Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1129/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 12/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1129 /QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ VÀ UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Có danh mục và nội dung kèm theo được đăng tải tại Mục Đề án 30 của Trang thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh địa chỉ http://www.tayninh.gov.vn

Sở Y tế, UBND cấp huyện có trách nhiệm niêm yết công khai tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ, UBND CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1129 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ, UBND CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

1

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược

Dược – Mỹ phẩm

 

2

Thủ tục đổi chứng chỉ hành nghề dược

Dược – Mỹ phẩm

 

3

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc

Dược – Mỹ phẩm

 

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc

Dược – Mỹ phẩm

 

5

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc

Dược – Mỹ phẩm

 

6

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc.

Dược – Mỹ phẩm

 

7

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc.

Dược – Mỹ phẩm

 

8

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

Dược – Mỹ phẩm

 

9

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

Dược – Mỹ phẩm

 

10

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) đối với trường hợp thay đổi, bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản

Dược – Mỹ phẩm

 

11

Thủ tục cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn Đại học

Dược – Mỹ phẩm

 

12

Thủ tục cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Tây Ninh

Dược – Mỹ phẩm

 

13

Thủ tục cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) trừ cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Bộ Ytế

Dược – Mỹ phẩm

 

14

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) trừ cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Bộ Ytế

Dược – Mỹ phẩm

 

15

Thủ tục cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn Trung cấp

Dược – Mỹ phẩm

 

16

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

Khám chữa bệnh

 

17

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam do bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi

Khám chữa bệnh

 

18

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Khám chữa bệnh

 

19

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi

Khám chữa Bệnh

 

20

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Khám chữa bệnh

 

21

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Khám chữa bệnh

 

22

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm

Khám chữa bệnh

 

23

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Khám chữa bệnh

 

24

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi (do giấy phép hoạt động được cấp không đúng thẩm quyền)

Khám chữa bệnh

 

25

Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

Khám chữa bệnh

 

26

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nước

Vệ sinh an toàn và dinh dưỡng

 

27

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm cho các sản phẩm thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

Vệ sinh an toàn và dinh dưỡng

 

28

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Vệ sinh an toàn và dinh dưỡng

 

29

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm tra và xử lý phương tiện vận tải

Y tế dự phòng và Môi trường

 

30

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế hàng hoá khi nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh

Y tế dự phòng và Môi trường

 

31

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch Y tế mẫu vi sinh Y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

Y tế dự phòng và Môi trường

 

32

Thủ tục cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền hoặc giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền

Y tế dự phòng và Môi trường

 

33

Thủ tục giám định mức suy giảm khả năng lao động lần đầu do tai nạn lao động

Giám định Y khoa, pháp Y, Pháp Y tâm thần

 

34

Thủ tục giám định mức suy giảm khả năng lao động lần đầu do bệnh nghề nghiệp

Giám định Y khoa, pháp Y, Pháp Y tâm thần

 

35

Thủ tục giám định mức suy giảm khả năng lao động để thực hiện chế độ tử tuất

Giám định Y khoa, pháp Y, Pháp Y tâm thần

 

36

Thủ tục giám định mức suy giảm khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi qui định

Giám định Y khoa, pháp Y, Pháp Y tâm thần

 

37

Thủ tục giám định thương tật tai nạn lao động tái phát

Giám định Y khoa, pháp Y, Pháp Y tâm thần

 

38

Thủ tục giám định bệnh nghề nghiệp tái phát

Giám định Y khoa, pháp Y, Pháp Y tâm thần

 

39

Thủ tục giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

Giám định Y khoa, pháp Y, Pháp Y tâm thần

 

40

Thủ tục giám định khiếu nại kết quả giám định của hội đồng y khoa

Giám định Y khoa, pháp Y, Pháp Y tâm thần

 

41

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh

Đấu thầu mua sắm

 

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện “Vệ sinh an toàn thực phẩm” cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

Vệ sinh an toàn và dinh dưỡng

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

1

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (tên mới)

Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề dược (tên cũ)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-118058- TT

2

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dược do bị mất cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (tên mới)

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề dược (nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc đông y, thuốc từ dược liệu) (tên cũ)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-118035- TT

3

Thủ tục bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc (tên mới)

Hồ sơ đề nghị bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (tên cũ)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-084060- TT

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận “ Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) (tên mới)

Đề nghị cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) (tên cũ)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-116002- TT

5

Thủ tục cấp giấy chứng nhận “ Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) (tên mới)

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) (tên cũ)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-117008- TT

6

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc (tên mới)

Hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc (tên cũ)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-116984- TT

7

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (tên mới)

Hồ sơ đăng ký hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (tên cũ)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-117029- TT

8

Thủ tục xác nhận nhập khẩu thuốc phi mậu dịch (tên mới)

Hồ sơ đăng ký nhập khẩu thuốc phi mậu dịch (tên cũ)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-116943- TT

9

Thủ tục xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, làm thuốc (tên mới)

Bản đề nghị xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện (tên cũ) thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-117133-

TT

10

Thủ tục cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền (tên mới)

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền (tên cũ)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-117163- TT

11

Thủ tục đăng ký và đăng ký lại các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại phụ lục V – Thông tư 22/2009/TT-BYT (tên mới)

Hồ sơ đăng ký thuốc trong nước thuộc danh mục phụ lục I quy chế đăng ký thuốc (tên cũ)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-116019- TT

12

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện “Vệ sinh an toàn thực phẩm” cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (tên mới)

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (tên cũ)

Vệ sinh an toàn và dinh dưỡng

T-TNI-118139- TT

13

Thủ tục cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu (tên mới)

Hồ sơ cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu (tên cũ)

Vệ sinh an toàn và dinh dưỡng

T-TNI-118436- TT

14

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng cho người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh (tên mới)

Phiếu tiêm chủng quốc tế (tên cũ)

Y tế dự phòng và Môi trường

T-TNI-083868- TT

15

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt (tên mới)

Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt (tên cũ)

Y tế dự phòng và Môi trường

T-TNI-083848- TT

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ (*)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

1

Hồ sơ đề nghị đổi chứng chỉ hành nghề dược đối với cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-115477- TT

2

Hồ sơ đề nghị đổi chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc đông y, thuốc từ dược liệu)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-115517- TT

3

Hồ sơ đề nghị đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (cơ sở bán buôn, bán lẻ, nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-115527- TT

4

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, đối với cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc đông y, thuốc từ dược liệu)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-115978- TT

5

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiên kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc đông y, thuốc từ dược liệu)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-115989- TT

6

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiên kinh doanh thuốc (cho cơ sở bán buôn thuốc)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-115995- TT

7

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đối với cơ sở bán buôn thuốc)

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-117059- TT

8

Hồ sơ đề nghị đổi chứng chỉ hành nghề dược đối với cơ sở bán buôn thuốc

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-118052-TT

9

Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc

Dược – Mỹ phẩm

T-TNI-116974-TT

10

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đối với trường hợp làm thủ tục gia hạn: hồ sơ cấp gia hạn giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

Vệ sinh an toàn và dinh dưỡng

T-TNI-118463- TT

11

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh lao động sơ cấp cứu.

Vệ sinh an toàn và dinh dưỡng

T-TNI-118530- TT

12

Giấy chứng nhận kiểm dịch Y tế đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu

Y tế dự phòng và Môi trường

T-TNI-083818-TT

13

Giấy chứng nhận xử lý Y tế

Y tế dự phòng và Môi trường

T-TNI-083838- TT

14

Giấy chứng nhận kiểm dịch Y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh

Y tế dự phòng và Môi trường

T-TNI-083794-TT

15

Giấy chứng nhận sức khỏe

Y tế dự phòng và Môi trường

T-TNI-083858-TT

16

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với các hình thức khám bệnh, chữa bệnh trừ bệnh viện

Khám chữa bệnh

T-TNI-118064- TT

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân ngoài giờ

Khám chữa bệnh

T-TNI-118086-TT

18

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với các hình thức khám bệnh, chữa bệnh trừ bệnh viện

Khám chữa bệnh

T-TNI-118100- TT

19

Chuyển địa điểm giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Khám chữa bệnh

T-TNI-118109- TT

20

Đổi chứng chỉ hành nghề đối với các hình thức hành nghề trừ bệnh viện

Khám chữa bệnh

T-TNI-118128-TT

21

Chuyển địa điểm giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với các hình thức hành nghề trừ bệnh viện

Khám chữa bệnh

T-TNI-118124- TT

(*) Ghi chú: Lý do bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC này là do bị công bố trùng, sai thẩm quyền giải quyết, hết hiệu lực thi hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hoặc trước đây công bố mà không có trong quy định của pháp luật.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1129/QĐ-UBND ngày 12/06/2012 công bố, công khai thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!