Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 119/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 25/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 119/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 25 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 02/TTr-SNV ngày 05 tháng 01 năm 2011 và đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 218/TTr-SVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi khoản b Điều 4 như sau:

“Đổi tên Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa và xúc tiến du lịch tỉnh”.

2. Sửa đổi điểm a khoản 5 Điều 5 như sau:

“Chuyển chức năng xúc tiến du lịch, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch địa phương từ Phòng Nghiệp vụ du lịch sang Trung tâm Văn hóa và xúc tiến du lịch tỉnh”.

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 6 như sau:

“3. Trung tâm Văn hóa và xúc tiến du lịch tỉnh.

a) Chức năng và nhiệm vụ: Tuyên truyền, phố biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tổ chức các hoạt động sự nghiệp về văn hóa, thông tin và xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền cổ động, trang trí, khánh tiết, lễ, hội, tết, triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Quy hoạch hệ thống cổ động trực quan; tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng; thi sáng tác tranh cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền cổ động; tổ chức sinh hoạt nhóm sở thích, câu lạc bộ, phổ biến các tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật; phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng phục vụ nhu cầu hưởng thụ giá trị văn hóa tinh thần cho nhân dân. Nghiên cứu, dự báo thị trường và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động du lịch phục vụ cho công tác điều hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm du lịch, xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh, các ấn phẩm quảng bá; trưng bày, quảng cáo và khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm du lịch, dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch theo chương trình xúc tiến du lịch hàng năm được cấp trên giao.

Trung tâm Văn hóa và xúc tiến du lịch tỉnh là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa và xúc tiến du lịch tỉnh gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và có từ 1 đến 2 Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm: chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị.

Các Phó Giám đốc: chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

- Trung tâm Văn hóa và xúc tiến du lịch tỉnh gồm:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Nghệ thuật quần chúng;

+ Phòng Tuyên truyền cổ động, triển lãm;

+ Phòng Thông tin và xúc tiến du lịch;

+ Đội tuyên truyền lưu động.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng, đội nghiệp vụ chuyên môn trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 119/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.664
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74