Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1181/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 4662/2005/QĐ-UBND về quy định đối với các tổ chức, cá nhân có phương tiện vận chuyển đất, đá, than, vật liệu rời trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 1181/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Quang Hưng
Ngày ban hành: 21/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1181/2008/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 21 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4662/2005/QĐ-UBND NGÀY 15/12/2005 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ số 26/2001/QH10; Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ về qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại văn bản số 587/GTVT-VTCN ngày 03/4/2008 và văn bản số 1029/STP-KTVB ngày 26/3/2008 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 4662/2005/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh “Về việc qui định đối với các tổ chức, cá nhân có phương tiện vận chuyển đất, đá, than, vật liệu rời trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Các tổ chức, cá nhân có phương tiện hoạt động vận chuyển đất, đá, than, vật liệu rời trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh tuân thủ qui định của Luật giao thông đường bộ và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên Môi trường, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các tổ chức có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Tập đoàn than VN;
- V0, V1, V2, V3;
- MT, NC, CN2, GTBĐ;
- Trung tâm lưu trữ (để đăng công báo);
- Lưu: VT, GTBĐ.
39bản H-CV41

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1181/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 4662/2005/QĐ-UBND về quy định đối với các tổ chức, cá nhân có phương tiện vận chuyển đất, đá, than, vật liệu rời trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.071

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85