Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần 5 BCHTW Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước do UBND tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 12/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 10/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-------

Số: 12/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 10 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH,NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hànhTrung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 86/TTr-SNV ngày04/3/ 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch của UBND thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ;
- Cục Quản lý văn bản Bộ Tư pháp;
- TT.TU,TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH (2b);
- Lưu: VT-CCHC(L).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND Ngày 10 /3/2008 của UBND tỉnh)

Để triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 và kết luận của Tỉnh uỷ tại văn bản số 146-KL/TU ngày 20/11/2007 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước, UBND tỉnh đề ra kế hoạch thực hiện như sau:

I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Tăng cường vai trò tham mưu của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với cấp uỷ Đảng về công tác cải cách hành chính:

Các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tham mưu cho Cấp uỷ Đảng cùng cấp ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai sát với tình hình thực tế tại đơn vị địa phương mình về các chủ trương, biện pháp cụ thể để đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đơn vị thực hiện. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trước cấp uỷ Đảng trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và của cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính:

Quán triệt nội dung và tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 13/11/2006 của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ khoá VIII về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và kết luận số 146-KL/TU ngày 20/11/2007 của Tỉnh uỷ về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương (Khoá X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và chỉ đạo điều hành, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Thường xuyên phổ biến các chủ trương và các nội dung về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức nhất là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc có liên quan đến nhân dân và doanh nghiệp được thông suốt.

3. Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính gắn với cải cách Tư pháp:

- Phối hợp với các cơ quan chức năng Trung ương để xây dựng bộ máy, nhân sự cơ quan Toà án nhân dân nhất là cấp huyện, thị xã đảm bảo thực hiện đầy đủ thẩm quyền xét xử theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và các khiếu kiện hành chính; chuẩn hoá đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán về công tác điều tra, truy tố tương ứng với sự đổi mới hoạt động xét xử của Toà án nhân dân.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ Tư pháp như: Xây dựng và quản lý đội ngũ luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý… đủ về số lượng, nâng cao chất lượng bảo đảm phục vụ nhiệm vụ cải cách hoạt động xét xử, giúp nhân dân và doanh nghiệp tiếp cận hệ thống Tư pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Các cơ quan Tư pháp phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện thị xã rà soát, đánh giá lại cơ chế phối hợp trình tự, thủ tục trên các lĩnh vực hoạt động: tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, công tác hoà giải, khiếu kiện quyết định hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các cơ quan và cá nhân trong hoạt động tố tụng và thi hành án.

4. Tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân.

- Thực hiện tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân theo hướng phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân gắn với huy động sự giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của nhà nước, tăng cường phát huy vai trò giám sát, phản biện của nhân dân. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ đảm bảo phục vụ dân, giúp dân, học dân.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, công khai, minh bạch về thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc thủ tục hành chính, phí, lệ phí, ngân sách, tài chính, báo cáo kiểm toán, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, kê khai tài sản và kết quả xử lý tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức… để dân biết, dân giám sát, dân kiểm tra.

5. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính

Đồng thời với việc triển khai kế hoạch số 2027/KH-UBND ngày 02/5/2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Hoàn tất việc tổng rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và thống nhất thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó tập trung các lĩnh vực về thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư; đầu tư xây dựng công trình, dự án và nhà ở; quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản; xuất, nhập khẩu, nộp thuế; hộ tịch, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thị thực nhập cảnh; công chứng, chứng thực; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Qua đó, xác định những thủ tục hành chính cần phải bãi bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Xử lý nghiêm trách nhiệm của Thủ trưởng những cơ quan hành chính tuỳ tiện đặt ra các loại thủ tục hành chính không đúng thẩm quyền, trái pháp luật gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

- Hệ thống hoá các quy định về thủ tục, giấy tờ cần thiết và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc, công bố công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở để làm căn cứ cho tổ chức và người dân thực hiện và giám sát việc thực hiện; trong đó tập trung các lĩnh vực như: Quản lý nhà đất, đăng ký kinh doanh, xây dựng, đầu tư, cấp phép, chính sách lao động thương binh và xã hội, hộ tịch, hộ khẩu, thuế, công chứng, chứng thực…

- Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND tỉnh.

- Tiến hành rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ gắn với việc đẩy mạnh phân công, phân cấp giữa các cấp hành chính theo hướng việc gì khó để tỉnh làm, việc gì dễ và cấp dưới có khả năng đảm trách thì phân cấp cho cấp dưới thực hiện.

- Cải tiến phương thức điều hành và thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan, một người chịu trách nhiệm chính; hoàn thiện quy chế làm việc của UBND tỉnh, UBND cấp huyện và xã; sắp xếp, bố trí lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và cơ cấu tổ chức bên trong theo chủ trương của Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và tiếp tục giao cho 70% xã còn lại trong năm 2008. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập (có nguồn thu và không có nguồn thu) theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

- Chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện thí điểm khi có chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương về việc không tổ chức HĐND ở huyện và phường; việc nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND cấp xã. Tiếp tục thí điểm mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch UBND cấp xã để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Căn cứ kế hoạch này của UBND tỉnh và những công việc cần triển khai thực hiện của phụ lục kèm theo, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, của địa phương mình để tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện 6 tháng, hàng năm cho UBND tỉnh để báo cáo Trung ương./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2008/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần 5 BCHTW Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước do UBND tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76