Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1093/QĐ-UBND cán bộ công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính An Giang 2016

Số hiệu: 1093/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 22/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1093/QĐ-UBND

An Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ LÀ ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 63/TTr-STP ngày 20 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang gồm các ông, bà có tên trong Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 về việc công bố Danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Website tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, PC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ LÀ ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Điện thoại và địa chỉ Email

I. Cán bộ, công chức phụ trách chung về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh

1

Vương Bình Thạnh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh

0913.877.108

2

Phạm Sơn

Chánh Văn phòng

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Email: vpubnd@angiang.gov.vn

0913.679.740

pson@angiang.gov.vn

3

Cao Thanh Sơn

Giám đốc

Sở Tư pháp

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.957.006

0918.070.305

ctson@angiang.gov.vn

4

Đặng Thị Mỹ Bình

Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

0763.957.006

dtmbinh@angiang.gov.vn

5

Trương Thị Như Hoa

Chuyên viên phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

01675.707.999

ttnhoa@angiang.gov.vn

6

Huỳnh Ngọc Thảo Trang

Chuyên viên phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

0984.277.669

hnttrang@angiang.gov.vn

7

Thái Hữu Phép

Giám đốc

Sở Nội vụ

Email: sonoivu@angiang.gov.vn

0918.038.241 - 0766.539.395

thphep@angiang.gov.vn

8

Nguyễn Bình Định

Trưởng phòng Cải cách hành chính

0942.199.998 - 0763.957.049

nbdinh@angiang.gov.vn

9

Lê Huy Bình

Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính

0917.478.777

lhbinh@angiang.gov.vn

10

Lý Minh Tài

Chuyên viên phòng Cải cách hành chính

0907.180.055 - 0763.957.049

lmtai@angiang.gov.vn

11

Đoàn Bảo Toàn

Chuyên viên phòng Cải cách hành chính

0939.303.305 - 0763.957.049

dbtoan@angiang.gov.vn

II. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

12

Nguyễn Đức Trung

Phó Giám đốc

Sở Tư pháp

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.957.006

0919.497.458

13

Nguyễn Văn Tình

Chánh văn phòng

0945.432.555

nvtinh@angiang.gov.vn

14

Tô Thị Thu Thủy

Phó Chánh văn phòng

0947.786.070

tttthuy@angiang.gov.vn

15

Trình Lam Sinh

Phó Giám đốc

Sở Nội vụ

Email: sonoivu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.852.881

0918.808.822 - 0763.856.011

tlsinh@angiang.gov.vn

16

Trương Long Hồ

Chánh văn phòng

0983.570.009 - 0763.852.881

tlho@angiang.gov.vn

17

Ngô Thị Ngọc Hạnh

Phó Chánh Văn phòng

0169.981.49.39

ntnhanh@angiang.gov.vn

18

Mã Lan Xuân

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Email: vpubnd@angiang.gov.vn

0918.716.679

19

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức

0986.304.009

nttthuy@angiang.gov.vn

20

Võ Thiện Cơ

Chuyên viên

0919.202.224 vtco@angiang.gov.vn

21

Phạm Thành Nhơn

Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Email: sokhdt@angiang.gov.vn

0918.717.255

ptnhon@angiang.gov.vn

22

Lê Hữu Phước

Phó Chánh Văn phòng

0939.025.678

lhphuoc03@angiang.gov.vn

23

Đinh Thị Mộng Tuyền

Chuyên viên

0919.231.323

dtmtuyen@angiang.gov.vn

24

Nguyễn Điền Tân

Phó Giám đốc

Sở Tài chính

Email: sotaichinh@angiang.gov.vn

0913.191.507 - 0763.852.361

ndtan@angiang.gov.vn

25

Trần Thị Hương

Chánh văn phòng

0918 790.880 - 0763 852.099

tthuong@angiang.gov.vn

26

Huỳnh Xuân Mai

Cán bộ Văn phòng

01.254.545.669 - 0763.852.099

hxmai@angiang.gov.vn

27

Đoàn Minh Triết

Phó Giám đốc

Sở Công thương

Email: socongthuong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.952.638

0915.877.743 - 0763.845.639

dmtriet@angiang.gov.vn

28

Phan Thị Kim Nga

Phó Chánh văn phòng

0919.466.426 - 0763.952.638

ptknga@angiang.gov.vn

29

Nguyễn Thị Thu Ba

Chuyên viên

0986.903.096 - 0763.952.638

nttba@angiang.gov.vn

30

Nguyễn Sĩ Lâm

Phó Giám đốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Email: sonnptnt@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.852.164

0913.979.245

nslam@angiang.gov.vn

31

Trần Đắc Mậu

Chánh Văn phòng

0913.783.373 - 0763.852.164

tdmau@angiang.gov.vn

32

Ngô Chí Hoàng Long

Chuyên viên

01658.281.859

nchlong@angiang.gov.vn

33

Ngô Công Thức

Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải

Email: sogtvt@angiang.gov.vn

0913.749.779

ncthuc@angiang.gov.vn

34

Huỳnh Công Huấn

Phó Giám đốc

0918.059.234

hchuan@angiang.gov.vn

35

Nguyễn Phú Quới

Chuyên viên

0907.175.999 - 0763.930.069

npquoi@angiang.gov.vn

36

Nguyễn Việt Trí

Giám đốc

Sở Xây dựng

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.957.567

0913.877.758 - 0763.853.237

nvtri@angiang.gov.vn

37

Trần Ngọc Hiếu Ân

Phó Chánh văn phòng

0913.791.191

tnhan@angiang.gov.vn

38

Trương Văn Băng

Phó Chánh văn phòng

0939.970.920

tvbang@angiang.gov.vn

39

Trần Đặng Đức

Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

Email: sotnmt@angiang.gov.vn

0913.865.828

tdduc@angiang.gov.vn

40

Mai Thị Vân Anh

Chánh Văn phòng

0983.494.443 - 0763.853.217

mtvanh@angiang.gov.vn

41

Nguyễn Thanh Vũ

Trưởng phòng, Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận

0989.985.886

ntvu06@angiang.gov.vn

42

Trần Thanh Tâm

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

Email:sotttt@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.956.898

0913.158.734

tttam@angiang.gov.vn

43

Phùng Thị Ánh Huệ

Phó Chánh Văn phòng

0945.080.876

ptahue@angiang.gov.vn

44

Nguyễn Thị Ngọc An

Chuyên viên

0918.754.139

ntnan@angiang.gov.vn

45

Bùi Công Bằng

Phó Giám đốc

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Email: soldtbxh@angiang.gov.vn

0918.527.895- 0763.911.189

bcbang@angiang.gov.vn

46

Lê Viết Hùng

Chánh Văn phòng

0913.896.368 - 0763.852.851

lvhung@angiang.gov.vn

47

Võ Minh Triệu

Chuyên viên

0979.713.778 - 0763.856.618

vmtrieu@angiang.gov.vn

48

Nguyễn Văn Lên

Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Email: sovhttdl@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.952.920

0913.767.596 - 3.952.809

nvlen@angiang.gov.vn

49

Nguyễn Tâm Tuyết Trinh

Chánh Văn phòng

0913.773.752

ntttrinh@angiang.gov.vn

50

Trần Anh Đào

Phó Chánh Văn phòng

0947.479.567 - 0976.867.779

tadao@angiang.gov.vn

51

Cao Văn Be

Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

Email: sokhcn@angiang.gov.vn

0913.970.332 - 0763.859.008

cvbe@angiang.gov.vn

52

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Chánh Văn phòng

0919.027.324 - 0763.852.212

nttung@angiang.gov.vn

53

Bùi Thị Hồng Thẩm

Chuyên viên

0949.990.936

bththam@angiang.gov.vn

54

Lý Thanh Tú

Phó Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

Email: vanphong.soangiang@moet.edu.vn

0918.420.897

lttu@angiang.edu.vn

55

Võ Văn Dũng

Chánh Văn phòng

0918.755.234

dungvp@angiang.edu.vn

56

Ngô Thị Kim Phụng

Chuyên viên

01234.044.433

phungvp@angiang.edu.vn

57

Từ Hoàng Tước

Phó Giám đốc

Sở Y tế

Email: soyte@angiang.gov.vn

0913.969.121

thtuoc@angiang.gov.vn

58

Nguyễn Hồng Nam

Chuyên viên

0977.211.229

nhnam@angiang.gov.vn

59

Đường Đại Sơn

Chuyên viên

0918.167.834

ddson@angiang.gov.vn

60

Nguyễn Thành Tâm

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Email: thanhtra@angiang.gov.vn

0913.971.116 - 0763.953.761

nttam01@angiang.gov.vn

61

Phạm Ngọc Bảo Trân

Phó Chánh văn phòng

0949.350.659

pnbtran@angiang.gov.vn

62

Huỳnh Thanh Quang

Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3

0946.822.741

htquang@angiang.gov.vn

63

Đoàn Hữu Lực

Giám đốc

Sở Ngoại vụ

Email: songoaivu@angiang.gov.vn

0913.970.695

dhluc@angiang.gov.vn

64

Đặng Văn Nên

Chánh văn phòng

0982.177.163

dvnen@angiang.gov.vn

65

Huỳnh Quang Thanh Trúc

Phó phòng Lãnh sự

0985.064.294

hqttruc@angiang.gov.vn

66

Nguyễn Văn Ngại

Phó Trưởng ban

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

Email: banqlkkt@angiang.gov.vn

0918.370.707

67

Phạm Công Giát

Chánh Văn phòng

0919.466.308

68

Trương Thụy Bảo Trân

Chuyên viên

0976.866.677

ttbtran@angiang.gov.vn

III. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh

69

Nguyễn Tấn Phước

Phó Giám đốc

Công an tỉnh An Giang

Email: congantinh@angiang.gov.vn

0917.234.999

70

Đỗ Văn Mười Bốn

Trưởng phòng Tham mưu

0919.257.455

71

Nguyễn Văn Hiển

Phó trưởng phòng Tham mưu

0918.358.182

nvhien04@angiang.gov.vn

72

Nguyễn Văn Tài

Đội trưởng phòng Tham mưu

0763.600.973

73

Trần Văn Phước

Phó Cục trưởng

Cục Thuế tỉnh An Giang

Email: cucthue@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.847.203

0918.099.555 - 0763.944.674

tvphuoc02@angiang.gov.vn

74

Lâm Tường Huy

Trưởng phòng

0918.070.552 - 0763.847.203

lthuy@angiang.gov.vn

75

Nguyễn Hồng Sĩ

Trưởng Phòng

0918.351.397 - 0763.841.235

nhsi@angiang.gov.vn

76

Nguyễn Thị Tím

Phó Giám đốc

Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang

Email: baohiemxh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.855.628

0918.930.043 - 0763.958.459

nttim@angiang.gov.vn

77

Phan Thị Hồng Vân

Phó Chánh văn phòng

0913.935.705 - 0763.855.267

pthvan@angiang.gov.vn

78

Trương Thị Thu Hồng

Phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC

0918.522.437

truongthithuhongbhxh@gmail.com

79

Nguyễn Duy Thức

Phó Giám đốc

Kho Bạc nhà nước tỉnh An Giang

Email: khobac@angiang.gov.vn

0918.707.152-0763.853.431

thucnd@vst.gov.vn

80

Mã Thành Đại

Chánh Văn phòng

0918.378.261-0763.954.168

daimt@vst.gov.vn

81

Trần Văn Thanh

Phó Chánh Văn phòng

0984.001.720-0763.853.329

thanhtv0@vst.gov.vn

82

Thái Văn Liêm

Trưởng Phòng Nghiệp vụ

Cục Hải quan tỉnh An Giang

0913.970.407

83

Trần Bửu Tài

Trưởng Phòng Nghiệp vụ

0913.970.740

84

Phạm Đình Huấn

Công chức Phòng Nghiệp vụ

0976.348.823

phamdinhhuan1987@gmail.com

85

Trương Ngọc Tuyền

Chuyên viên Tổ chức - Nhân sự

Ngân hàng nhà nước

chi nhánh tỉnh An Giang

0979.796.346

tuyen.truongngoc@sbv.gov.vn

IV. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các huyện, thị xã, thành phố

86

Đỗ Tấn Kiết

Chủ tịch UBND thành phố

Thành phố Long Xuyên

Email: longxuyen@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.842.646- 0763.846.280

0918.067.636-0763.942.421

87

Nguyễn Duy Thụy

Phó Trưởng phòng Tư pháp

0919.952.955 - 0763.945.533

ndthuy@angiang.gov.vn

88

Hồ Văn Lành

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0916.379.777

hvlanh@angiang.gov.vn

89

Nguyễn Thị Hồng Nhụy

Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND

0918.401.353 - 0763.846.280

nthnhuy@angiang.gov.vn

90

Cao Xuân Bá

Chủ tịch UBND thành phố

Thành phố Châu Đốc

Email: chaudoc@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.869.031

 

0913.969.289

cxba@angiang.gov.vn

91

La Thị Mỹ Nhung

Phó trưởng phòng phòng Tư Pháp

0916.799.697 - 0763.866.635

ltmnhung@angiang.gov.vn

92

Ngô Thị Mỹ Phương

Phó trưởng phòng Nội vụ

0913.166.220

ntmphuong@angiang.gov.vn

93

Phạm Quốc Việt

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0918.695.987 - 0763.869.031

pqviet@angiang.gov.vn

94

Trần Hòa Hợp

Phó Chủ tịch UBND thị xã

Thị xã Tân Châu

Email: tanchau@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.822.201

0942.617.379

thhop@angiang.gov.vn

95

Bùi Văn Thuần

Phó Chánh văn phòng

0913.624.436

bvthuan@angiang.gov.vn

96

Nguyễn Thái Ngọc Kỳ Duyên

Chuyên viên phòng Tư pháp

0919.499.916

ntnkduyen@angiang.gov.vn

97

Dương Thành Thảo

Chuyên viên phòng Nội vụ

0909.197.678

dtthao@angiang.gov.vn

98

Trần Minh Nhựt

Phó Chủ tịch UBND huyện

Huyện Châu Thành

Email: chauthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.651.600

0909.065.909

tmnhut@angiang.gov.vn

99

Quách Thị Huỳnh Trang

Chuyên viên phòng Tư pháp

0966.592.452

qthtrang@angiang.gov.vn

100

Trần Thái Hiền

Phó trưởng phòng Nội vụ

0969.966.224

tthien04@angiang.gov.vn

101

Lý Đường Huy Toàn

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0984.124.123

ldhtoan@angiang.gov.vn

102

Trần Văn Đảo

Chủ tịch UBND huyện

Huyện Châu Phú

Email: chauphu@angiang.gov.vn

0913.191.270

tvdao@angiang.gov.vn

103

Trần Văn Trung

Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND

0986.551.662

tvtrung@angiang.gov.vn

104

Nguyễn Thị Bích Phương

Chuyên viên phòng Tư pháp

0947.831.088

ntbphuong@angiang.gov.vn

105

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chuyên viên phòng Nội vụ

0984.035.779

ntmlinh05@angiang.gov.vn

106

Lê Kim Bình

Chủ tịch UBND huyện

Huyện Thoại Sơn

Email: thoaison@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.879.593

0918.989.700

lkbinh@angiang.gov.vn

107

Võ Văn Hậu

Chuyên viên phòng Tư pháp

0922.676.881 - 0763.651.989

vvhau@angiang.gov.vn

108

Võ Phước Hiền

Phó phòng Nội vụ

0939555195 - 0763.879.125

vphien01@angiang.gov.vn

109

Lê Hiếu Xuyên

Phó Chánh Văn phòng

0977.906.969

lhxuyen@angiang.gov.vn

110

Nguyễn Thành Quân

 Chủ tịch UBND huyện

Huyện Tịnh Biên

Email: tinhbien@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.875.234

0918.160.345

nguyenthanhquan8@gmail.com

111

Phạm Văn Ngon

Chánh Văn phòng

01234.909.478

phamvanngontb@gmail.com

112

Nguyễn Minh Triết

Trưởng phòng Nội vụ

0939.972.999

nmtriet@angiang.gov.vn

113

Đỗ Phước Tài

Chuyên viên phòng Tư pháp

01234.591.588

dptai@angiang.gov.vn

114

Phan Văn Sương

Chủ tịch UBND huyện

Huyện Tri Tôn

Email: triton@angiang.gov.vn

0907.161. 927

pvsuong@angiang.gov.vn

115

Lưu Văn Hoặc

Trưởng phòng Tư pháp

0918.073.793 - 770.553

lvhoac@angiang.gov.vn

116

Lê Văn Dũng

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0987.739.954 - 0763.772.272

lvdung08@angiang.gov.vn

117

Trịnh Văn Thẳng

Phó Chánh Văn phòng

0909.056.249

tvthang@angiang.gov.vn

118

Mai Thanh Hùng

Chủ tịch UBND huyện

Huyện An Phú

Email: anphu@angiang.gov.vn

0913.791.100

119

Nguyễn Thị Lệ

Chánh Văn phòng

0918.930.329

120

Phan Thanh Liêm

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0919.140.559

121

Lý Thị Tuyết Trinh

Trưởng phòng Tư pháp

0916.193.917

ltttrinh@angiang.gov.vn

122

Dương Văn Cường

Chủ tịch UBND huyện

Huyện Phú Tân

Email: phutan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.827.227

0913.972.161

dvcuong@angiang.gov.vn

123

Nguyễn Hoàng Phi

Phó Trưởng phòng Tư pháp

0913.175.939

nhphi@angiang.gov.vn

124

Lê Thị Kim Yến

Chuyên viên phòng Nội vụ

0987.567.289

ltkyen@angiang.gov.vn

125

Nguyễn Thường Gia

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0939.909.616

ntgia01@angiang.gov.vn

126

Trương Trung Lập

Chủ tịch UBND huyện

Huyện Chợ Mới

Email: chomoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.610.399

0913.972.251

ttlap@angiang.gov.vn

127

Phạm Văn Chẩn

Trưởng phòng Tư pháp

0913.649.721

128

Võ Thanh Nhàn

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0984.807.172

vtnhan04@angiang.gov.vn

129

Đặng Phước Giang Đông

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0915.729.578

dpgdong@angiang.gov.vn

V. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các xã, phường, thị trấn

Long Xuyên

130

La Thị Lan Thanh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Long

Email: mylong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.841.890

0949.340.999 - 0763.841.890

hqdung@angiang.gov.vn

131

Nguyễn Thị Thu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0984.202.891 - 0763.841.890

ntthu02@angiang.gov.vn

132

Phan Hoàng Phát Đạt

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình

Email: mybinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.852.690

0913.233.550 - 0763952.763

Phpdat01@angiang.gov.vn

133

Phạm Huỳnh Mỹ Khánh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.311.989

134

Ngô Đức Thọ

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuyên

Email: myxuyen@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.841.108

01685.346.211

135

Lê Thị Thanh Vân

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01234.970.070

lttvan02@angiang.gov.vn

136

Đỗ Thanh Sang

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Đông Xuyên

Email: dongxuyen@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.921.497

0909.550.011 - 0763.606.014

dtsang@angiang.gov.vn

137

Lê Văn Thắng

Cán bộ Tư pháp

0913.574.242

138

Trần Thị Tuyết Lài

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước

Email: myphuoc@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.841.971

0917.909.306

139

Trần Thanh Vân

Cán bộ Tư pháp

0949.266.936

ttvan@angiang.gov.vn

140

Nguyễn Quốc Bảo

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Quý

Email: myquy@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.835.692

0947.971.718

141

Dương Phương Thảo

Cán bộ Tư pháp

0989.999.790

142

Ngô Nhựt Thắng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Bình Đức

Email: binhduc@angiang.gov.vn

Số diện thoại: 0763.853.319

0984.526.366

143

Nguyễn Thanh Trúc

Cán bộ Tư pháp

0166.754.6068

144

Võ Thị Thảo Trang

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Bình Khánh

Email: binhkhanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.857.386

0909.197.797

vtttrang01@angiang.gov.vn

145

Lê Văn Vinh

Cán bộ Tư pháp

0945.724.966

lvvinh01@angiang.gov.vn

146

Trần Thị Thủy Trân

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thạnh

Email: mythanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại:0763.831.322

0918.958.795

ttttran01@angiang.gov.vn

147

Lê Văn Hoàng

Cán bộ Tư pháp

0919.229.997 - 0763.832.320

lvhoang01@angiang.gov.vn

148

Nguyễn Văn Đẹp

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới

Email: mythoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0762.211.253

0983.372.994

149

Nguyễn Minh Nhàn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0916.717.775

150

Nguyễn Văn Nhớ

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hòa

Email: myhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.841.898

0913.770.552

nvnho@angiang.gov.vn

151

Lê Quốc Dũng

Cán bộ Tư pháp

0916.992.466

lqdung@angiang.gov.vn

152

Lương Phương Anh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng

Email: myhoahung@angiang.gov.vn

0989.118.931

lpanh@angiang.gov.vn

153

Nguyễn Thị Minh Tú

CB Tư pháp, hộ tịch

0943.242.839

ntmtu@anging.gov.vn

154

Phạm Hồng Sang

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Khánh

Email: mykhanh@angiang.gov.vn

 

0939.972.327

155

Võ Thị Mỹ Huyền

Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch

01687.975.974

vtmhuyen@angiang.gov.vn

Châu Đốc

156

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Châu Phú A

Email: chauphua@angiang.gov.vn

0918.858.400/ 0763.866.097

nttmai02@angiang.gov.vn

157

Hồ Phạm Huyền Phương

Cán bộ Tư pháp

0978.129.898

hphphuong@angiang.gov.vn

158

Đặng Thị Bảo Phương

 Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B

Email: chauphub@angiang.gov.vn

0916.966.469

dtbphuong@angiang.gov.vn

159

Võ Bửu Khoa

Cán bộ Tư pháp

0907.669.876

khoatppb@gmail.com

160

Lê Hoàng Phương

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Núi Sam

Email: nuisam@angiang.gov.vn

0989.252.217- 0763.862.033

lhphuong01@angiang.gov.vn

161

Lê Phúc Kiếng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01677.204.490

lphuckieng@gmail.com

162

Quách Văn Hiền

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ

Email: vinhmy@angiang.gov.vn

0979.189.916

163

Huỳnh Thị Ánh Nguyệt

Cán bộ Tư pháp

0908.095.268

htanguyet@angiang.gov.vn

164

Thiều Văn Hải

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tế

Email: vinhte@angiang.gov.vn

0126.480.8023- 0763.571.923

165

Nguyễn Quốc Đạt

Cán bộ Tư pháp

0905.785.934 - 0763.568.484

nqdat@angiang.gov.vn

166

Lữ Anh Đào

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu

Email: vinhchau@angiang.gov.vn

0988.298.010

167

Lý Văn Hải

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0913.107.529

168

Huỳnh Ngọc Trư

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Nguơn

Email: vinhnguon@angiang.gov.vn

0918.170.450

169

Huỳnh Thanh Phương

Cán bộ Tư pháp

0917.288.287 - 0763.866.227

htphuong@angiang.gov.vn

Tân Châu

170

Đỗ Văn Leo

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Thạnh

Email: longthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.822.167

0949.605.777

dvleo@angiang.gov.vn

171

Đoàn Văn Chương

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0918.358.352

dvchuong@angiang.gov.vn

172

Nguyễn Định Vũ

 Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Hưng

Email: longhung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.595.931

0948.894.888 - 0763.595932

173

Nguyễn Kim Nga

Cán bộ Tư pháp

0944.048.988

nknga@angiang.gov.vn

174

Huỳnh Thị Tuyết Trinh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Châu

Email: longchau@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.536.406

0919.572.630 - 0763.536.406

htttrinh@angiang.gov.vn

175

Bùi Thị Thùy Trang

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.107.630 - 0763.536.406

176

Uông Trung Hưng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Phú

Email: longphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.822.104

0907.195.442

uthung@angiang.gov.vn

177

Huỳnh Thanh Tâm

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0166.848.3898

httam03@angiang.gov.vn

178

Lâm Giang Nam

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Sơn

Email: longson@angiang.gov.vn

Số diện thoại: 0763.530.090

0919.229.665

lgnam@angiang.gov.vn

179

Vương Hữu Thịnh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.120.220

vhthinh@angiang.gov.vn

180

Châu Văn Nguyên

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Xương

Email: vinhxuong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.524.736

0919.384.281

181

Quãn Văn Tâm

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0978.556.181

qvtam@angiang.gov.vn

182

Nguyễn Văn Ngạo

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa

Email: vinhhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.824.519

0919.617.644

nvngao@angiang.gov.vn

183

Trương Văn Phong

Cán bộ Tư pháp

0939.481.466

tvphong01@angiang.gov.vn

184

Dương Văn Cảnh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc

Email: phuloc@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.524.705

0919.028.627

185

Nguyễn Văn Dững

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0123.565.1828

186

Nguyễn Văn Khanh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân An

Email: tanan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.543.627

0918.401.441

nvkhanh03@angiang.gov.vn

187

Nguyễn Thị Tuyết

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.980.750

188

Trần Hữu Nghĩa

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh

Email: tanthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.543.305

0918.292.920

thnghia@angiang.gov.vn

189

Đỗ Thị Em

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0946.442.040

dtem@angiang.gov.vn

190

Phan Văn Chiến

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long An

Email: longan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.540.113

0919.028.625

pvchien@angiang.gov.vn

191

Nguyễn Thị Bé Tư

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01293.402.058

ntbtu@angiang.gov.vn

192

Nguyễn Trung Giang

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Châu Phong

Email: chauphong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.547.252

0913.680.321

193

Phan Văn Niêu

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0919.734.336

pvnieu@angiang.gov.vn

194

Nguyễn Văn Tiền

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lê Chánh

Email: lechanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.824.340

0942.089.909

nvtien03@angiang.gov.vn

195

Lê Quang Thuật

Cán bộ Tư pháp

0918.387.351

196

Nguyễn Thanh Phong

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Vĩnh

Email: phuvinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.538.975

0127.4535.113

197

Khưu Thị Kiều Trinh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0986.234.631

ktktrinh@angiang.gov.vn

Châu Thành

198

Nguyễn Hoàng Giang

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn An Châu

Email: anchau@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.836.271

0926.889.669

nhgiang@angiang.gov.vn

199

Nguyễn Đông Hòa

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.900.988

ndhoa04@angiang.gov.vn

200

Nguyễn Hữu Phước

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa

Email: binhhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.666.727

0918.787.552

201

Mai Thị Thu Hà

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0989.620.014

202

Nguyễn Văn Quyền

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Hòa

Email: anhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.666.547

0977.925.052

nvquyen@angiang.gov.vn

203

Võ Thành Tuyền

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01697.400.417

vttuyen@angiang.gov.vn

204

Nguyễn Đức Minh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng

Email: candang@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.838.341

0918.685.554

ndminh@angiang.gov.vn

205

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0946.156.165

nhbngoc@angiang.gov.vn

206

Huỳnh Thanh Hoàng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình Thạnh

Email: hoabinhthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.836.196

0989.714.778

hthoang01@angiang.gov.vn

207

Nguyễn Thanh Bình

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.568.188

ntbinh14@angiang.gov.vn

208

Trần Văn Thanh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hanh

Email: vinhhanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.838.321

0919.993.443

tvthanh08@angiang.gov.vn

209

Lê Quốc Trung

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.618.755

lqtrung@angiang.gov.vn

210

Lê Hoàng Cường

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi

Email: vinhloi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.661.002

0918.785.883

211

Phạm Thanh Dũng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01234.562.099

212

Tô Văn Hùng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành

Email: vinhthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.662.111

0913.331.339

tvhung@angiang.gov.vn

213

Lê Thị Ngân

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

099.256.074

ltngan@angiang.gov.vn

214

La Thiện Tánh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An

Email: vinhan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.839.311

0978.644.978

lttanh02@angiang.gov.vn

215

Bùi Thanh Bình

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01674.212.233

216

Trần Hữu Phúc

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Nhuận

Email: vinhnhuan@angiang.gov.vn

Số điện thoại:0763.660.789

0919.017.567

217

Lê Thị Minh Hải

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0919.617.637

ltmhai@angiang.gov.vn

218

Nguyễn Xuân Vũ

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình

Email: vinhbinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.839.577

0986.957.222

219

Đỗ Hoàng Bảo

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01664.566.783

220

Nguyễn Việt Hùng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Phú

Email: tanphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.663.061

0913.331.339

nvhung@angiang.gov.vn

221

Đặng Nam Sơn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0963.076.113

222

Lý Lâm Vũ

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh

Email:

binhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.837.310

0917.770.572

223

Lâm Trí Phương

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.121.678

ltphuong07@angiang.gov.vn

Châu Phú

224

Nguyễn Văn Nhựt

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu

Email: caidau@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.688.367

0918.663.675

225

Phan Thanh Hùng

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

01666.645.166

pthung04 @angiang.gov.vn

226

Trang Thanh Huy

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Thủy

Email: binhthuy@angiang.gov.vn

0909.117.883

tthuy@angiang.gov.vn

227

Hồ Huê Hồng

Cán bộ Tư pháp

0975.966.964

hhhong@angiang.gov.vn

228

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ

Email: binhmy@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.889.802

0982.152.804

ntnlan04@angiang.gov.vn

229

Phạm Thị Kim Loan

Cán bộ Tư pháp

0985.039.844

230

Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Long

Email: binhlong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.688.368

01685.647.543

pthang@angiang.gov.vn

231

Phan Thị Thanh Trúc

Cán bộ Tư pháp

0929.151.351

232

Nguyễn Hữu Hiếu

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh

Email: binhchanh@angiang.gov.vn

0983.678.133

233

Phạm Thành Mật

Cán bộ Tư pháp

0918.892.976

234

Phan Thanh Điền

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Phú

Email: binhphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.679.050

0919.102.407

235

Phan Ngọc Đỡ

Cán bộ Hộ tịch

0979.028.902

236

Võ Hoàng Nhu

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung

Email:vinhthanhtrung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.688.269

0919.266.327

237

Nguyễn Văn Lực

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.266.349

238

Nguyễn Thị Linh Lam

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú

Email: myphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.889.133

 

239

La Thanh Hào

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0976.627.565

lthao02@angiang.gov.vn

240

Nguyễn Hồng Thanh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức

Email: myduc@angiang.gov.vn

0988.636.268 - 0763.886.132

nhthanh05@angiang.gov.vn

241

Thạch Hoàng Huy

Cán bộ Tư pháp

01277.299.907

242

Phạm Quốc Tuấn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa

Email: khanhhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.886.131

0919.154.496

pqtuan@angiang.gov.vn

243

Trương Hoàng Hiển

Cán bộ Tư pháp

0986.171.535

244

Phan Văn Phong

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây

Email: thanhmytay@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.815.200

0982.789.798

245

Phạm Văn Cọp

Cán bộ Tư pháp

0919.161.910

246

Huỳnh Văn Hiếu

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Ô Long Vĩ

Email: olongvi@angiang.gov.vn

0984.526.005

hvhieu01@angiang.gov.vn

247

Nguyễn Đức Dzu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0983.251.556

nddu@angiang.gov.vn

248

Võ Minh Lý

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh

Email: daohuucanh@angiang.gov.vn

0986.769.596

vmly01@angiang.gov.vn

249

Nguyễn Thành Suông

Cán bộ Tư pháp

0919.112.440

ntsuong01@angiang.gov.vn

Thoại Sơn

250

Huỳnh Ngọc Danh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập

Email: nuisap@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.879.369

0939.121.659

thnam01@angiang.gov.vn

251

Trần Chí Thoàn

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0122.9171.774

nhthien@angiang.gov.vn

252

Vương Thị Hằng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Hòa

Email: phuhoa@angiang.gov.vn

0975.262.279 - 0763.878.034

vthang@angiang.gov.vn

253

Nguyễn Thị Gấm

Cán bộ Tư pháp

0906.304.568

ntgam01@angiang.gov.vn

254

Đăng Văn Lợi

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Óc Eo

Email: oceo@angiang.gov.vn

0985.879.343

vhtam@angiang.gov.vn

255

Đổ Phương Thảo

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.903.903

nttien@angiang.gov.vn

256

 Phùng Duy Nam

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận

Email: phuthuan@angiang.gov.vn

0987.136.231

pdnam@angiang.gov.vn

257

Trần Văn Đáo

Cán bộ Tư pháp

0947.777.417

tvdao01@angiang.gov.vn

258

Ngô Văn Ý

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Định Thành

Email: dinhthanh@angiang.gov.vn

0918.932.695 - 0763.891.312

nvy01@angiang.gov.vn

259

Nguyễn Thanh Giữ

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0976.817.676

260

Nguyễn Văn Dựng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Định Mỹ

Email: dinhmy@angiang.gov.vn

0979990490 - 0763.879.306

nvdung11@angiang.gov.vn

261

Phạm Thanh Liêm

Cán bộ Tư pháp

0982.629.443

ptliem03@angiang.gov.vn

262

Nguyễn Đức Kỳ

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch

Email: vinhtrach@angiang.gov.vn

0122.211.4333 - 0762.245.864

ndky@angiang.gov.vn

263

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

 

264

Nguyễn Thanh Tuấn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tây Phú

Email: tayphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763. 897.040

01234.533.666 - 0763 897040

lvda@angiang.gov.vn

265

Phan Duy Thanh

Cán bộ Tư pháp

0914.913.757 - 0763 897475

pdthanh@angiang.gov.vn

266

Lê Hồng Dân

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Bình

Email: anbinh@angiang.gov.vn

01234.738.727

lhdan02@angiang.gov.vn

267

Ngô HIếu Thảo

Cán bộ Tư pháp

0939.188.803

nhthao01@angiang.gov.vn

268

Huỳnh Phước Liền

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phú

Email: vinhphu@angiang.gov.vn

0909.056.119 - 0763.891.403

ntbao@angiang.gov.vn

269

Nguyễn Thiện Chí

Cán bộ Tư pháp

0932.993.662

ntchi@angiang.gov.vn

270

Trần Quang Kiệt

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vọng Đông

Email: vongdong@angiang.gov.vn

0918.067.643 - 0763.731.111

tqkiet@angiang.gov.vn

271

Trương Hoàng Đạo

Cán bộ Tư pháp

0939.870.005

thdao@angiang.gov.vn

272

Nguyễn Văn Hôn

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vọng Thê

Email: vongthe@angiang.gov.vn

0948.380.711 - 0766.217629

nvhon@angiang.gov.vn

273

Ngô Hoàng Nhã

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0943.434.342

nhnha02@angiang.gov.vn

274

Phạm Phúc Linh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Chánh

Email: vinhchanh@angiang.gov.vn

0985.862.607 - 0763.878.031

hhson@angiang.gov.vn

275

Lê Công Văn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0907.989.072

lcvan01@angiang.gov.vn

276

Phạm Minh Hà

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Thoại Giang

Email: thoaigiang@angiang.gov.vn

01266.757.561

277

Phạm Thanh Hiền

Cán bộ Tư pháp

0973.414.271

pthien@angiang.gov.vn

278

Phạm Văn Lập

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

Email: binhthanh.thoaison@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.710.807

0908.999.528

tntrang@angiang.gov.vn

279

Phạm Hồng Tuyên

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0906.399.796

280

Nguyễn Văn Song

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú Đông

Email: myphudong@angiang.gov.vn

0939.229.988/ 0763.730.012

nvsong@angiang.gov.vn

281

Trần Thị Bích Ngọc

Cán bộ Tư pháp

0939.526.668

282

Nguyễn Văn Lãm

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khánh

Email: vinhkhanh@angiang.gov.vn

0906.715.333 - 0763.871.332

nvlam@angiang.gov.vn

283

Trương Thị Mỹ Duyên

Cán bộ Tư pháp

0128.899.6567

ttmduyen@angiang.gov.vn

Tịnh Biên

284

Nguyễn Văn Đồng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bàng

Email: nhabang@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.875.241

0918.199.855

nvdong03@angiang.gov.vn

285

Lê Thanh Long

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0939.990.405

thanhlongtuphaonb@gmail.com

286

Huỳnh Kim Thắm

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Chi Lăng

Email: chilang@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.877.102

0982.622.964

287

Nguyễn Minh Trang

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0983.846.061

288

Trịnh Hoàng Phước

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Tịnh Biên

Email: tttinhbien@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.876.114

0989.118.944

trinhhoangphuoc@gmail.com

289

Lê Quốc Hòa

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0917.147.617

lqhoa@angiang.gov.vn

290

Thái Thị Điểm

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Núi Voi

Email: nuivoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.877.974

0984.407.327

291

Thiều Quang Dũng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0969.535.079

tqdung02@angiang.gov.vn

292

Lê Ngọc Thọ

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trung

Email: vinhtrung@angiang.gov.vn

Số điện thoại:0763.877.101

0943.783.195

293

Trịnh Công Sơn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0984.828.903

tcson@angiang.gov.vn

294

Trịnh Tấn Lực

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Văn Giáo

Email: vangiao@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.875.210

0907.745.540

ttluc@angiang.gov.vn

295

Lâm Thanh Bình

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0938.078.761

ltbinh04@angiang.gov.vn

296

Huỳnh Văn Lời

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn

Email: thoison@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.875.314

0166.809.8585

hvloi01@angiang.gov.vn

297

Võ Văn Nên

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01642.495.883

298

Lương Huy Hùng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hưng

Email: nhonhung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.875.276

0918.993.298

299

Nguyễn Văn Qui

Cán bộ Tư pháp

0944.033.330

nvqui01@angiang.gov.vn

300

Lý Kim Thoa

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Phú

Email: xaanphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.875.295

0918.038.177

301

Lê Thị Ngọc Dung

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0975.040.806

302

Lâm Văn Bá

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Nông

Email: annong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.876.129

0918.550.097

303

Trương Văn Thạch

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0989.015.187

304

Trần Minh Hòa

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Hảo

Email: anhao@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.760.042

0919.715.252

tranminhhoa68@gmail.com

305

Huỳnh Văn Hạnh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.762.926 - 0763. 760.043

ttthang05@angiang.gov.vn

306

Nguyễn Bình Định

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Lập

Email: tanlap@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.766.910

01223.047.112

nbdinh02@angiang.gov.vn

307

Trình Văn Dũng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.100.877

tvdung07@angiang.gov.vn

308

Phạm Văn Năng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi

Email: tanloi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.877.179

0917.130.990

pvnang@angiang.gov.vn

309

Võ Phước Thọ

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0984.095.696

vptho01@angiang.gov.vn

310

Mao Kim Hên

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Cư

Email: ancu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.768.001

0985.773.720

311

Phạm Quốc Bình

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01682.217.789

Tri Tôn

312

Nguyễn Thành Tâm

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Tri Tôn

Email: tttriton@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.773.414

0979.999.96

313

Phạm Thanh Tú

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.171.955

ptthu02@angiang.gov.vn

314

Võ Văn Phúc

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Chúc

Email: bachuc@angiang.gov.vn

0918.934.837 - 0763.872.606

vvphuc@angiang.gov.vn

315

Nguyễn Thị Thúy Diễm

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0987.494.941

316

Đặng Quốc Tuấn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Cô Tô

Email: coto@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.873.725

0969.661.119

317

Chau Sóc Phát

Cán bộ Tư pháp

0166.742.6591

csphat@angiang.gov.vn

318

Nguyễn Thành Kim

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tà Đảnh

Email: tadanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.892.322

0918.235.886

319

Diệp Yến Di

Cán bộ Hộ tịch

0907.422.727

dydi@angiang.gov.vn

320

Phạm Minh Hải

 Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lương Phi

Email: luongphi@angiang.gov.vn

0939.399.456

pmhai@angiang.gov.vn

321

Nguyễn Ngọc Cúc

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.399.062

nncuc@angiang.gov.vn

322

Nguyễn Thanh Hồng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Tuyến

Email: tantuyen@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.873.010

0919.173.144

323

Nguyễn Văn Đạo

Cán bộ Tư pháp

01693.790.001

nvdao02@angiang.gov.vn

324

Trần Trường Hải

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm

Email: olam@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.873.345

0906.886.690

325

Chau Sang

Cán bộ Tư pháp

01633.768.735

326

Lê Thị Ngọc Hà

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Châu Lăng

Email: chaulang@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.874.229

0976.464.009

327

Trần Văn Lành

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0939.163.731

tvlanh01@angiang.gov.vn

328

 

Lê Minh Quang

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lê Trì

Email: letri@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.872.107

0919.965.250

329

Lâm Thị Bích Tuyền

Cán bộ Hộ tịch

01665212950

330

Khuất Thành Phương

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Tức

Email: antuc@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763. 771.014

0904.453.484

ktphuong@angiang.gov.vn

331

Chau Ry

Cán bộ Tư pháp

0939.904.076

cry@angiang.gov.vn

332

Trần Văn Mai

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Núi Tô

Email: nuito@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.874.237

0913.754.161

333

Hà Trung Kiệt

Cán bộ Tư pháp

0169.210.0108

htkiet01@angiang.gov.vn

334

Võ Thanh Tuấn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lạc Quới

Email: lacquoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.872.112

0977.929.232

335

Hà Thị Kim Phụng

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

01656.649.666

htkphung01@angiang.gov.vn

336

Nguyễn Văn Văn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phước

Email: vinhphuoc@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.872.624

0988.917.993

nvvan@angiang.gov.vn

337

Vương Văn Thắng

Cán bộ Tư pháp

01683.413.404

vvthang01 @angiang.gov.vn

338

Nguyễn Văn Phương

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia

Email: vinhgia@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.893.008

0919.819.251

339

Đào Nguyên Quốc

Cán bộ Tư pháp

01666.476.635

dnquoc@angiang.gov.vn

340

Nguyễn Hoàng Vĩnh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lương An Trà

Email: luongantra@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.787.005

0943.220.345

341

Nguyễn Xuân Dinh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0948.086.055

An phú

342

Trương Tấn Khả

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú

Email: ttanphu@angiang.gov.vn

0918.242.946

343

Huỳnh Thanh Trà

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

01684.866.083

344

Bùi Quốc Qui

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình

Email: longbinh@angiang.gov.vn

0913.759.660

345

Võ Hoàng Nghiệp

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0917.536.777

346

Nguyễn Huỳnh Long

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Khánh An

Email: khanhan@angiang.gov.vn

0973.729.272

nhlong01@angiang.gov.vn

347

Nguyễn Văn Nguyên

Cán bộ Tư pháp

0166.684.7600

nvnguyen@angiang.gov.vn

348

Nguyễn Văn Nhạo

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình

Email: khanhbinh@angiang.gov.vn

0918.289.535

nvnhao@angiang.gov.vn

349

Trần Thị Diễm Phúc

Cán bộ Tư pháp

0989.977.911

ttdphuc@angiang.gov.vn

350

Nguyễn Văn Rô

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Quốc Thái

Email: quocthai@angiang.gov.vn

0169.601.0300

nvro@angiang.gov.vn

351

Nguyễn Thanh Tùng

Cán bộ Hộ tịch

0943.794.994

ltbphuong@angiang.gov.vn

352

Tăng Việt Hùng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hội

Email: nhonhoi@angiang.gov.vn

0167.695.9395

tvhung02@angiang.gov.vn

353

Lê Chí Dũng

Cán bộ Tư pháp

01697.283.940

lcdung@angiang.gov.vn

354

Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu

Email: phuhuu@angiang.gov.vn

Số điện thoại:0763.520.080

0947.619.260

355

Phạm Thị Kiều

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0124.334.4554

dthai01@angiang.gov.vn

356

Bùi Thanh Sơn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Hội

Email: phuhoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.826.527

01674.145.084

357

Nguyễn Thị Trúc Linh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phước Hưng

Email: phuochung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.510.467

0919.524.144

nvminh@angiang.gov.vn

358

Nguyễn Văn Minh

Cán bộ Tư pháp

0973.820.424

ltnhue01@angiang.gov.vn

359

Nguyễn Thị Hồng Loan

Q. Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc

Email: vinhloc@angiang.gov.vn

0918.619.875

360

Lê Văn Dồi

Cán bộ Tư pháp

0918.663.604

tqsi@angiang.gov.vn

361

Lê Quốc Lợi

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hội Đông

Email: vinhhoidong@angiang.gov.vn

01277.677.727

362

Lâm Ngọc Hồ

Cán bộ Tư pháp

0916.380.561

lxtinh@angiang.gov.vn

363

Lê Xuân Tình

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trường

Email: vinhtruong@angiang.gov.vn

0919.369.408

364

Phạm Văn Hạnh

Cán bộ Tư pháp

01688.006.070

365

Nguyễn Nhu

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu

Email: vinhhau@angiang.gov.vn

0913.791.831

mvdang@angiang.gov.vn

366

Mai Văn Đẳng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01662.489.379

367

Trương Đức Cường

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Đa Phước

Email: daphuoc@angiang.gov.vn

0919.202.970- 0763.860.015

lhyen@angiang.gov.vn

368

Lê Huệ Yến

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0949.767.473 - 0763.860.015

pthuu@angiang.gov.vn

Phú Tân

369

Tăng Văn Nê

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Mỹ

Email: phumy@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.827.138

0915.691.141

370

Nguyễn Văn Phương

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0977.047.034

371

Trần Hữu Sang

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Vàm

Email: chovam@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.829.611

0913.625.840

thsang01@angiang.gov.vn

372

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0916.991.892

tuyennguyencv@gmail.com

373

Lê Thanh Tân

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Hưng

Email: phuhung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.584.279

0913.686.703

lttan03@angiang.gov.vn

374

Lê Trường Hận

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0916.780.740

375

Huỳnh Văn Hoàng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh Đông

Email: binhthanhdong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.828.740

0919.027.476/ 0763.828.740

hvhoang03@angiang.gov.vn

376

Nguyễn Văn Đức

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0977.117.199/ 0763.582.770

nvduc04@angiang.gov.vn

377

Ngô Quang Trung

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân

Email: phuxuan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.828.062

0913.762.854 - 0763.594.028

nqtrung@angiang.gov.vn

378

Trần Khánh Sơn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0983.193.960 - 0763.828.064

tkson01@angiang.gov.vn

379

Ngô Văn Đương

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm

Email: phulam@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0766.277.007

0918.755.243

380

Phan Ngọc Tuyền

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0949.430.248

pntuyen@angiang.gov.vn

381

Dương Bảo Lộc

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Thành

Email: phuthanh01@angiang.gov.vn

0986.681.772

382

Nguyễn Văn Tuấn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0913.821.204

383

Đỗ Trọng Nghĩa

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Thọ

Email: phutho@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.828.062

 

0916.027.446

dtnghia@angiang.gov.vn

384

Trần Phước Hậu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0949.459.123 - 0763.828.062

tphau01@angiang.gov.vn

385

Lê Tuấn Khải

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp

Email: phuhiep@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.824.313

0984.198.180

ltkhai@angiang.gov.vn

386

Đỗ Thái Cường

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0984.610.897

dtcuong01@angiang.gov.vn

387

Nguyễn Tấn Phước

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Long

Email: phulong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.581.801

0913.624.394

388

Trần Anh Kiệt

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01277.100.999

takiet01@angiang.gov.vn

389

Nguyễn Tiến Duy

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hòa Lạc

Email: hoalac@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.811.106

0915.854.054

390

Nguyễn Thị Kim Ngân

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0944.923.777

kimnganvpdu@gmail.com

391

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa

Email: tanhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.827.212

0918.606.750

392

Đỗ Thị Kim Quyên

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0166.8898.004

dokimquyen84@gmail.com

393

Trần Văn Hiệp

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Trung

Email: tantrung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.586.071

0987.656.218

394

Võ Ngọc Ảng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0988.636.066

vnang@angiang.gov.vn

395

Đặng Thành Long

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú An

Email: phuan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.588.176

0916.430.900

396

Nguyễn Thanh Sang

Phó Chủ tịch kiêm cán bộ Tư pháp

0913.901.912

ntsangpa@gmail.com

397

Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Hòa

Email: longhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.880.860

0919.986.888

nttung09@angiang.gov.vn

398

Phùng Kim Thạch

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0913.219.359

pkimthach@gmail.com

399

Nguyễn Ngọc Hưng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Thạnh

Email: phuthanh02@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.820.021

0918.841.174

400

Trần Thiện Tùng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.328.055

tttung09@angiang.gov.vn

401

Nguyễn Phước Linh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Bình

Email: phubinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.811.110

0913.625.719

402

Trần Thị Ngọc Hà

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0972.568.883

ttnha04@angiang.gov.vn

403

Nguyễn Thiện Tâm

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hiệp Xương

Email: hiepxuong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.828.741

0985.102.773

404

Nguyễn Thanh Tuấn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.115.301

nttuan13@angiang.gov.vn

Chợ Mới

405

Nguyễn Phước An

 Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Mới

Email: ttchomoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.883.269

0919.050.653

406

Võ Thanh Hòa

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0918.195.018 - 0763.883.269

vthoa@angiang.gov.vn

407

Nguyễn Hồng Tuấn

Quyền Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ Luông

Email: myluong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.885.952

0906.101.999

408

Phạm Thanh Liêm

Cán bộ Tư pháp

0919.270.020

ptliem04@angiang.gov.vn

409

Trương Minh Sơn

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Điền A

Email: longdiena@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.615.474

0918.983.924

410

Trần Duy Khánh

Cán bộ Tư pháp

0975.569.262

411

Nguyễn Phước Tài

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Điền B

Email: longdienb@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.617.254

0947.829.919

nptai@angiang.gov.vn

412

Nguyễn Thanh Sang

Cán bộ Hộ tịch

0169.958.115

413

Vũ Minh Thảo

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Kiến An

Email: kienan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.833.270

0919.053.827

vmthao@angiang.gov.vn

414

Vũ Thị Minh Tâm

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0986.100.212

415

Nguyễn Ngọc Độ

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Nhơn Mỹ

Email: nhonmy@angiang.gov.vn

Số diện thoại: 0763.882.112

0913.709.813

nndo01@angiang.gov.vn

416

Lý Thị Ngọc

Cán bộ Hộ tịch

0932.002.624

ltngoc@angiang.gov.vn

417

Nguyễn Thanh Điền

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tấn Mỹ

Email: tanmy@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.880.011

0919.670.429

ntdien02@angiang.gov.vn

418

Lê Thị Thúy Hoa

Cán bộ Hộ tịch

0916.805.066

ltthoa01@angiang.gov.vn

419

Nguyễn Văn Bé Hai

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Kiến

Email: longkien@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.636.929

0919.964.163

nvbhai@angiang.gov.vn

420

Nguyễn Văn Lọ

Cán bộ Tư pháp

01684.044.828

421

Dương Mai Thanh Sơn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Kiến Thành

Email: kienthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.631.378

0918.548.425

422

Nguyễn Phước Giàu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0947.829.960

npgiau@angiang.gov.vn

423

Huỳnh Văn Cường

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Phước Xuân

Email: binhphuocxuan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.637.178

0907.390.136

424

Dương Anh Dũng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01688.288.319

dadung01@angiang.gov.vn

425

Ngô Bá Thái

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Giang

Email: longgiang@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.890.308

0916.647.557

nbthai@angiang.gov.vn

426

Nguyễn Quốc Nhân Luân

Cán bộ Tư pháp

0919.022.303

nqnluan@angiang.gov.vn

427

Bùi Minh Trí

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hội An

Email: hoian@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.884.313

0976.932.955

428

Võ Thị Ngọc Bích

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0917.188.118

vtnbich@angiang.gov.vn

429

Nguyễn Xuân Nhiệm

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình

Email: hoabinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.638.211

0917.671.900

nxnhiem@angiang.gov.vn

430

Phạm Thị Bích Vân

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0973.016.833

ptbvan@angiang.gov.vn

431

Trần Hữu Đức

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Thạnh Trung

Email: anthanhtrung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.621.319

0122.582.366

432

Huỳnh Ngọc Lời

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0907.881.164

hnloi@angiang.gov.vn

433

Lê Văn Thi

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hòa An

Email: hoaan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.881.311

0913.717.806

434

Khưu Thị Út

Cán bộ Hộ tịch

0917.747.928

ktut@angiang.gov.vn

435

Trần Thanh Hùng

Q. Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ An

Email: myan@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.623.380

0913.770.413

tthung11@angiang.gov.vn

436

Võ Thị Thích

Cán bộ Tư pháp

01696.457.912

437

Nguyễn Văn Cư

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp

Email: myhiep@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.634.618

0902.440.551

nvcu@angiang.gov.vn

438

Phan Vĩnh Trọng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.575.995

pvtrong@angiang.gov.vn

439

Phạm Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hội Đông

Email: myhoidong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.632.224

0976.932.955

440

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Cán bộ Hộ tịch

0977.925.818

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1093/QĐ-UBND ngày 22/04/2016 công bố Danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.118

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122