Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 1170/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Thành Đô
Ngày ban hành: 12/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1170/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 07 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó: 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực văn hóa, 03 quy trình trong nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục, thể thao (có Quy trình nội bộ cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính có số thứ tự 05, 06, 49, 50, 52 phần I, ban hành kèm theo Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên, hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo (VP UBND tỉnh);
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA

1. Quy trình số: 01-NVVH

Thủ tục: Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định: Đề nghị bổ sung, hoàn thiện.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho phòng NVVH.

Công chức tiếp nhận hồ sơ lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý

Lãnh đạo phòng NVVH

½ ngày

 

Bước 4

Công chức tham mưu thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả trình Lãnh đạo phòng NVVH:

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức tham mưu dự thảo kế hoạch, quyết định thành lập Đoàn thẩm định, trình Lãnh đạo phòng NVVH.

Công chức phòng NVVH được giao xử lý hồ sơ.

½ ngày

Dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm. Trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 5

Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kế hoạch, quyết định thành lập đoàn thẩm định

Lãnh đạo Phòng NVVH

½ ngày

- Dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định

Bước 6

Phê duyệt kết quả tham mưu giải quyết TTHC:

- Trường hợp đồng ý: Ký duyệt Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định.

- Trường hợp không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng NVVH xử lý.

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định

Bước 7

Thẩm định các chỉ số về điều kiện kỹ thuật tại cơ sở.

Đoàn thẩm định; Lãnh đạo phòng NVVH

1,5 ngày

Biên bản kết quả thẩm định

Bước 8

Trên cơ sở kết quả thẩm định, công chức xây dựng dự thảo Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo phòng NVVH.

Công chức phòng NVVH được giao xử lý hồ sơ.

½ ngày

Dự thảo Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 9

Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trlời không cấp phép nêu rõ lý do

Lãnh đạo Phòng NVVH

½ ngày

Dự thảo Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 10

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

- Trường hợp đồng ý: Ký duyệt Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do.

- Trường hợp không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng NVVH xử lý.

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 11

Chuyển Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức phòng NVVH được giao xử lý hồ sơ;

Giờ hành chính

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 12

- Trả Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

- Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

- Biên lai thu phí (nếu có).

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

- Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: Được thực hiện từng bước giải quyết TTHC.

- Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: Hoàn thiện sau bước trả kết quả giải quyết TTHC.

- Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả: Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng NVVH phải thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân.

2. Quy trình số: 02-NVVH

Thủ tục: Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định: Đề nghị bổ sung, hoàn thiện

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho phòng NVVH.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng NVVH

½ ngày

 

Bước 4

Công chức tham mưu thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả trình Lãnh đạo phòng NVVH:

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức tham mưu dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn thẩm định, trình Lãnh đạo phòng NVHH.

Công chức phòng NVVH được giao xử lý hồ sơ.

½ ngày

Dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm. Trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 5

Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định

Lãnh đạo Phòng NVVH

½ ngày

Dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định

Bước 6

Phê duyệt kết quả tham mưu giải quyết TTHC:

- Trường hợp đồng ý: Ký duyệt Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định.

- Trường hợp không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng NVVH xử lý.

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định

Bước 7

Thẩm định các chỉ số về điều kiện kỹ thuật tại cơ sở.

Đoàn thẩm định; Lãnh đạo phòng NVVH

1,5 ngày

Biên bn kết quả thẩm định

Bước 8

Trên cơ sở kết quả thẩm định, công chức xây dựng dự thảo Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo phòng NVVH.

Công chức phòng NVVH được giao xử lý hồ sơ.

½ ngày

Dự thảo Giấy phép phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 9

Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng NVVH

½ ngày

Dự thảo Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 10

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

- Trường hợp đồng ý: Ký duyệt Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do.

- Trường hợp không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng NVVH xử lý.

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 11

Chuyển Giấy phép đủ diều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức phòng NVVH được giao xử lý hồ sơ

Giờ hành chính

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 12

Trả Giấy phép phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

- Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

- Biên lai thu phí (nếu có)

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

- Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: Được thực hiện từng bước giải quyết TTHC.

- Mẫu số 06. Sổ theo di hồ sơ: Hoàn thiện sau bước trả kết quả giải quyết TTHC.

- Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả: Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng NVVH phải thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân.

3. Quy trình số: 03-NVVH

Thủ tục: Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định: Đề nghị bổ sung, hoàn thiện

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho phòng NVVH.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng NVVH

¼ ngày

 

Bước 4

Công chức tham mưu thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả trình Lãnh đạo phòng NVVH:

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức tham mưu dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn thẩm định, trình Lãnh đạo phòng NVHH.

Công chức phòng NVVH được giao xử lý hồ sơ.

½ ngày

Dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm. Trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 5

Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định

Lãnh đạo Phòng NVVH

¼ ngày

Dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định

Bước 6

Phê duyệt kết quả tham mưu giải quyết TTHC:

- Trường hợp đồng ý: Ký duyệt Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định.

- Trường hợp không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng NVVH xử lý.

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định

Bước 7

Thẩm định các chỉ số về điều kiện kỹ thuật tại cơ sở.

Đoàn thẩm định; Lãnh đạo phòng NVVH

1 ngày

Biên bản kết quả thẩm định

Bước 8

Trên cơ sở kết quả thẩm định, công chức xây dựng dự thảo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo phòng NVVH.

Công chức phòng NVVH được giao xử lý hồ sơ.

½ ngày

Dự thảo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu r lý do

Bước 9

Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng NVVH

½ ngày

Dự thảo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 10

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

- Trường hợp đồng ý: Ký duyệt Giấy phép điều chnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp php nêu rõ lý do.

- Trường hợp không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng NVVH xử lý.

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 11

Chuyển Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp php nêu rõ lý do cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức phòng NVVH được giao xử lý hồ sơ

Giờ hành chính

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 12

Trả Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

- Giấy phép điều chnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

- Biên lai thu phí (nếu có)

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ.

Lưu ý:

- Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: Được thực hiện từng bước giải quyết TTHC.

- Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: Hoàn thiện sau bước trả kết quả giải quyết TTHC.

- Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả: Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng NVVH phải thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân

4. Quy trình số: 04-NVVH

Thủ tục: Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định: Đề nghị bổ sung, hoàn thiện

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối gii quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho phòng NVVH.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Ngay sau khi tiếp nhận hồ

 

Bước 3

Duyệt hồ , chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng NVVH

¼ ngày

 

Bước 4

Công chức tham mưu thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả trnh Lãnh đạo phòng NVVH:

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức tham mưu dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn thẩm định, trình Lãnh đạo phòng NVHH.

Công chức phòng NVVH được giao xử lý hồ sơ.

½ ngày

- Dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm. Trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 5

Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định

Lãnh đạo Phòng NVVH

¼ ngày

- Dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định

Bước 6

Phê duyệt kết quả tham mưu giải quyết TTHC:

- Trường hợp đồng ý: Ký duyệt Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định.

- Trường hợp không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng NVVH xử lý.

Lãnh đạo Sở

½ ngày

- Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn thẩm định

Bước 7

Thẩm định các chỉ số về điều kiện kỹ thuật tại cơ sở.

Đoàn thẩm định; Lãnh đạo phòng NVVH

1 ngày

Biên bản kết quả thm định

Bước 8

Trên cơ sở kết quả thẩm định, công chức xây dựng dự thảo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bn trả lời không cấp phép nêu rõ lý do, trình Lãnh đo phòng NVVH.

Công chức phòng NVVH được giao xử lý hồ sơ.

½ ngày

- Dự thảo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 9

Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng NVVH

½ ngày

- Dự thảo Giấy phép điều chỉnh Giấy php đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 10

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

- Trường hợp đồng ý: Ký duyệt Giấy php điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do.

- Trường hợp không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng NVVH xử lý.

Lãnh đạo Sở

½ ngày

- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 11

Chuyển Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức phòng NVVH được giao xử lý hồ sơ

Giờ hành chính

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp phép nêu rõ lý do

Bước 12

Trả Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp php nêu rõ lý do cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường hoặc văn bản trả lời không cấp php nêu rõ lý do

- Biên lai thu phí (nếu có)

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ.

Lưu :

- Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: Được thực hiện từng bước giải quyết TTHC.

- Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: Hoàn thiện sau bước trả kết quả giải quyết TTHC.

- Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả: Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng NVVH phải thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO

1. Quy trình số: 01-NVTT

Thủ tục: (01) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; (02) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định: Đề nghị bổ sung, hoàn thiện

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho phòng NVTDTT.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng NVTDTT

½ ngày

 

Bước 4

Công chức tham mưu thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả trình Lãnh đạo phòng NVTDTT:

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức tham mưu dự thảo Quyết định thành lập tổ thẩm định các điều kiện kinh doanh, trình Lãnh đạo phòng NVTDTT.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1 ngày

Dự thảo Quyết định thành lập tổ thẩm định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm. Trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá ½ ngày, nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định thành lập Tổ thẩm định.

Lãnh đạo Phòng NVTDTT

½ ngày

- Dự thảo Quyết định thành lập tổ thẩm định

Bước 6

Xem xét, phê duyệt Quyết định thành lập Tổ thẩm định

Lãnh đạo Sở

½ ngày

- Quyết định thành lập tổ thẩm định

Bước 7

Tổ chức thẩm định các điều kiện kinh doanh

Tổ thẩm định; Lãnh đạo phòng NVTDTT

1,5 ngày

Biên bản thẩm định

Bước 8

Trên cơ sở kết quả thẩm định, chuyên viên dự thảo Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo phòng NVTDTT.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1 ngày

Dự thảo Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp, nêu rõ lý do.

Bước 9

Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng NVTDTT

½ ngày

Dự thảo Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp, nêu rõ lý do.

Bước 10

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

- Trường hợp đồng ý: Ký duyệt Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp nêu rõ lý do.

- Trường hợp không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng NVTDTT xử l.

Lãnh đạo Sở

1 ngày

Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp nêu rõ lý do.

Bước 11

Chuyển Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp nêu rõ lý do cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

½ ngày

Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp nêu rõ lý do.

Bước 12

Trả Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời cho câu lạc bộ, doanh nghiệp.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả.

Giờ hành chính

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

- Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: Được thực hiện từng bước giải quyết TTHC.

- Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: Hoàn thiện sau bước trả kết quả giải quyết TTHC.

- Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả: Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng NVTDTT phải thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân

2. Quy trình số: 02-NVTT

Thủ tục: (1) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận; (2) Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định: Đề nghị bổ sung, hoàn thiện

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho phòng NVTDTT.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng NVTDTT

½ ngày

 

Bước 4

Công chức tham mưu thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả trình Lãnh đạo phòng NVTDTT:

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức tham mưu dự thảo Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo phòng NVTDTT.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2 ngày

- Dự thảo Biên bản thẩm định hồ sơ

- Dự thảo Giấy chứng nhận

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm. Trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá ½ ngày, nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xt, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng NVTDTT

1 ngày

Dự thảo Biên bản thẩm định hồ sơ và Dự thảo Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp, nêu rõ lý do.

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

- Trường hợp đồng ý: Ký duyệt Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp nêu rõ lý do.

- Trường hợp không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng NVTDTT xử lý.

Lãnh đạo Sở

1 ngày

Biên bản thẩm định hồ sơ và Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp nêu rõ lý do.

Bước 7

Chuyển Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp nêu rõ lý do cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

½ ngày

Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp nêu rõ lý do.

Bước 8

TrGiấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời cho câu lạc bộ, doanh nghiệp.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Giờ hành chính

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu :

- Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: Được thực hiện từng bước giải quyết TTHC.

- Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: Hoàn thiện sau bước trả kết quả giải quyết TTHC.

- Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả: Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng NVTDTT phải thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân

3. Quy trình số: 03-NVTT

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động (01) Yoga; (02) Golf; (03) Cầu lông; (04)Taewondo; (05) Karate; (06) Bơi, Lặn; (07) Billiards & Snooker; (08) Bóng bàn; (09) Dù lượn và Diều bay; (10) Khiêu vũ thể thao; (11) Thể dục thẩm mỹ; (12) Judo; (13) Thể dục thể hình và Fitness; (14) Lân Sư Rồng; (15) Vũ đạo thể thao giải trí; (16) Quyền anh; (17) Võ cổ truyền, Vovinam; (18) Mô tô nước trên biển; (19) Bóng đá; (20) Quần vợt; (21) Patin; (22) Lặn biển thể thao giải trí; (23) Bắn súng thể thao; (24) Leo núi thể thao; (25) Bóng rổ; (26) Bóng ném; (27) Wushu; (28) Đấu kiếm thể thao.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định: Đề nghị bổ sung, hoàn thiện

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho phòng NVTDTT.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng NVTDTT

½ ngày

 

Bước 4

Công chức tham mưu thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả trình Lãnh đạo phòng NVTDTT:

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức tham mưu dự thảo Quyết định thành lập tổ thẩm định các điều kiện kinh doanh, trình Lãnh đạo phòng NVTDTT.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1 ngày

Dự thảo Quyết định thành lập tổ thẩm định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm. Trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá ½ ngày, nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định thành lập Tổ thẩm định.

Lãnh đạo Phòng NVTDTT

½ ngày

- Dự thảo Quyết định thành lập tổ thẩm định

Bước 6

Xem xét, phê duyệt Quyết định thành lập Tổ thẩm định

Lãnh đạo Sở

½ ngày

- Quyết định thành lập tổ thẩm định

Bước 7

Tổ chức thẩm định các điều kiện kinh doanh

Tổ thẩm định; Lãnh đạo phòng NVTDTT

1,5 ngày

Biên bản thẩm định

Bước 8

Trên cơ sở kết quả thẩm định, chuyên viên dự thảo Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo phòng NVTDTT.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1 ngày

Dự thảo Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp, nêu rõ lý do.

Bước 9

Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng NVTDTT

½ ngày

Dự thảo Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp, nêu rõ lý do.

Bước 10

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

- Trường hợp đồng ý: Ký duyệt Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp nêu rõ lý do.

- Trường hợp không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng NVTDTT xử lý.

Lãnh đạo Sở

1 ngày

Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp nêu rõ lý do.

Bước 11

Chuyển Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp nêu rõ lý do cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

½ ngày

Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời không cấp nêu rõ lý do.

Bước 12

Trả Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời cho Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết qu.

Giờ hành chính

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ.

Lưu ý:

- Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trnh giải quyết hồ sơ: Được thực hiện từng bước giải quyết TTHC.

- Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: Hoàn thiện sau bước trả kết quả giải quyết TTHC.

- Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả: Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng NVTDTT phải thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.087

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49