Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 110/QĐ-UBDT giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức Nhà nước năm 2014 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 110/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 10/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của y ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/QĐ-TTg ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBDT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức Nhà nước năm 2014 cho các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (có kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm bố trí, cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, phối hợp cùng các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp học; quản lý và sử dụng ngân sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014 theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, CN UBDT;
- Các Thứ trưởng, PCN UBDT;
- Website UBDT;
- L
ưu VT, TCCB (05 bản).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG NƯỚC NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số
110/QĐ-UBDT ngày 10 tháng 04 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc )

ĐVT: Triệu đng

TT

Nội dung đào tạo bồi dưỡng

Đối tượng

Số lp

Số học viên (người)

Thi gian

Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

Cơ sđào tạo, bồi dưỡng

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

NSNN

Ngun khác

I

Cao cấp lý luận chính trị

 

 

10

 

145

 

 

 

 

1

Hệ tại chức

Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, công chức, viên chức trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng

 

10

2 năm

145

0

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia HCM

TCCB

Thanh toán cho 10 người đi học năm 2013; Nguồn chi đào tạo lại công chức từ Văn phòng Ủy ban

II

Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch

 

 

20

 

85

0

 

 

 

1

Ngạch chuyên viên cao cấp

Công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

 

5

2 tháng

25

0

Học viện Hành chính Quốc gia (ghép với một số Bộ, ngành)

TCCB

Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại công chức tại Trường Cán bộ dân tộc

2

Ngạch chuyên viên chính

Công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

 

10

2 tháng

40

0

Học viện Hành chính Quốc gia (ghép với một số Bộ, ngành)

TCCB

Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại công chức tại Trường Cán bộ dân tộc

3

Ngạch chuyên viên

Công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

 

5

2 tháng

20

0

Học viện Hành chính Quốc gia (ghép với một số Bộ, ngành)

TCCB

Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại công chức tại Trường Cán bộ dân tộc

III

Đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên ngành

 

 

180

 

265

0

 

 

 

1

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc

Công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

1

40

5 ngày

50

0

Trường Cán bộ dân tộc

Vụ TCCB, Trường CBDT và các Vụ, đơn vị liên quan

Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại công chức tại Trường Cán bộ dân tộc

2

Bồi dưỡng về nghiệp vụ kế toán

Công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

1

20

3 ngày

30

0

Trường Cán bộ dân tộc

Vụ TCCB, Vụ KHTC, Trường CBDT và các Vụ, đơn vị liên quan

Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại công chức tại Trường Cán bộ dân tộc

3

Bồi dưỡng kiến thức về công tác tổ chức

Công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

1

30

3 ngày

50

0

Trường Cán bộ dân tộc

VụTCCB, Vụ KHTC, Trường CBDT và các Vụ, đơn vị liên quan

Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại công chức tại Trường Cán bộ dân tộc

4

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra công tác dân tộc

Công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

1

30

3 ngày

50

0

Trường Cán bộ dân tộc

Vụ TCCB, Vụ KHTC, Trường CBDT và các Vụ, đơn vị liên quan

Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại công chức tại Trường Cán bộ dân tộc

5

Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản và kiểm tra, rà soát hệ thống hóa, kiểm soát thủ tục hành chính

Công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

1

30

3 ngày

35

0

Trường Cán bộ dân tộc

Vụ TCCB, Vụ Pháp chế, Trường CBDT và các đơn vị liên quan

Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại công chức tại Trường Cán bộ dân tộc

6

Lp tập huấn tuyên truyền công tác thông tin, đi ngoại và công tác tuyên truyền về biển và hải đảo Việt Nam.

Công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

1

30

 

50

0

Trường Cán bộ dân tộc

Vụ TCCB, Vụ Tuyên truyền, Trường CBDT và các đơn vị liên quan

Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại công chức tại Trường Cán bộ dân tộc

IV

Đào tạo Đại học và sau đại học

 

 

7

 

55

 

 

 

 

1

Đào tạo thạc sĩ

Công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

 

5

2 năm

25

0

Các trường đại học, học viện và trung tâm đào tạo

TCCB

Hiện đang theo học 2 người, năm 2014 dự kiến cử 3 người; kinh phí thanh toán tại VPUB

2

Đào tạo tiến sĩ

Công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

 

2

2 năm

30

0

Các trường đại học, học viện và trung tâm đào tạo

TCCB

Hiện đang theo học 2 người, kinh phí thanh toán tại VPUB

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

550

0

 

 

 

Ghi chú: Tổng số kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2014: 550 triệu đồng, trong đó:

- Chi từ nguồn đào tạo lại cán bộ, công chức năm 2014 tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc: 200 triệu đồng

- Chi từ nguồn đào tạo lại cán bộ, công chức năm 2014 tại Trường Cán bộ dân tộc: 350 triệu đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110/QĐ-UBDT giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức Nhà nước năm 2014 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.526

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188