Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 116/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 116/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 24/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10/01/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 03/01/2017 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Bồi thường nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 116 /QĐ-BTP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.

1.2. Tham mưu giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, đồng thời xây dựng văn bản hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua.

1.3. Tiếp tục tham mưu giúp Bộ trưởng tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện công tác bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 đến khi Luật TNBTCNN (sửa đổi) có hiệu lực pháp luật.

1.4. Kế hoạch công tác là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của các đơn vị thuộc Cục, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại và công tác thi đua, khen thưởng của Cục.

2. Yêu cầu

2.1. Kế hoạch phải bám sát sự Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2017 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2017; ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ phụ trách tại Hội nghị triển khai công tác của Cục Bồi thường nhà nước năm 2017 bảo đảm tính khả thi, đáp ứng các mục đích đã đề ra trên tinh thần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí và các nguồn lực.

2.2. Chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết đối với các nhiệm vụ theo hướng xác định rõ nội dung, thời gian, phạm vi, tiến độ thực hiện, chú trọng việc khắc phục các hạn chế của những năm trước, nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

2.3. Bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Cục; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các đơn vị thuộc Cục và công chức, viên chức, người lao động trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2017, Cục Bồi thường nhà nước xác định và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1.1. Hoàn thiện dự án Luật TNBTCNN (sửa đổi)

Tập trung các nguồn lực để tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoàn thiện dự án Luật TNBTCNN (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ: xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (nghị định, thông tư, thông tư liên tịch); phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi).

1.2. Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đến khi Luật TNBTCNN (sửa đổi) có hiệu lực, theo đó, tập trung vào những nội dung cụ thể sau:

a) Tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác bồi thường, trong đó, chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và xem xét, thực hiện trách nhiệm hoàn trả; kịp thời phát hiện các sai phạm để chấn chỉnh, xử lý; hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường theo đúng quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định của Luật TNBTCNN hiện hành nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc đã phát sinh, được dư luận xã hội quan tâm.

1.3. Đổi mới, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bồi thường tại Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi).

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Hoàn thiện dự án Luật TNBTCNN (sửa đổi)

a) Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật TNBTCNN (sửa đổi) để trình cấp có thẩm quyền trình Quốc hội thông qua;

b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, chuyên gia pháp lý nghiên cứu, đề xuất chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật TNBTCNN (sửa đổi), trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2.2. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi)

a) Xây dựng văn bản triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi)

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi);

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi) trong phạm vi Ngành Tư pháp.

b) Xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi)

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TNBTCNN (sửa đổi);

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn biểu mẫu hồ sơ giải quyết bồi thường;

- Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường trong hoạt động hoạt động tố tụng theo quy định của Luật TNBTCNN (sửa đổi).

2.3. Tổ chức triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi)

a) Xây dựng đề cương giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật TNBTCNN (sửa đổi), xây dựng tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

b) Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi);

c) Phối hợp với Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức hoặc tham gia các hội nghị do các Bộ, ngành và cấp tỉnh để quán triệt, phổ biến pháp luật đến các đối tượng là cán bộ, công chức, tổ chức và người dân về Luật TNBTCNN (sửa đổi);

d) Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài phục vụ công tác triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi) phù hợp với chủ trương đối ngoại và kế hoạch công tác địa phương của Bộ Tư pháp.

đ) Đổi mới Trang thông tin về Bồi thường nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ và phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2.4. Đổi mới, củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế để thực hiện công tác bồi thường

a) Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, biên chế nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bồi thường tại Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, gắn với việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế;

b) Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1163/QĐ-BTP ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước;

c) Rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ (Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục BTNNN; Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ …) đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu và triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi);

d) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy để nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bồi thường nhà nước tại các Bộ, ngành, địa phương.

3. Thực hiện Luật TNBTCNN năm 2009 cho đến khi Luật TNBTCNN (sửa đổi) có hiệu lực thi hành

3.1. Hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường; giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác bồi thường; giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự;

b) Tổ chức rà soát các vụ việc bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án để tìm giải pháp giải quyết dứt điểm.

3.2. Tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi thường

a) Theo dõi, đôn đốc hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường và giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự;

b) Kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính, thi hành án dân sự.

3.3. Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường (cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự).

3.4. Rà soát, thống kê, công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

3.5. Phối hợp thực hiện công tác bồi thường

a) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng;

b) Tọa đàm về việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước trong công tác BTNN; họp liên ngành để trao đổi về thực trạng và giải pháp trong thực hiện công tác bồi thường nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi thường nhà nước.

3.6. Tổ chức tổng kết 3 năm, triển khai Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả thi hành Luật TNBTCNN trong hoạt động quản lý hành chính.

4. Công khác

4.1. Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008.

4.2. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm phong trào thi đua đi vào thực chất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục và của Bộ.

4.3. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo chương trình, kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

4.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao.

4.5. Sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Bồi thường nhà nước chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả và đúng thời hạn theo kế hoạch công tác; tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai các hoạt động được giao; thường xuyên theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện
Kế hoạch công tác, có đánh giá tình hình thực hiện; Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai Kế hoạch công tác của Cục, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Căn cứ Kế hoạch này, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Bồi thường nhà nước)./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 116/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


512

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118