Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2017 thành lập Ban Duy tu công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Số hiệu: 1106/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1106/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN DUY TU CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC SXÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 481-TB/TU ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố theo Tờ trình số 464-TTr/BCS và Đề án số 465-ĐA/BCS ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội về việc sắp xếp, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Duy tu), trên cơ sở tổ chức lại Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Sở Xây dựng.

Trụ sở đặt tại: Nhà N03, phố Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Vị trí chức năng

1. Vị trí: Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội quản lý, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định; hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên từ các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật.

Ban Duy tu chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND Thành phố và trước pháp luật về hoạt động của Ban Duy tu.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ của đơn vị trước đây đã thực hiện.

2. Chức năng: Thực hiện các hoạt động duy tu, duy trì thường xuyên, đột xuất các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như: công trình công cộng, vệ sinh môi trường, thoát nước và xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên, cây xanh, vườn thú, hệ thống cấp nước cứu hỏa,... và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND Thành phố và Sở Xây dựng giao.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1. Nhiệm vụ, quyền hạn: Giao Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Duy tu theo nguyên tc rõ người, rõ việc và trách nhiệm, đáp ứng nhiệm vụ của Thành phố giao, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Ban Duy tu: gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các viên chức quản lý khác thực hiện theo quy định của pháp luật và theo tiêu chun chức danh, quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của UBND Thành phố.

- Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ: Do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định đảm bảo tinh gọn đầu mối quản lý, hiệu quả.

Điều 4. Biên chế và số lượng người làm việc

1. Biên chế và số lượng người làm việc của Ban Duy tu được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được phê duyệt nằm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

2. Trước mắt, để đảm bảo ổn định tổ chức, UBND Thành phố tạm giao biên chế cho Ban Duy tu bằng biên chế đã giao cho đơn vị trước khi thực hiện tổ chức lại. Trường hợp Ban Duy tu được chuyển giao thêm nhiệm vụ do thực hiện Quyết định phân cấp của UBND Thành phố, sẽ được điều chỉnh biên chế được giao theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giám đc Ban Duy tu xây dựng kế hoạch biên chế theo quy định của pháp luật và có lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Nhà nước và Kế hoạch của UBND Thành phố.

Điều 5. Kinh phí hoạt động

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này;

b) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức hoạt động, thực hiện chính sách đối với viên chức, người lao động trong việc sắp xếp tổ chức lại.

2. Giám đốc các Sở Xây dựng:

a) Căn cứ Quyết định này, ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Duy tu;

b) Kiện toàn công tác cán bộ của Ban Duy tu và thực hiện các chế độ chính sách trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân Thành phố và các quy định hiện hành của pháp luật;

c) Chỉ đạo Ban Duy tu xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động; xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định cơ chế tài chính trình UBND Thành phố xem xét quyết định; rà soát sắp xếp, bố trí lại đội ngũ viên chức phù hợp với vị trí việc làm.

3. Giám đốc Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn Sở Xây dựng thực hiện trình tự, thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước;

b) Tham mưu UBND Thành phố quyết định giao, điều chỉnh, bổ sung nguồn tài chính của các đơn vị theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, tham mưu trình UBND Thành phố quyết định giao chủ đầu tư dự án duy tu, duy trì; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn trong những năm tiếp theo.

5. Giám đốc Ban Duy tu có trách nhiệm:

a) Tổ chức rà soát toàn bộ tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài chính, đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên, lao động hp đồng và các vấn đề có liên quan, nhanh chóng ổn định tổ chức, xác định rõ trách nhiệm của các bộ phận tổ chức và cá nhân, hạn chế thấp nhất việc gây ra xáo trộn công việc;

b) Tiếp tục quản lý tài chính, tài sản (nếu có), thực hiện chỉ đạo việc thanh quyết toán các dự án theo hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Kho Bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;

c) Xây dựng trình Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quy chế làm việc, Quy chế tài chính theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 7;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- VP UBND TP: các PCVP, Phòng: TKBT, NC, ĐT, KT, TH;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học
- Công báo;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2017 thành lập Ban Duy tu công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.790

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190