Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 1053/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 04/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1053/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số: 94/TTr-CAT-PV11 ngày 25 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMT T quốc Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, MH, (65b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1053/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự bảo đảm kịp thời, đồng bộ, chính xác, thống nhất và có hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

c) Có lộ trình cụ thể để bảo đảm sau ngày 01/7/2016, Bộ luật Tố tụng hình sự được thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

d) Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các cấp cần ưu tiên và tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tổ chức biên soạn tài liệu, cập nhật tài liệu, cấp phát tài liệu phục vụ việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn Bộ luật Tố tụng hình sự

a) Nội dung: Cập nhật tài liệu do Bộ Công an và các cơ quan Trung ương htrợ; biên soạn tài liệu chuyên sâu phù hợp với đối tượng tuyên truyền và cấp phát cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Theo Kế hoạch của Bộ Công an.

b) Trên cơ sở tài liệu tập huấn chuyên sâu chung, các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan có thể biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng cho từng lĩnh vực, nhóm đối tượng cụ thể.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thc hiện: Năm 2016 và năm 2017.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Bộ luật Tố tụng Hình sự

a) Tổ chức Hội nghị triển khai, giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng hình sự cho đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện Hội Luật gia tỉnh, Đoàn luật sư tnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2016.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, nhất là những nội dung mới của Bộ luật Tố tụng hình sự, đồng thời, có tin, bài phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về tình hình trin khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và năm 2017.

c) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Bộ luật Tố tụng hình sự với hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2016.

d) Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ luật Tố tụng hình sự cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy hiệu quả của Bộ luật này trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và năm 2017.

3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật Tố tụng hình sự

a) Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cấp xã; công chức tư pháp cấp huyện và cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2016.

b) Tổ chức tập huấn cho cán bộ các sở, ngành và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

- Công an tỉnh chủ trì, xây dựng, triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra hình sự, Điều tra viên; cán bộ kỹ thuật hình sự, pháp y, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, quản lý giam giữ, cán bộ làm công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật trong lực lượng Công an Sơn La; lãnh đạo, cán bộ cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một shoạt động điều tra thuộc Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Hải quan Sơn La.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác có liên quan đến hoạt động điều tra hình sự của đơn vị mình.

- Sở Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho công chức, viên chức, trợ giúp viên pháp lý thuộc ngành Tư pháp và các đơn vị có liên quan.

- Sở Y tế tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lực lượng làm công tác giám định pháp y thuộc ngành Y tế và các đơn vị có liên quan.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục Bộ luật Tố tụng hình sự trong ngành mình. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo rà soát hệ thống tài liệu giảng dạy chính khóa về giáo dục công dân trong các trường khi có chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với Bộ luật Tố tụng hình sự; cập nhật ngay các quy định mới của Bộ luật Tố tụng hình sự khi giảng dạy ngoại khóa các bộ môn có liên quan trong khi chưa sửa đổi, bổ sung tài liệu; lồng ghép kiến thức có liên quan đến pháp luật tố tụng hình sự vào tài liệu ngoại khóa, chương trình giảng dạy ngoại khóa trong nhà trường.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho thẩm phán, thư ký, kiểm sát viên, kiểm tra viên, thẩm tra viên, chấp hành viên và các công chức khác trong ngành mình.

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức khác tùy thuộc tình hình và yêu cầu nhiệm vụ tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và năm 2017.

4. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp về tố tụng hình sự

a) Nội dung: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tố tụng hình sự, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Bộ luật Tố tụng hình sự; gửi báo cáo kết quả rà soát về Công an tỉnh tổng hp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Công an.

b) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh và các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành ph.

c) Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2016.

5. Rà soát các trường hp bị can đang bị tạm giam

Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan điều tra các cấp phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành rà soát những bị can đang bị tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 nhưng đến ngày 01/7/2016 không được tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 hoặc thời hạn tạm giam vượt quá thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để hủy bỏ biện pháp tạm giam đang bị áp dụng hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của Bộ luật Ttụng hình sự năm 2015.

6. Tham gia xây dựng văn bn quy phạm pháp luật quy đnh chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan tổ chức nghiên cứu, tham gia các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, gồm:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng;

- Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được shóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa;

- Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;

- Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm;

- Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội;

- Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

- Thời gian hoàn thành: Theo Kế hoạch của Bộ Công an.

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tổ chức nghiên cứu, tham gia các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, gồm:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp;

- Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

- Thời gian hoàn thành: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức nghiên cứu, tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản.

Thời gian hoàn thành: Theo Kế hoạch của Bộ Tài chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự được phân công tại Kế hoạch này; ưu tiên tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện bằng hình thức phù hợp để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự thuộc phạm vi quản lý và báo cáo kết quả triển khai thi hành Kế hoạch này về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 30/11/2016.

2. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn khác theo quy định pháp luật.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố được phân công chủ trì các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

3. Các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, cơ sở vật chất; bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức của Cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án, cơ quan bổ trợ tư pháp và trợ giúp viên pháp lý; bổ sung các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm đáp ứng yêu cầu giải quyết các vụ án hình sự và thi hành án hình sự khi Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành.

4. Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tập hợp, báo cáo UBND tỉnh báo cáo Bộ Công an kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


782

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223