Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 114/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 18/2011/QĐ-TTg và 56/2013/QĐ-TTg do Ủy ban dân tộc ban hành

Số hiệu: 114/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 17/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2011/QĐ-TTG NGÀY 18/3/2011 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/2013/QĐ-TTG NGÀY 07/10/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP , ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số";

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBDT, ngày 23/02/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ công tác cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT, CNUB (để b/c);
- Vụ KHTC, VPUB;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, DTTS (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2011/QĐ-TTG NGÀY 18/3/2011 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/2013/QĐ-TTG NGÀY 07/10/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-UBDT, ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số" và Quyết định số 62/QĐ-UBDT ngày 23/02/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ công tác năm 2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá thực trạng thực hiện chế độ, chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số thời gian qua và đề xuất chính sách vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.

2. Phân công cụ thể, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì/ phối hợp thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

1

Xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt

Tháng 1 - 2/2017

Vụ DTTS và các Vụ, đơn vị liên quan

Kế hoạch được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt

2

Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 3/2017

- Vụ DTTS;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Văn bản của UBDT gửi các cơ quan, đơn vị liên quan cử người tham gia Tổ soạn thảo;

- Quyết định của UBDT thành lập Tổ soạn thảo.

3

Xây dựng Đề cương chi tiết dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 2-3/2017

Vụ Dân tộc thiểu số

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

4

Kiểm tra, đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín

Tháng 3/2017

Vụ DTTS và các cơ quan liên quan

Báo cáo tổng hợp

5

Gửi văn bản đề nghị các địa phương báo cáo về tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín giai đoạn 2011-2016

Tháng 3/2017

- Vụ DTTS;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

Văn bản của Ủy ban Dân tộc gửi các địa phương,

6

Họp Tổ soạn thảo lần 1; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tham gia ý kiến Đề cương Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 3/2017

-Tổ soạn thảo và Vụ DTTS;

- Vụ DTTS;

Biên bản họp Tổ soạn thảo

7

- Tổng hợp báo cáo của các địa phương và xây dựng báo cáo đánh giá chung;

- Xây dựng dự thảo nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các dự thảo văn bản liên quan

Tháng 3-4/2017

-Tổ soạn thảo và Vụ DTTS;

- Vụ DTTS;

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan

8

Họp Tổ soạn thảo lần 2

Tháng 4/2017

-Tổ soạn thảo và Vụ DTTS;

- Vụ DTTS;

Biên bản họp Tổ soạn thảo

9

Hội thảo (tại Hà Nội hoặc địa phương) xin ý kiến tham vấn của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan về dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 4/2017

- Tổ soạn thảo, và Vụ DTTS;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

Biên bản Hội thảo;

10

Bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan báo cáo Lãnh đạo Ủy ban

Tháng 4-5/2017

Vụ DTTS và Tổ soạn thảo

Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan được bổ sung, hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban

11

Gửi văn bản xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương và các địa phương về Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 4-5/2017

Các bộ, ngành, các địa phương liên quan

- Văn bản gửi các Bộ, ngành và các địa phương liên quan;

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng gửi xin ý kiến trên cổng thông tin điện tử UBDT

12

- Tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành, các địa phương;

- Bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan

Tháng 4- 5/2017

Tổ soạn thảo; Vụ DTTS

- Văn bản tham gia ý kiến của các bộ, ngành, các địa phương;

- Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Tờ trình, Quyết định của TTg, báo cáo tổng hợp, báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến,...) được bổ sung, hoàn thiện

13

Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Tháng 6/2017

- Tổ soạn thảo;

- Vụ DTTS và Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc)

Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp

14

Bổ sung, hoàn thiện Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan báo theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp báo cáo Lãnh đạo Ủy ban

Tháng 6/2017

Tổ soạn thảo và Vụ DTTS.

Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ được bổ sung, hoàn thiện

15

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký Quyết định

Tháng 6 - 7/2017

- Ủy ban Dân tộc (Vụ DTTS)

- Văn phòng Chính phủ

Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch này là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) từ nguồn kinh phí năm 2017 của Ủy ban Dân tộc được giao tại Quyết định số 62/QĐ-UBDT, ngày 23/02/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

2. Lập dự toán và chi các nội dung hoạt động trong Kế hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 của liên Bộ: Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; Quyết định số 562/QĐ-UBDT ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ủy ban Dân tộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ, ngành liên quan, các địa phương và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc xây dựng chương trình, nội dung, dự toán kinh phí chi tiết triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Văn phòng Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số thẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian Kế hoạch được phê duyệt.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 114/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 18/2011/QĐ-TTg và 56/2013/QĐ-TTg do Ủy ban dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


378
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33