Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 116/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 116/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 14/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/-UBND

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định số: 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tchức vquy định hành chính; 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/4/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai Kế hoạch này đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý.

Văn phòng y ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kim tra đôn đốc và tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- TT.TU, TT.HĐND, UBMTTQ;
- CT, các PCT.
UBND tỉnh;
- LĐLĐ tỉnh, Đoàn TNCS HCM tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Bình Dương;
- VNPT tỉnh, Bưu điện tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, NC, TTHCC, TH, QTTV, Website;
- Lưu: VT, HKST
T

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 116/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của y ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

I. Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch.

1. Mục đích:

- Nhằm tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCC) và người dân, doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quc gia năm 2020; Nghị quyết của Chính phủ vnhững nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; đi mới cách thức giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp, tổ chức; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thng hành chính nhà nước; kết quả thực hiện Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh; kết quả triển khai Đán đơn giản hóa chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước; cải tiến chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước ...

2. Yêu cầu:

- Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và xác định truyn thông hoạt động cải cách, kim soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp; huy động sự đóng góp trí tuệ của lực lượng CBCC trực tiếp tham gia giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Nghiên cứu, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hp với trình độ dân trí và đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương, chú trọng giới thiệu rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay, những đin hình tiên tiến, đồng thời phê phán những biểu hiện trì trệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

II. Nội dung thực hiện. (Đính kèm theo Phụ lục nội dung chi tiết)

III. Nguồn kinh phí thực hiện.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2020 để thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương được huy động các ngun lực tài chính hp pháp khác đ htrợ hoạt động truyền thông kèm theo Quyết định này.

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc kịp thời báo cáo y ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đúng tiến độ, đạt cht lượng và hiệu quả./.

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CHI TIẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG HOẠT ĐỘNG, CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT TTHC; THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 116/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)


STT

NI DUNG CÔNG VIC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHI HỢP

SẢN PHM DỰ KIN HOÀN THÀNH

THỜI GIAN THC HIN

I. Truyền thông về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

1

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; tổ chức Chính trị-Xã hội; tổ chức Chính trị Xã hội-Nghề nghiệp; tổ chức Xã hội; tổ chức Xã hội-Nghề nghiệp đảm bảo phát huy vai trò giám sát, phản biện trong việc thực hiện, giải quyết TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính cho người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước các cấp

Văn phòng UBND tỉnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; tổ chức Chính trị-Xã hội; tổ chức Chính trị Xã hội- Nghề nghiệp; tổ chức Xã hội; tổ chức Xã hội-Nghề nghiệp

Kết quả giám sát, phản biện

Thường xuyên

2

Chủ động phối hợp thông tin, tuyên truyền với các Cơ quan thông tấn báo chí làm phóng sự, viết tin, bài đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng về thực tế cách làm hay, điểm sáng trong cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Hành chính công; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích; đẩy mạnh cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng Dịch vụ công tỉnh ... của đơn vị, địa phương để cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Đài PT&TH Bình Dương; Báo Bình Dương; các Cơ quan thông tấn báo chí khác có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh

Các phóng sự, tin, bài đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng; Các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, truyền tải đầy đủ các nội dung theo quy định

Thường xuyên

3

Lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; qua hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề có liên quan

Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Các nội dung tuyên truyền được lồng ghép thực hiện

Thường xuyên

4

Xây dựng và phát triển đội ngũ tuyên truyền viên gồm CBCC và các tình nguyện viên (nếu có) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp để tham gia, phục vụ các chương trình, hoạt động tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Hành chính công, thành phố thông minh trên địa bàn tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Đoàn TNCS HCM tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Đội ngũ tuyên truyền viên được kiện toàn thường xuyên, đảm bảo số lượng và chất lượng

Thường xuyên

II. Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

II.1. Nhóm nhiệm vụ liên quan đến hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị về quy đnh hành chính.

1

Xây dựng các tin, bài, phóng sự tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm đảm bảo đúng với mục đích Kế hoạch này đã đề ra

Văn phòng UBND tỉnh; Đài PT&TH Bình Dương

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Các tin, bài, phóng sự được đăng tải, phát hành trên các phương tiện truyền thông và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Trong năm 2020

2

Tổ chức đoàn báo chí đi thực tế trong và ngoài tỉnh về công tác cải cách, kiểm soát TTHC và các nội dung liên quan nhằm đáp ứng mục đích yêu cầu theo Kế hoạch này

Văn phòng UBND tỉnh

Đài PT&TH Bình Dương; Báo Bình Dương; các Cơ quan thông tấn báo chí có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

- Các đoàn báo chí đi thực tế tại các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành khác.

- Các tin, bài, phóng sự được Đài PT&TH Bình Dương; Báo Bình Dương và các Cơ quan thông tấn báo chí có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh đăng tải, phát hành trên các phương tiện truyền thông; Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Trong năm 2020

3

Xây dựng các tờ gấp pháp luật cung cấp đến CBCC, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như:

- Thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua cổng Dịch vụ công quốc gia, cấp tỉnh; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cấp tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Thông tin cơ bản về kiểm soát TTHC - Việc liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tut theo Quyết định 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

và các nội dung khác phù hợp với nhiệm vụ được giao cho tỉnh vcải cách, kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Viễn thông Bình Dương; Bưu điện tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cá nhân, tchức có liên quan

Các sản phẩm truyền thông được thiết kế, in ấn và cấp phát đến CBCC, người dân, tchức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Trong năm 2020

4

Theo dõi, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí về tình hình, kết quả cải cách, kim soát TTHC; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và xây dựng Chính quyền điện tử ...

Văn phòng UBND tỉnh

Các Cơ quan thông tấn báo chí; các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Báo cáo trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định

Trong năm 2020

5

Tổ chức các hoạt động triển lãm liên quan đến CCHC; cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế mt cửa, một cửa liên thông

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Các cuộc trin lãm được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng

Trong năm 2020

6

Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan công tác cải cách, kim soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đảm bảo việc tchức, cá nhân dễ tiếp cận

Văn phòng UBND tỉnh

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật; các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tchức, cá nhân có liên quan

Thông qua các hình thức như: treo băng-rôn, pa- no; diễn kịch, xe loa tuyên truyền đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Quý II/2020

7

Xây dựng ấn phẩm, tài liệu, sổ tay nghiệp vụ cho CBCC làm công tác cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC góp phần giúp CBCC nâng cao nghiệp vụ theo quy định mới nhất

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Các ấn phẩm, tài liệu, sổ tay như: hướng dẫn nghiệp vụ kim soát TTHC; kỹ thuật soạn thảo quy phạm TTHC; hỏi đáp tình huống kiểm soát TTHC ...

Quý III/2020

8

Tổ chức Hội thi “Thanh niên tỉnh Bình Dương chung tay cải cách TTHC” lần thứ 2 trên phạm vi toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về công tác cải cách, kiểm soát TTHC; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của đoàn viên, thanh niên, CBCC

Văn phòng UBND tỉnh; Đoàn TNCS HCM tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Hội thi “Thanh niên tỉnh Bình Dương chung tay cải cách TTHC” lần thứ 2 được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh

Quý IV/2020

9

Tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp về TTHC; tổ chức các đợt tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức, chuyên gia về cải cách, kiểm soát TTHC; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh; các tchức, cá nhân và chuyên gia có liên quan

Các buổi đối thoại, tọa đàm, giao lưu tuyên truyền được triển khai

Định kỳ 6 tháng/01 lần

II.1. Nhóm nhim v liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

1

Thực hiện chuyên trang tuyên truyền về “Hành chính công” định kỳ trên Báo Bình Dương

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Báo Bình Dương; Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Các bản tin, bài viết được đăng trên Báo Bình Dương (báo giấy và báo điện tử)

02 kỳ/tháng

2

Xây dựng tin bài, bản tin điện tử về thực hiện cải cách, kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công gửi đến công chức chuyên trách CCHC cấp tỉnh, cấp huyện và phổ biến đến cấp xã để tuyên truyền cho CBCC của đơn vị, địa phương

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Các bản tin, tin bài điện tử được gửi đến các đơn vị, địa phương

01 kỳ/tháng và các bản tin chuyên đề

3

Xây dựng tờ rơi, áp phích, standee các nội dung về hoạt động một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một của cấp huyện và xã. Trong đó, tập trung giới thiệu về các tiện ích, dịch vụ hành chính công như: Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh; bố trí Cơ quan ngành dọc tại Bộ phận Một cửa các cấp; tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại các điểm bưu cục; thu phí, lệ phí tập trung; thu phí, lệ phí trực tuyến; ứng dụng zalo trong việc tiếp cận và tra cứu thông tin giải quyết TTHC,...

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Sở Thông tin và Truyền thông; Bưu điện tỉnh; đơn vị, địa phương có liên quan.

Các sản phẩm truyền thông được thiết kế, in ấn được gửi đến CBCC, người dân, doanh nghiệp khi đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một ca cấp huyện và xã.

Quý III/2020

4

Xây dựng các video tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (tổ chức hoạt động; tiện ích hỗ trợ; trách nhiệm của CBCC một cửa; quyền và nghĩa vụ của công dân;...)

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Đài PT&TH Bình Dương; Cơ quan thông tấn báo chí; các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Các video được xây dựng tuyên truyền tại Bộ phận Một cửa các cấp; Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Trong năm 2020

5

Học tập, trao đổi kinh nghiệm về vic trin khai thực hin cơ chế mt cửa, mt cửa liên thông trong và ngoài tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Các đơn vị, địa phương có liên quan

Các đoàn làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm với các đơn vị, địa phương

Trong năm 2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 116/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


74
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117