Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1136/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1136/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN ĐẾN CÔNG TÁC TẠI CÁC KHU KINH TẾ QUỐC PHÒNG”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng” với các nội dung sau:

1. Tên Dự án: Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng.

2. Chủ đầu tư: Bộ Quốc phòng.

3. Mục tiêu Dự án: Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của trí thức trẻ cùng quân đội tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn các khu kinh tế quốc phòng.

4. Đối tượng huy động: Các đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ đầu tư.

6. Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2006 đến năm 2008.

7. Số lượng và thời gian tình nguyện tham gia Dự án của trí thức trẻ tại khu kinh tế quốc phòng: Số lượng trí thức trẻ được huy động là 400 người; thời gian tình nguyện là 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng trách nhiệm.

Điều 2. Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng có nhiệm vụ và được hưởng các ưu đãi sau:

1. Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng có nhiệm vụ:

- Tham gia triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo.

- Tổ chức mở lớp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn.

- Xây dựng nếp sống văn hóa mới và đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Tham gia xây dựng đảng bộ, đơn vị vững mạnh.

2. Trí thức trẻ tình nguyện tham gia Dự án được hưởng những ưu đãi sau:

a. Trong thời gian công tác tại các đoàn kinh tế quốc phòng.

- Được hưởng trợ cấp hàng tháng theo hệ số lương khởi điểm như đối với sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học và tùy theo từng địa bàn công tác các đội viên còn được hưởng các khoản phụ cấp khác như phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút, bảo hiểm xã hội, tư trang ban đầu, hỗ trợ kinh phí hoạt động văn hóa... theo chế độ hiện hành.

- Được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

- Hàng năm được nghỉ phép 1 lần, thời gian nghỉ phép thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng đối với công nhân viên quốc phòng.

- Được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương; được tham dự các lớp bồi dưỡng chính trị.

- Được hưởng các chế độ ưu đãi khác do đơn vị quản lý, địa phương và các Bộ, ngành quy định.

- Trường hợp có hành động dũng cảm bảo vệ an ninh quốc gia, tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân nếu bị thương thì được xem xét, xác nhận hưởng chính sách như thương binh, nếu hy sinh thì được xem xét, xác nhận là liệt sỹ theo quy định tại Pháp lệnh “Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động trong kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng” ngày 29 tháng 8 năm 1984 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nếu có đủ điều kiện được nhận công tác lâu dài ở đơn vị, cơ sở khác thì đơn vị quản lý tạo điều kiện làm thủ tục thuyên chuyển.

b. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Dự án:

- Được xét tặng huy hiệu “Thanh niên tình nguyện” và một bộ trang phục mang biểu tượng truyền thống của đội thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

- Được trợ cấp hai tháng sinh hoạt phí bằng mức sinh hoạt phí đã được hưởng hàng tháng trong thời gian công tác tại khu kinh tế quốc phòng.

- Khi trở về địa phương được các cấp chính quyền nhập hộ khẩu và giúp đỡ tạo điều kiện ổn định cuộc sống.

- Nếu có nguyện vọng ở lại lâu dài tại nơi đã tình nguyện đến công tác, được chính quyền địa phương ưu tiên sắp xếp việc làm, tạo điều kiện về chỗ ở, phương tiện sản xuất và các điều kiện sinh hoạt để ổn định cuộc sống.

- Nếu thi tuyển vào công chức nhà nước được cộng điểm ưu tiên theo quy định của Thông tư số 04/1999/TT-TCCP ngày 20 tháng 3 năm 1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ); nếu thi tuyển vào các hệ cao đẳng, đại học được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 2 theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; nếu thi tuyển vào hệ sau đại học thì được ưu tiên cộng một điểm (theo thang điểm 10) vào môn thi cơ bản và cộng một điểm (theo thang điểm 10) vào môn thi ngoại ngữ.

- Trường hợp được tuyển dụng vào công chức nhà nước thì sau thời gian tập sự, bổ nhiệm và ngạch được nâng lương lần đầu sớm hơn quy định hiện hành một năm.

- Những đội viên có thành tích xuất sắc, có nguyện vọng công tác lâu dài tại đoàn kinh tế quốc phòng được ưu tiên xem xét, tuyển dụng phù hợp với biên chế theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Điều 3. Kinh phí cho Dự án do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Bộ Quốc phòng (Ban Quản lý Dự án Bộ Quốc phòng) chịu trách nhiệm lập kế hoạch dự toán, nhận, cấp phát, quản lý chi tiêu và quyết toán kinh phí của Dự án hàng năm theo chế độ quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 4. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch - và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan triển khai thực hiện việc tổ chức các đội tri thức trẻ tình nguyện tăng cường đếnh công tác tại các khu kinh tế quốc phòng. Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và tổng kết Dự án khi kết thúc.

Điều 5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có các đội viên trí thức trẻ tham gia Dự án có traách nhiệm hỗ trợ kinh phí, phối hợp với các đoàn kinh tế quốc phòng tạo điều kiện tốt nhất để huy động được nhiều trí thức trẻ tình nguyện tham gia Dự án, vận động được nhiều trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Dự án ở lại phục vụ lâu dài tại địa bàn.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội
- Văn phòng Quốc hội
- Tòa án nhân dân tối cao
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể
- Học viện Hành chính quốc gia
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ: NC, KG, VX, XDPL, KTTH, TTBC, Công báo
- Lưu: Văn thư, V.III (5b). A 290.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1136/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 phê duyệt Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.440

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!