Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 5)

Số hiệu: 1155/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 24/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1155/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 5 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK (ĐỢT 5)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 03/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 434/TTr-SGTVT ngày 05/4/2018, Sở Nội vụ tại Tờ trình số 660/SNV-VP ngày 08/5/2018, Sở Tài chính tại Tờ trình số 128/TTr-STC ngày 11/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 272/TTr-STNMT ngày 14/5/2018, Sở Y tế tại Tờ trình số 112/TTr-SYT ngày 16/5/2018, UBND huyện Cư M’gar tại Tờ trình số 36/TTr- UBND ngày 08/3/2018, UBND huyện Krông Búk tại Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 23/4/2018 và UBND thành phố Buôn Ma Thuột tại Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 10/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 5).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại: Sở Nội vụ (15 TTHC lĩnh vực Tôn giáo), Sở Tài nguyên và Môi trường (72 TTHC thuộc tất cả các lĩnh vực), UBND huyện Krông Búk (14 TTHC lĩnh vực Nội vụ) đã được công bố tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 2).

2. Giao các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

3. Giao UBND thành phố Buôn Ma Thuột; UBND các huyện: Krông Búk, Cư M’gar sao gửi, triển khai Quyết định này đến UBND các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c)
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng, TT thuộc VP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHC (D_55).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

I

Lĩnh vực Vận tải

1

Công bố lại trạm dừng nghỉ

2

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

3

Công bố lại bến xe khách

4

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

5

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

6

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi nội dung hên quan đến nội dung Giấy phép

7

Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe

8

Giảm tần suất chạy xe trên tuyến

9

Cấp, cấp lại (khi hết hiệu lực, bị mất, bị hỏng) phù hiệu, biển hiệu

10

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải thương mại (cấp mới, hết hạn, hư hỏng, mất)

11

Đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào

12

Đề nghị cấp Giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt Nam đối với xe thương mại

13

Đề nghị cấp Giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt Nam đối với xe phi thương mại

14

Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

15

Công bố đưa Trạm dừng nghỉ vào khai thác

16

Đăng ký màu sơn đặc trưng đối với xe buýt

17

Cấp phép liên vận phi thương mại Việt Nam - Campuchia

18

Gia hạn Giấy phép liên vận phi thương mại đối với xe Campuchia khi lưu trú tại Việt Nam

II

Lĩnh vực xe máy chuyên dùng

19

Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

III

Lĩnh vực quản lý hành lang an toàn đường bộ

20

Thỏa thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ

21

Cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ

22

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ cấu hạ tầng giao thông đường bộ

23

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

24

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của nút giao

25

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào Quốc lộ (được ủy thác)

26

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường xã

27

Thỏa thuận xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác

28

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác

29

Cấp phép thi công tháo dỡ tường chắn, tường hộ lan

30

Gia hạn giấy phép thi công

31

Thỏa thuận quy hoạch các điểm đấu nối vào đường bộ địa phương

IV

Lĩnh vực cấp phép lưu hành đặc biệt

32

Cấp phép phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

V

Lĩnh vực quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

33

Cấp lại Giấy phép lái xe

34

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

35

Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe (loại 3)

36

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

37

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

38

Đối Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

39

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

40

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

B

SỞ NỘI VỤ

I

Lĩnh vực Tôn giáo

1

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

2

Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

3

Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

4

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

5

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

6

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

7

Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

8

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

9

Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

10

Thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

11

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

12

Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

13

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

14

Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

15

Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

16

Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

17

Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

18

Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

19

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

20

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

21

Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

22

Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

23

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

24

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

25

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

26

Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

27

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

28

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

29

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

30

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

31

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

32

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

33

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

34

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

35

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

C

SỞ TÀI CHÍNH

 

Lĩnh vực Tài chính ngân sách

 

Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

D

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

I

Lĩnh vực đất đai

1

Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất của tổ chức

2

Đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu cấp giấy chứng nhận

3

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

4

Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

5

Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thực hiện đồng thời với thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận (do đo vẽ lại bản đồ); thực hiện đồng thời với việc đăng ký biến động do thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu thửa đất, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất

6

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

7

Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền

8

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất

9

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; đăng ký biến động khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

10

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

11

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

12

Tách thửa hoặc hợp thửa đất; tách thửa hoặc hợp thửa đất theo thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; tách thửa hoặc hợp thửa đất thực hiện đồng thời với việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

13

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

14

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

15

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân

16

Cấp lại Giấy chứng nhận, trang bổ sung giấy chứng nhận do bị mất

17

Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

18

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

19

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

20

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

21

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

22

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

23

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất

24

Đăng thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

25

Đăng thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất

26

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

27

Đăng ký thế chấp quyển sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

28

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

29

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

30

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở

31

Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở

32

Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của tổ chức, cá nhân xây dựng trên thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình

33

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

34

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký đối với trường hợp bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký có sự thay đổi loại hình doanh nghiệp

35

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký đối với trường hợp bên nhận thế chấp thay đổi tên mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 24 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 hoặc thay đổi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

36

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký đối với trường hợp đăng ký thay đổi mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là bên thế chấp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đổi tên khác với tên ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp

37

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký đối với trường hợp người sử dụng đất thế chấp nhiều thửa đất trong một hợp đồng thế chấp và đã đăng ký thế chấp, nếu các bên có yêu cầu đăng ký thay đổi với nội dung rút bớt tài sản thế chấp (ví dụ: rút bớt 2 thửa đất đã thế chấp) đồng thời bổ sung tài sản thế chấp (ví dụ: bổ sung 02 thửa đất khác)

38

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

39

Xóa đăng ký thế chấp

40

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

41

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

42

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

43

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức

II

Lĩnh vực Quản lý Khoáng sản

44

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

45

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

46

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản (hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản)

47

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

48

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

49

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

50

Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

51

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

52

Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

53

Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

54

Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

55

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

56

Thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản hoặc đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

57

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản hoặc đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản

III

Lĩnh vực Đo đạc Bản đồ

58

Thẩm định hồ sơ cấp mới giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu

59

Thẩm định hồ sơ cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu

60

Thẩm định dự án, đề cương, thiết kế kỹ thuật - dự toán các công trình đo đạc lập bản đồ địa chính

61

Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính

IV

Lĩnh vực Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu

62

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

63

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

64

Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất

65

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất

66

Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt

67

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt

68

Cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

69

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải vào nguồn nước

70

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

71

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

72

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

73

Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

74

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

75

Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

76

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

77

Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

V

Lĩnh vực Môi trường

78

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

79

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

80

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

81

Thẩm định và phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

82

Thẩm định và phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản

83

Thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

84

Cấp/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

85

Cấp/cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

86

Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

87

Thẩm định và xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

88

Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

89

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trong khai thác khoáng sản

90

Thẩm định và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

VI

Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo

91

Giải quyết khiếu nại lần đầu

92

Giải quyết khiếu nại lần hai

93

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh

E

SỞ Y TẾ

I

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

1

Khám giám định mức độ khuyết tật

2

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi thay đổi tên

3

Đề nghị thay đổi người phụ trách chuyên môn cơ sở khám bệnh chữa bệnh

4

Thay đổi, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh

5

 Cấp Giấy chứng nhận là lương y

6

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

7

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

9

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm

10

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do thay đổi quy mô, cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

12

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định

13

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất

14

Giám định tai nạn lao động

14.1

Giám định tai nạn lao động lần đầu

14.2

Giám định tai nạn lao động tái phát

15

Giám định bệnh nghề nghiệp

15.1

Giám định bệnh nghề nghiệp lần đầu

15.2

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát

16

Giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ

17

Giám định thương binh

17.1

Giám định thương tật lần đầu

17.2

Giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời, trường hợp bổ sung vết thương

17.3

Hồ sơ khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót

17.4

Hồ sơ khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát

18

Cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y

II

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

19

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

20

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

21

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

22

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

23

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

24

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

25

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

26

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

27

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

28

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

29

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

30

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

31

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

32

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

33

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

34

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

35

Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

36

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

37

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

38

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

39

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

III

Lĩnh vực Dược phẩm - Mỹ phẩm

40

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược

41

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (Đối với các trường hợp mất CCHN, CCHN hư hỏng, rách nát, thay đổi, Chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú)

42

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

43

Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh/ điều kiện kinh doanh

44

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

45

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

46

Đăng ký kiểm tra điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”

47

Đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”

48

Kiểm tra lần đầu nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”

49

Tái kiểm tra lần đầu nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”

50

Tái kiểm tra nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”, trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản

51

Cấp thẻ Người giới thiệu thuốc

52

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước (có nhà máy sản xuất đặt tại tỉnh Đắk Lắk)

53

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

54

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

55

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

IV

Lĩnh vực Quảng cáo thuốc, mỹ phẩm

56

Cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

57

Giải quyết hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế

V

Lĩnh vực Y Dược

58

Cấp chứng nhận bài thuốc gia truyền

G

THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

G1

Thủ tục hành chính cấp huyện

I

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

1

Ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài

3

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

4

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

5

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

6

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

7

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

8

Đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài

9

Đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài

10

Đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

11

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài; Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc

12

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

13

Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

II

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

14

Di chuyển hài cốt liệt sỹ

15

Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

16

Lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

17

Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

18

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

19

Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

20

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

21

Cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho đối tượng học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước

III

Lĩnh vực Kinh tế

22

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

23

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách, nát hoặc bị cháy

24

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do hết thời hạn hiệu lực

25

Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

26

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

27

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách, nát hoặc bị cháy

28

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu do hết thời hạn hiệu lực

29

Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

30

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

31

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do hết thời hạn hiệu lực

32

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách nát hoặc bị cháy

33

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

34

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

35

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực

36

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng

37

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất

IV

Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

38

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

V

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

39

Cho phép thành lập trường Mầm non

40

Cho phép thành lập trường Mầm non tư thục và nhóm trẻ tư thục

41

Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học

42

Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS

43

Chuyển trường và tiếp nhận đối với học sinh tiểu học

44

Chuyển trường và tiếp nhận đối với học sinh THCS

45

Xin học lại trường khác đối với học sinh THCS

46

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm THCS.

47

Cấp và chỉnh sửa văn bằng chứng chỉ THCS

VI

Lĩnh vực Nội vụ

48

Thành lập hội

49

Phê duyệt điều lệ hội

50

Chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội

51

Đổi tên hội

VII

Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch

52

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

53

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

54

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

55

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

56

Công nhân lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

57

Công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

VIII

Lĩnh vực Xây dựng

58

Cấp giấy phép xây dựng

59

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng

60

Gia hạn giấy phép xây dựng

G2

Thủ tục hành chính cấp xã

I

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

1

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận

2

Đăng ký khai sinh

3

Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

4

Đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được cha, mẹ

5

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ

6

Đăng ký lại khai sinh

7

Đăng ký kết hôn

8

Đăng ký lại kết hôn

9

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

10

Đăng ký khai tử

11

Đăng ký lại khai tử

12

Đăng ký lại khai tử cho người nước ngoài cư trú tại khu vực biên giới

13

Đăng ký việc giám hộ cử

14

Đăng ký việc giám hộ đương nhiên

15

Đăng ký chấm dứt việc giám hộ

16

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

17

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi cư trú, ở trong nước

18

Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

19

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

20

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

21

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

II

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

22

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

23

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú

24

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú

25

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng

26

Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội

27

Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng

28

Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng (Trẻ em dưới 16 tháng tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người cao tuổi, người khuyết tật)

29

Thực hiện xác định mức độ khuyết tật

30

Thực hiện xác định lại mức độ khuyết tật

31

Cấp giấy xác nhận khuyết tật

32

Giải quyết trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng

33

Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần

34

Giải quyết chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ

35

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần, hàng tháng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng

36

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

37

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

38

Trợ giúp đột xuất hỗ trợ lương thực

39

Trợ giúp đột xuất hỗ trợ người bị thương nặng

40

Trợ giúp đột xuất hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

H

HUYỆN CƯ M’GAR

H1

Thủ tục hành chính cấp huyện

I

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam

3

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

4

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

5

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

6

Đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài

7

Đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài

8

Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài

9

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài; Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc

10

Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

11

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

12

Ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

13

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

14

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài

15

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

II

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

16

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

17

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

18

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

19

Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (của hộ gia đình, cá nhân)

20

Xác nhận, đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

21

Xác nhận, đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cấp huyện

22

Đăng ký khai thác nước dưới đất

III

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

23

Di chuyển hài cốt liệt sỹ

IV

Lĩnh vực Xây dựng

24

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến (đối với trường hợp xây dựng mới)

25

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị (đối với trường hợp xây dựng mới)

26

Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng và công trình phụ trợ (đối với trường hợp xây dựng mới)

27

Cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ (đối với trường hợp xây dựng mới)

28

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

29

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

30

Cấp giấy phép di dời công trình

31

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho công trình, nhà ở riêng lẻ (chỉ cấp cho từng công trình, không cấp theo giai đoạn và cho dự án)

32

Cấp lại giấy phép xây dựng trong trường hợp bị rách, nát hoặc mất giấy phép xây dựng

33

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

34

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

35

Gia hạn giấy phép xây dựng

36

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

37

Thẩm định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết

38

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết

39

Cấp giấy phép quy hoạch đô thị

40

Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng

V

Lĩnh vực Nội vụ

41

Phê duyệt điều lệ hội

42

Đổi tên hội

43

Tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến

44

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến

45

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

46

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

47

Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

48

Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (khen thưởng theo công trạng thành tích)

VI

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

49

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

50

Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học cơ sở

51

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở

52

Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp Trung học cơ sở

53

Tiếp nhận người học bổ túc Trung học cơ sở

54

Thuyên chuyển học viên học bổ túc Trung học cơ sở

55

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

56

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

VII

Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch

57

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

58

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

59

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

60

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

VIII

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

61

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

H2

Thủ tục hành chính cấp xã

I

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

1

Đăng ký khai sinh

2

Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

3

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới, còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới

4

Đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được cha, mẹ

5

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ

6

Đăng ký lại khai sinh

7

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

8

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

9

Đăng ký khai tử

10

Đăng ký khai tử cho người nước ngoài cư trú tại khu vực biên giới

11

Đăng ký lại khai tử

12

Đăng ký việc giám hộ cử

13

Đăng ký việc giám hộ đương nhiên

14

Đăng ký chấm dứt việc giám hộ

15

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi cư trú ở trong nước

16

Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

17

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

II

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

18

Cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi

19

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

20

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú

21

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú

22

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng

23

Thực hiện xác định mức độ khuyết tật

24

Cấp giấy xác nhận khuyết tật

25

Trợ giúp đột xuất hỗ trợ lương thực

26

Trợ giúp đột xuất hỗ trợ người bị thương nặng

27

Trợ giúp đột xuất hỗ trợ chi phí mai táng

28

Trợ giúp đột xuất hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

29

Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng (trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người cao tuổi, người khuyết tật)

30

Mua bảo hiểm y tế

I

HUYỆN KRÔNG BÚK

 

Thủ tục hành chính cấp huyện

I

Lĩnh vực Tư pháp

1

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

II

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

2

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

3

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

4

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

5

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

6

Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

7

Thẩm định và xác nhận Đề án bảo vệ môi trường

8

Đăng ký khai thác nước dưới đất

III

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

9

Di chuyển hài cốt liệt sỹ

10

Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

11

Lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

12

Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

13

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

14

Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

15

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

IV

Lĩnh vực Xây dựng

16

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến (đối với trường hợp xây dựng mới)

17

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị (đối với trường hợp xây dựng mới)

18

Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng và công trình phụ trợ (đối với trường hợp xây dựng mới)

19

Cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ (đối với trường hợp xây dựng mới)

20

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

21

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

22

Cấp giấy phép xây dựng di dời công trình

23

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho công trình, nhà ở riêng lẻ (Chỉ cấp cho từng công trình, không cấp theo từng giai đoạn và cho từng dự án)

24

Cấp lại giấy phép xây dựng trong trường hợp bị rách, nát hoặc mất giấy phép xây dựng

25

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

26

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

27

Gia hạn giấy phép xây dựng

V

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

28

Thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết

29

Thẩm định điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết

30

Thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết

31

Cấp giấy phép Quy hoạch đô thị

32

Cấp giấy phép Quy hoạch xây dựng

VI

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

33

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

34

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách, nát hoặc bị cháy

35

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do hết thời hạn hiệu lực

36

Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

VII

Lĩnh vực Công nghiệp thực phẩm

37

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

38

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách, nát hoặc bị cháy

39

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu do hết thời hạn hiệu lực

40

Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

41

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

42

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do hết thời hạn hiệu lực

43

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách, nát hoặc bị cháy

44

Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

45

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

46

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực

47

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách, nát hoặc bị cháy

48

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất

VIII

Lĩnh vực Khuyến công

49

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

IX

Lĩnh vực Nội vụ

50

Tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến

51

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến

52

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

53

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

54

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

55

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (khen thưởng theo công trạng, thành tích)

X

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

56

Cho phép trồng cây cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

57

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

58

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ, của gia đình, cá nhân, cộng đồng

59

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

60

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

61

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

62

Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

63

Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

64

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

XI

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

65

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

66

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

XII

Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch

67

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

68

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

69

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

70

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

XIII

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

71

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh

72

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (do mất, rách, nát)

73

Cấp thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

74

Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã

75

Cấp Giấy đăng ký kinh doanh hợp tác xã

76

Cấp lại Giấy đăng ký kinh doanh hợp tác xã, đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

77

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh hợp tác xã

78

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

79

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

80

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 5)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


425

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253