Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1150/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2460/2004/QĐ-UB về Quy định phân cấp công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu: 1150/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Lô Ích Giang
Ngày ban hành: 04/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1150/2007/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 04 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2460/2004/QĐ-UB NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ ý kiến kết luận của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 17 tháng 5 năm 2007;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định phân cấp công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2460/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5:

"Điều 5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, nghỉ hưu, thôi việc:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định:

a) Cấp trưởng, phó các sở, ban, ngành và tương đương (khi có thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy);

b) Phê duyệt kết quả bầu cử, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, thị theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

c) Quyết định nghỉ hưu đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị (khi có thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy);

d) Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và tương đương:

a) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với chức vụ lãnh đạo từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương. Trường hợp xét thấy cần thay thế những cán bộ yếu kém về năng lực, suy thoái về phẩm chất đạo đức... Thủ trưởng các sở, ban, ngành không giải quyết được thì Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo; các chức danh lãnh đạo có quy định riêng theo ngành thì thực hiện theo quy định của ngành.

b) Quyết định nghỉ hưu, thôi việc đối các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm; các cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyên, thị:

a) Phê chuẩn kết quả bầu cử, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

b) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với chức vụ lãnh đạo từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương.

c) Quyết định nghỉ hưu, thôi việc đối với các chức danh thuộc quyền phê chuẩn kết quả bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm và cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn thuộc quyền quản lý".

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7:

"Điều 7. Bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch và nâng bậc lương:

1. Bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với các chức danh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm; ngạch chuyên viên chính và tương đương;

b) Giám đốc Sở Nội vụ quyết định nâng ngạch, chuyển ngạch đối với các ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống;

c) Thủ trưởng các sở, ban, ngành và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị quyết định bổ nhiệm vào biên chế chính thức (bổ nhiệm vào ngạch) đối với công chức, viên chức và công chức xã, phường, thị trấn sau khi đã hoàn thành chế độ tập sự, thử việc thuộc quyền quản lý; nâng ngạch cho công chức xã, phường, thị trấn.

2. Nâng bậc lương:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nâng bậc lương đối với các chức danh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm; chuyên viên cao cấp (khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh); chuyên viên chính và tương đương; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước;

b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị quyết định nâng bậc lương thường xuyên (nâng bậc lương trước thời hạn phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản với Sở Nội vụ trước khi quyết định) từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn thuộc quyền quản lý ".

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi thực hiện thẩm quyền theo Quy định phân cấp này, định kỳ báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ tr­ưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lô Ích Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1150/2007/QĐ-UBND ngày 04/07/2007 sửa đổi Quyết định 2460/2004/QĐ-UB về Quy định phân cấp công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.483

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250