Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1126/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 1126/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 29 tháng 05 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 64/TTr-SVHTT&DL ngày 25/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ, chính xác kịp thời trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trang

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH

 

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

 

2

Thủ tục xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

 

3

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 5000 đến 1.000 bản

 

4

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

 

II

LĨNH VỰC THỂ THAO

 

1

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

 

PHẦN II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ).

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh và trình phê duyệt hồ sơ, kết quả TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2,5 ngày làm việc

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

 

 

Tổng số ngày

 

05 ngày làm việc

2. Thủ tục xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ).

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh và trình phê duyệt hồ sơ, kết quả TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2,5 ngày làm việc

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

 

 

Tổng số ngày

 

05 ngày làm việc

3. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 5000 đến 1.000 bản

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ).

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh và trình phê duyệt hồ sơ, kết quả TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

 

 

Tổng số ngày

 

03 ngày làm việc

4. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ).

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh và trình phê duyệt hồ sơ, kết quả TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

10 ngày làm việc

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND cấp xã

2,5 ngày làm việc

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

 

 

Tổng số ngày

 

15 ngày làm việc

II. LĨNH VỰC THỂ THAO

1. Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ).

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh và trình phê duyệt hồ sơ, kết quả TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

04 ngày làm việc

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

 

 

Tổng số ngày

 

07 ngày làm việc

 

BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh

Tổng số ngày thực hiện TTHC theo QĐ UBND tỉnh

Tổng số ngày giải quyết công việc theo quy trình nội bộ

Ghi chú

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH

 

 

 

 

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

 

2

Thủ tục xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

 

3

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 5000 đến 1.000 bản

Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

 

4

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

 

II

LĨNH VỰC THỂ THAO

 

 

 

 

5

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 24/3/2020

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1126/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


39

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102