Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1169/2006/QD-UBND thành lập Ban Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, trên cơ sở kiện toàn Ban Đăng kiểm thuộc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Số hiệu: 1169/2006/QD-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 31/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1169/2006/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA, TRÊN CƠ SỞ KIỆN TOÀN BAN ĐĂNG KIỂM THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NINH BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2000 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn, chức trách và nhiệm vụ đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa;

Căn cứ Công văn số 3298/1998/BGTVT ngày 19/10/1998 của Bộ Giao thông vận tải, về việc tổ chức và cơ chế hoạt động của đơn vị đăng kiểm thuộc sở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 101/TTr-SNV ngày 18/5/2006, về việc thành lập Ban Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, trên cơ sở kiện toàn Ban Đăng kiểm thuộc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình, trên cơ sở kiện toàn Ban Đăng kiểm được thành lập theo Quyết định số 58/QĐ-TC ngày 01/3/1993 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.

Ban Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, chịu sự kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở làm việc của Ban Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa được đặt tại trụ sở làm việc của Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

1. Chức năng: giúp Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình kiểm tra, giám định cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa cho các phương tiện hoạt động trên sông, kênh, hồ, đầm do địa phương trực tiếp quản lý.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa do Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình quy định cụ thể theo văn bản hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, chỉ tiêu lao động, kinh phí hoạt động của Ban Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa:

1. Lãnh đạo Ban, có Trưởng ban và 01 Phó trưởng ban.

Trưởng ban trực tiếp quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Giao thông vận tải về mọi hoạt động của Ban.

Phó trưởng ban được Trưởng ban phân công đảm nhận một số công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Trưởng ban, Phó trưởng ban được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và UBND tỉnh.

2. Chỉ tiêu lao động của Ban:

Chỉ tiêu lao động của Ban do UBND tỉnh giao hàng năm theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải (thông qua Sở Nội vụ thẩm định).

Năm 2006, Ban Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa được bố trí 5 chỉ tiêu lao động, trong đó có Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban là viên chức quản lý đơn vị sự nghiệp và 01 Kế toán, 02 kỹ sư chuyên môn, nghiệp vụ có đủ điều kiện đảm nhận công việc tại Ban.

Việc tuyển dụng lao động của Ban được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 901/2005/QĐ-UB ngày 20/5/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình, về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ công chức, viên chức.

3. Kinh phí hoạt động của Ban:

Ban là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo kinh phí hoạt động bằng nguồn thu từ dịch vụ đăng kiểm, lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và các nguồn thu khác theo quy định pháp luật, được thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Hàng năm Ban có trách nhiệm xây dựng dự toán thu - chi tài chính trình Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 58/QĐ-TC ngày 01/3/1993 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.

Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và Ban Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1169/2006/QD-UBND thành lập Ban Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, trên cơ sở kiện toàn Ban Đăng kiểm thuộc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.827

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89