Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 104/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Văn Châu
Ngày ban hành: 25/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 104/2006/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM CÔNG BÁO TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN BÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-VPCP ngày 17/02/2006 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định về Công báo và tổ chức, hoạt động Công báo cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 20/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 886/TTr-SNV ngày 16 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công báo tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi Nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVB-BTP;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh;
- TT.TU, TT.UBND tỉnh
- Như điều 3; TTCB
- Lưu VP UBND tỉnh

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM CÔNG HÁO TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/ 2006 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng của Trung tâm Công báo

Trung tâm Công báo tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng công bố các văn bản pháp luật trên Công báo; trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo; quản lý việc cấp phát, sử dụng đối với Công báo cho các cơ quan, tổ chức trong tỉnh.

Trung tâm Công báo là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản theo quy định pháp luật. ( Trong thời gian đầu mới thành lập Trung tâm sử dụng tài khoản và kinh phí chung với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công báo

Trung tâm công báo tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1- Tiếp nhận, đăng ký, công bố, lưu trữ văn bản do các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành gửi đến.

2- Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi công bố trên Công báo theo những tiêu chí sau: căn cứ pháp lý để ban hành, thẩm quyền, nội dung, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định pháp luật.

3- Gửi trả và kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản pháp luật chỉnh sửa các sai sót của văn bản (nếu có) trước khi công bố trên Công báo.

4- Trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo; ký kết, thực hiện và thanh lý các hợp đồng in ấn, phát hành Công báo theo quy định pháp luật.

5- Đề xuất xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công báo.

6“ Giúp Chánh văn phòng Ưỷ ban nhân dân tỉnh soạn thảo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Công báo và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó sau khi ban hành; tham mưu cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo.

7- Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu của Công báo cấp tỉnh lên Công báo điện tử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức hoạt động và trực tiếp quản lý Công báo điện tử cấp tỉnh sau khi được thành lập.

8- Lập dự toán kinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản, phát hành Công báo hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đối với hoạt động tài chính của Trung tâm Công báo theo quy định pháp luật.

9- Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp của cơ quan Công báo Trung ương và có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan Công báo Trune ương về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ xuất bản và phái: hành Công báo.

10- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA TRUNG TÂM

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Tnrng tâm Công báo tỉnh

1/- Lãnh đạo Trung tâm Công báo

Trung tâm Công báo tỉnh có Giám đốc, các Phó giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo Trung tâm Công báo được thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh .

Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của

Trung tâm Công báo; là chủ tài khoản quản lý kinh phí của trung tâm, thực hiện các hoạt động tài chính của trung tâm theo quy định.

Phó giám đốc Trung tâm Công báo giúp việc cho giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về các nhiệm vụ công tác được phân công.

2/- Các nhóm chuyên môn, nghiệp vụ;

a- Phòng Tổng hợp, nghiệp vụ và phát hành,

b- Phòng Biên tập .

c- Phòng Công báo điện tử .

Điều 4: Biên chế của Trung tâm Công báo

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-VPCP ngày 17/02/2006 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm công báo cấp tỉnh, Giám đốc Trung tâm Công báo đề nghị Chánh Văn phòng xem xét thống nhất với Sở Nội vụ về số lượng cán bộ, viên chức trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ biên chế.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ là trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Công báo tỉnh thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5: Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức quản lý cán bộ, viên chức và ban hành quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Công báo tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao của Trung tâm.

Trong quá trình thực hiện, quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và được quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 104/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công báo tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.696

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!