Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 107/2002/QĐ-UB về Kế hoạch soạn thảo và sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND Thành phố Hà Nội năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 107/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 01/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH SOẠN THẢO VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2002.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ 10 chương trình công tác của Thành uỷ Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII;
Xét đề nghị của Giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố và Tờ trình số 574/TTr-TP ngày 4/7/2002 của Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Kế hoạch soạn thảo và sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2002”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

KẾ HOẠCH

SOẠN THẢO, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2002
(Ban hành kèm theo Quyết định số 107/2002/QĐ-UB ngày 01/08/2002 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nhằm triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội, 10 chương trình công tác lớn của Thành uỷ, Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội trong năm 2002, lập lại trật tự trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố; từng bước khắc phục một số tồn tại, bất cập trong công tác này thời gian qua.

2. Việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố cần được tiến hành khẩn trương, đúng quy định của pháp luật, tôn trọng ý kiến của các ngành, các cấp và nhân dân ở cơ sở, từ đó đảm bảo văn bản được ban hành hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và có tính khả thi.

II/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Các văn bản quy phạm pháp luật cần được soạn thảo, ban hành mới trong năm 2002 và cơ quan chủ trì:

STT

Văn bản soạn thảo mới

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1.

Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo, rà soát, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật Thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp

 

2002

 

2.

Quy chế về việc bồi dưỡng, hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

Sở Tư pháp

Ban TCCQ Thành phố, Sở tài chính vật giá

2002

 

3.

Quy chế về việc xây dựng, quản lý khai thác tủ sách pháp luật ở phường, xã, thị trấn

Sở Tư pháp

Sở Tài chính vật giá

2002

 

4.

Quy định về việc hỗ trợ hoạt động giúp pháp lý Nhà nước cho người nghèo, đối tượng chính sách và trẻ em ở Hà Nội

Sở Tư pháp

Ban TCCQ TP, Sở Tài chính vật giá

2002

 

5.

Điều lệ quản lý kiến trúc - quy hoạch Thủ đô

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Sở Xây dựng

2002

 

6.

Quy định về việc thẩm định đồ án khu quy hoạch

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Sở Xây dựng

2002

 

7.

Quy định về việc cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố cũ

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

 

2002

 

8.

Quy chế quản lý, sử dụng nhà ở chung cư cao tầng tại Hà Nội

Sở Địa chính nhà đất

 

2002

 

9.

Quy định về việc thực hiện quyền sử dụng đất theo NĐ 17/1999 của CP

Sở Địa chính nhà đất

 

2002

 

10.

Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn Hà Nội

Sở Địa chính nhà đất

UBND các Q, H

2002

 

11

Quy định về trình tự, thủ tục cấp GCN QSD nhà và QSD đất ở đối với các loại nhà chính sách tồn đọng.

Sở Địa chính nhà đất

 

2002

 

12

Quy định về việc mua bán nhà ở tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn Hà Nội

Sở địa chính nhà đất

 

2002

 

13

Quy định hướng dẫn thủ tục đăng ký sang tên chuyển nhượng nhà ở và cấp GCN QSHNƠ và QSDĐƠ tại khu đô thị mới trên địa bàn Hà Nội theo QĐ 123/2001.

Sở Địa chính nhà đất

 

2002

 

14

Quy định về giao đất lâm nghiệp theo NĐ 163 của CP

Sở Địa chính nhà đất

UBND các Q, H

2002

 

15.

Quy chế cử và quản lý người Việt Nam tham gia điều hành các đơn vị có vốn ĐTNN

Ban TCCQ TP

Sở Kế hoạch và đầu tư

2002

 

16.

Quy định đẩy mạnh thu hút và quản lý nguồn vốn ODA trên địa bàn TP HN

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

2002

 

17.

Quy định lựa chọn chủ đầu tư các dự án khu đô thị mới và nhà ở trên địa bàn Hà Nội

Sở Kế hoạch và đâu tư

 

2002

 

18.

Quy chế về cơ chế hỗ trợ đầu tư điểm thông quan

Hải quan HN

Sở TM

2002

 

19.

Cơ chế hỗ trợ xây dựng các khu, cụm công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn

Ban quản lý các KCN và KCX Hà Nội

 

30/9/2002

 

20.

Quy chế hỗ trợ và khuyến khích đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn TP HN

Viện nghiên cứu phát triển kinh tế -xã hội Hà Nội

 

2002

 

21.

Quy định về việc quản lý đầu tư, xây dựng các khu đô thị mới, các dự án phát triển nhà trên địa bàn TP Hà Nội

Sở xây dựng

 

2002

 

22.

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành xây dựng

Sở xây dựng

 

2002

 

23.

Chỉ thị về việc thực hiện quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 5/10/2001 xử lý nợ tồn đọng của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn HN

Ngân hàng nhà nước Thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp

Quý 3/2002

 

24.

Quy chế phối hợp trong quản lý các doanh nghiệp KCN, KCX trên địa bàn TP HN

Ngân hàng Nhà nước TP HN

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLKCN, KCX

Quý 4/2002

 

25.

Quy chế hợp tác với Sứ quán và thương vụ

Sở thương mại

 

2002

 

26.

Quy chế hoạt động của lò mổ, điểm mổ gia súc tập trung và của chủ kinh doanh gia súc trên địa bàn HN

Sở thương mại

 

2002

 

27.

Quy định về những điều kiện vận chuyển buôn bán gia súc gia cầm sống, thịt, phụ phẩm, sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn TP HN

Sở thương mại

 

2002

 

28.

Quy chế tuyến phố văn minh thương mại

Sở Thương mại

 

2002

 

29.

Quy chế cửa hàng ăn uống bình dân

Sở thương mại

 

2002

 

30.

Quy chế về quản lý điện nông thôn trên địa bàn TP

Sở Công nghiệp

 

2002

 

31.

Quy định hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội

Sở Công nghiệp

 

2002

 

32.

Quy chế bảo vệ, khai thác có hiệu quả tài nguyên, đất đai, sông hồ trên địa bàn Hà Nội

Sở Công nghiệp

 

2002

 

33.

Chính sách hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp

Sở Công nghiệp

 

2002

 

34.

Cơ chế đầu tư và chính sách hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm chủ yếu, các ngành công nghiệp chủ lực của Hà Nội

Sở Công nghiệp

 

2002

 

35.

Chính sách hỗ trợ phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của Thành phố (Rau sạch, hoa, lợn nạc, bò sữa, thuỷ sản)

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Quý 4/2002

 

36.

Quy định về phát triển kinh tế trang trại

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Quý 4/2002

 

37.

Quy định về phát triển HTX nông nghiệp ngoại thành Hà Nội

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Quý 4/2002

 

38.

Quy định về việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Quý 4/2002

 

39.

Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ và quản lý giống cây trồng, vật nuôi của HN

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Quý 4/2002

 

40

Chính sách hỗ trợ đầu tư, sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Quý 4/2002

 

41.

Quy chế hỗ trợ đầu tư, phát triển

Sở Tài chính - Vật giá

 

2002

 

42.

Quy chế khuyến khích, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng phát triển CNTT trên địa bàn TP HN

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 

2002

 

43.

Quy định về việc quản lý, bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng; hệ thống cấp, thoát nước, cung cấp và sử dụng nước sạch tại TP HN

Sở giao thông công chính

 

2002

 

44.

Quy chế đầu tư và quản lý đường giao thông nông thôn

Sở Giao thông công chính

 

2002

 

45.

Quy tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị

Sở Giao thông công chính

 

2002

 

46.

Đề án quản lý và chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển giao thông nông thôn.

Sở Giao thông công chính

 

2002

 

47.

Quy chế về việc công nhận làng nghề Hà Nội

Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội

 

2002

 

48.

Quy chế phong tặng danh hiệu nghệ nhân Hà Nội

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội

 

2002

 

49.

Quy định các chế độ khuyến khích, ưu đãi, tạo điều kiện cho các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô

Ban Tổ chức chính quyền Thành phố

 

2002

 

50.

Quy chế luân chuyển cán bộ quản lý nhà nước khối HCSN, các đoàn thể, DNNN trong Thành phố

Ban Tổ chức chính quyền Thành phố

 

2002

 

51.

Quy chế ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên trình độ cao của ngành thể dục thể thao

Ban tổ chức chính quyền Thành phố

Sở thể dục thể thao

2002

 

52.

Quy chế về tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng sau đại học ở nước ngoài đối với cán bộ, công chức của Thành phố

Ban tổ chức chính quyền Thành phố

 

2002

 

53.

Quy chế tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, xuất sắc (một số chuyên ngành) cử đi đào tạo sau đại học ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách của Thành phố

Ban Tổ chức chính quyền Thành phố

 

2002

 

54.

Quy chế phân cấp và ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng

Ban Tổ chức chính quyền Thành phố

Sở KH và ĐT

2002

 

55.

Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

Sở Ngoại vụ

 

2002

 

56.

Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của TP Hà Nội

Sở Ngoại vụ

 

2002

 

57.

Quy chế quản lý dân cư trên địa bàn Thủ đô

Công an Thành phố

 

Quý 4/2002

 

58.

Quy chế tổ chức và hoạt động của trại phân loại, lưu giữ hành chính Lộc Hà

Công an Thành phố

 

2002

 

59.

Quy chế quản lý văn hóa trên địa bàn Hà Nội

Sở Văn hóa thông tin

 

2002

 

60.

Quy chế về việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng trẻ em có năng khiếu nghệ thuật, ưu đãi đối với văn nghệ sĩ ở Hà Nội

Sở Văn hóa thông tin

Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội

2002

 

61.

Quy định về thu chi tài chính trong các cơ sở giáo dục của TP HN

Sở Giáo dục và đào tạo

 

2002

 

62.

Quy chế quản lý, phát triển hệ thống giáo dục đào tạo ở Thủ đô

Sở giáo dục và đào tạo

 

2002

 

63.

Quy chế thực hiện XHH trong công tác giáo dục đào tạo

Sở Giáo dục và đào tạo

 

2002

 

64.

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong hệ thống các trường học ở Hà Nội

Sở Giáo dục và đào tạo

 

2002

 

65.

Quy chế thực hiện XHH trong công tác Y tế

Sở Y tế

 

2002

 

66.

Quy chế thu hút, sử dụng chuyên gia, công chức y tế có trình độ cao

Sở Y tế

 

2002

 

67.

Quy chế về việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài thể thao Hà Nội

Sở Thể dục thể thao

 

2002

 

2. Các văn bản quy phạm pháp luật cần được sửa đổi, bổ sung trong năm 2002 và cơ quan chủ trì:

II

Các văn bản cần sửa đổi, bổ sung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/QĐ-UB ngày 23/3/1999 quy định thống nhất một đầu mối về tổ chức quản lý các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TP HN

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

2002

4

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 68/1999/QĐ-UB về trình tự, thủ tục để được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn Hà Nội

Sở Địa chính Nhà đất

 

2002

5

Sửa đổi và bổ sung QĐ số 69/1999/QĐ-UB ngày 18.8.1999 về kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị TP HN

Sở Địa chính nhà đất

 

2002

6

Sửa đổi và bổ sung Quyết định số 12/2001/QĐ-UB ngày 22/3/2001 của UBND TP về việc hạn chế và cấm  một số phương tiện giao thông hoạt động trên địa bàn TP

Sở Giao thông  công chính

Công an Thành phố

2002

8

Sửa đổi, bổ sung quyết định số 80/2001/QĐ-UB ngày 04/10/2001 về giá nước máy (các đơn vị sản xuất: 3500 đ/m3, đơn vị kinh doanh dịch vụ: 6500đ/m3)

Sở du lịch

 

2002

9

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/1998/QĐ-UB ngày 05/6/1998 của UBND TP quy định tạm thời thực hiện Nghị định số 48/CP ngày 5/5/1997 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị trên địa bàn TP HN

Sở Xây dựng

 

2002

10

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số ...... ban hành quy chế hoạt động của trường phổ thông nội trú dạy nghề số 2

Công an thành phố

 

2002

11

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/1998/QĐ-UB ngày 2/7/1998 của UBND TP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐ PH CTPBGDPL TP Hà Nội

Sở Tư pháp

 

2002

12

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/1999/QĐ-UB ngày 4/6/1999 của UBND TP về việc ban hành Điều lệ tạm thời về quản lý, xây dựng, bảo tồn và tôn tạo khu phố cổ Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Ban Quản lý phố cổ, Sở Văn hóa thông tin

2002

13

Sửa đổi. bổ sung Quyết định số 3008/QĐ-UB ngày 13/9/1996 của UBND TP về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường

Sở KHCNMT

 

2002

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Các Sở, Ban, Ngành có liên quan:

- Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp có kế hoạch chi tiết thực hiện soạn thảo, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đã được giao bảo đảm chất lượng, yêu cầu tiến độ.

- Cử một đồng chí cán bộ lãnh đạo ngành, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, triển khai kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội:

- Chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, là đầu mối phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị soạn thảo, rà soát, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình HĐND, UBND Thành phố ký ban hành.

- Phối hợp với Sở tài chính vật giá lập kế hoạch tài chính phục vụ triển khai kế hoạch ở cấp thành phố.

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai kế hoạch hàng năm.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TP Hà Nội:

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp TP và các sở, ngành có liên quan kiểm tra rà soát, thẩm định, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch trước khi trình HĐND, UBND Thành phố ký ban hành.

- Tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch với lãnh đạo Trung ương, Thành phố.

4. Sở tài chính vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành lên dự toán cấp phát, quyết toán kinh phí triển khai kế hoạch này.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 107/2002/QĐ-UB về Kế hoạch soạn thảo và sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND Thành phố Hà Nội năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.962

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224