Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1160/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 1160/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành: 29/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1160/2006/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2006

 
QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15.7.2003 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý về tài nguyên và môi trường tại địa phương;

Thực hiện Thông báo số 69-TB/TU ngày 22.3.2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường, hoạt động dịch vụ kỹ thuật về môi trường để phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường và sự hướng dẫn, quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Quan trắc, phân tích các chỉ tiêu môi trường trên địa bàn tỉnh bao gồm: môi trường xung quanh, nguồn thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ … để phục vụ cho xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm; thu phí nước thải công nghiệp; đề xuất, kiến nghị các phương án xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, khắc phục sự cố môi trường.

2.2. Giám định chất lượng môi trường khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; của đoàn thanh tra, kiểm tra giải quyết các khiếu nại về môi trường.

2.3. Quản lý và cung cấp dữ liệu về quan trắc, phân tích môi trường cho công tác quản lý nhà nước về môi trường và cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

2.4. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao khả năng quan trắc, phân tích môi trường và thực hiện các dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

2.5. Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực:

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho các dự án đầu tư, các dự án khai thác khoáng sản, các dự án về phát triển kinh tế - xã hội, các dự án về quy hoạch vv…;

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các dự án;

- Chuyển giao công nghệ về xử lý môi trường (khí, nước thải, chất thải rắn, sản xuất sạch hơn vv…) cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

2.6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quan trắc, phân tích môi trường và giám sát, vận hành các công trình xử lý ô nhiễm cho cán bộ, viên chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

2.7. Quản lý về biên chế cán bộ, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và từ 01 đến 02 Phó Giám đốc.

3.2. Các đơn vị trực thuộc:

- Phòng Hành chính và Tài vụ;

- Phòng Quan trắc và Phân tích môi trường;

- Phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường ban hành quy chế làm việc; xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; tuyển chọn cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ pháp chế);
- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP và CV liên quan;
- Lưu VT (35B).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1160/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.913
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236