Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1100/QĐ-BTC năm 2018 về kết thúc hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1100/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 06/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1100/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 01/2007/QH11 ngày 04 tháng 8 năm 2007 và Luật số 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/BNCTW ngày 20/4/2018 của Ban Nội chính Trung ương về hoạt động của đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc cấp ủy, tổ chức đng, cơ quan, tổ chức ở Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị quyết số 05 NQ/BCSĐ ngày 6/7/2018 của Ban Cán sự đng Bộ Tài chính về đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc Ban Cán sự Đng Bộ Tài chính về công tác phòng, chống tham nhũng và kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Bộ Tài chính, các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Bộ Tài chính kể từ tháng 7 năm 2018.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hi quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tại đơn vị mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 1354/QĐ-BTC ngày 09/7/2015 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng và Quyết định số 1017/QĐ-BTC ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Ban Nội chính TW (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Thanh tra;
- Lưu: VT, TCCB.
(55b)

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1100/QĐ-BTC năm 2018 về kết thúc hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


359
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168