Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 110/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 05/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Thực hiện Công văn số 2513-CV/TU ngày 26/02/2014 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 13/TTr-STP ngày 26 tháng 02 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Hiệp Hội DN nhỏ và vừa;
- Hội Doanh nhân trẻ;
- Liên minh HTX;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT-NC (P.Hà).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

Phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh; rà soát, kịp thời đề xuất sửa đi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp;

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bám sát các quy đnh ti Nghị quyết số 64/2013/QH13, Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13; Quyết định số 215/QĐ-TTg và Công văn số 2513-CV/TU ngày 26/02/2014 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư TW Đảng;

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình trin khai thực hiện Kế hoạch;

Tăng cường trách nhiệm của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thi hành Hiến pháp.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Tổ chức tập huấn, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp

1.1. Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp.

Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2014.

1.2. Tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho công chức pháp chế các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, cán bộ pháp chế các sở, ngành, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2014.

1.3. Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Phân công thực hiện:

+ Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý;

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn huyện, thành phố;

+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp, chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trong việc tổ chức đăng tải, phát sóng, đưa tin về nội dung của Hiến pháp;

+ Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các hoạt động thông tin về Hiến pháp phù hợp với phạm vi, đối tượng, mục đích phổ biến; bảo đảm thời lượng phát sóng, đưa tin về nội dung của Hiến pháp; mở các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm trực tuyến giới thiệu về nội dung Hiến pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2014 và tiếp tục duy trì hợp lý, hiệu quả trong những năm tiếp theo.

1.4. Đăng tải toàn văn Hiến pháp và tài liệu giới thiệu về Hiến pháp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Phân công thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có Trang thông tin điện tử.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2014.

1.5. Tổ chức cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" để tìm hiểu và nâng cao hiểu biết về nội dung của Hiến pháp.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện tại địa phương và tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

1.6. Biên soạn tài liệu tuyên truyền nội dung Hiến pháp cung cấp cho các ngành, các cấp, cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành nhằm phát hiện và kiến nghị, đề xuất với cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản cho phù hợp với quy định của Hiến pháp.

2.1. Nội dung:

Tổ chức rà soát toàn diện hệ thống văn bản pháp luật do địa phương ban hành; lập danh mục các quy định trái Hiến pháp cần phải dừng thi hành, các quy định cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 02 năm 2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (tính đến thời điểm 01/01/2014).

2.2. Phân công thực hiện:

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật về quyền con người.

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về đối ngoại và hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của mình.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ Tổ quốc.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện, thành phố ban hành; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp xã ban hành.

2.3. Thời gian thực hiện:

- Các sở, ban, ngành lập danh mục các quy định, văn bản có nội dung trái với các quy định của Hiến pháp, gửi Sở Tư pháp tổng hợp, hoàn thành trước ngày 30/5/2014.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả rà soát văn bản do HĐND, UBND cấp mình ban hành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 30/5/2014.

- Sở Tư pháp tổng hợp danh mục các quy định, văn bản do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành có nội dung trái với các quy định của Hiến pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/6/2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp và chỉ đạo thực hiện trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tổ chức thi hành Hiến pháp được giao tại Kế hoạch này.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp theo Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh có trách nhiệm bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

4. Sở Tài chính tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí và hướng dẫn kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực nghiên cứu, học tập và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Hiến pháp và pháp luật; chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Kế hoạch này.

6. Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp đến cán bộ, người lao động của đơn vị.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình, kết quả triển khai thi hành Hiến pháp về Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi qua Sở Tư pháp để tổng hợp) cụ thể như sau:

- Báo cáo 6 tháng thực hiện xong trước ngày 15/3 của năm báo cáo;

- Báo cáo năm thực hiện xong trước ngày 15/9 của năm báo cáo.

- Báo cáo đột xuất thực hiện theo yêu cầu, đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh trước ngày 30/3 của năm báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng); trước ngày 25/9 của năm báo cáo (đối với báo cáo năm) và báo cáo đột xuất kết quả thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thi hành Hiến pháp thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm thực hiện. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Sở Tài chính.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan căn cứ Kế hoạch này nghiêm túc triển khai thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để kịp thời xem xét, giải quyết.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.169

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144