nhất 01 năm làm công tác quản lý đúng chuyên môn chức danh dự kiến bổ nhiệm. Trường hợp có trình độ thạc sỹ trở lên có thể bổ nhiệm sớm hơn nhưng không quá 01 năm so với quy định.

d) Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo: Có thâm niên công tác ít nhất 02 năm trong ngành, lĩnh vực chuyên môn. Trường hợp có trình độ thạc sỹ trở lên có thể bổ nhiệm sớm hơn nhưng không quá 01 năm so với quy định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đương chức chưa đạt trình độ quy định tại Khoản 4 Điều 4 Quy định này, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo giai đoạn, năm để công chức, viên chức đang giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo đạt trình độ theo Quy định này.

2. Không bổ nhiệm lại đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện không đạt tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định này.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm t chc thực hiện Quy định này.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần xem xét sửa đổi, bổ sung, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của tỉnh./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2017/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.129

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227