Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 104/2004/NĐ-CP Công báo Việt Nam

Số hiệu: 104/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 23/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2004

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 104/2004/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2004VỀ CÔNG BÁO NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP , ngày 20 tháng 2 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Nghị định

Nghị định này quy định vị trí, chức năng của Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Công báo); nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của cơ quan Công báo; thủ tục gửi, tiếp nhận và đăng văn bản pháp luật trên Công báo; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với việc đăng văn bản pháp luật trên Công báo.

Điều 2. Vị trí, chức năng của Công báo

1. Công báo là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ thống nhất quản lý; có chức năng công bố các văn bản pháp luật và thời điểm có hiệu lực của các văn bản đó theo quy định của pháp luật, các Điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ các Điều ước quốc tế các bên thoả thuận không công bố hoặc không được phép công bố theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền; thông tin, phổ biến văn bản pháp luật do các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành (sau đây gọi tắt là cơ quan có thẩm quyền).

2. Công báo được xuất bản ở Trung ương và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); được phát hành rộng rãi cho mọi đối tượng sử dụng.

3. Công báo bao gồm: Công báo in và Công báo điện tử. Công báo xuất bản ở Trung ương có Phụ trương Công báo.

Thủ tướng Chính phủ quy định riêng về hoạt động của Công báo điện tử.

Điều 3. Cơ quan Công báo

1. Cơ quan Công báo bao gồm cơ quan Công báo ở Trung ương và cơ quan Công báo ở cấp tỉnh, là cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận, đăng ký, hệ thống, lưu trữ, phổ biến văn bản pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền ban hành gửi đến; tổ chức xuất bản, phát hành Công báo.

2. Cơ quan Công báo ở Trung ương tổ chức việc tiếp nhận, đăng ký, hệ thống, lưu trữ, phổ biến văn bản pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành; tổ chức xuất bản, phát hành tờ Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Cơ quan Công báo ở cấp tỉnh tổ chức việc tiếp nhận, đăng ký, hệ thống, lưu trữ, phổ biến văn bản pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền ở cấp tỉnh, cấp huyện ban hành; tổ chức xuất bản, phát hành tờ Công báo trong phạm vi địa phương mình.

Điều 4. Nguyên tắc đăng văn bản trên Công báo

1. Công báo đăng toàn văn, chính xác, đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Công báo không đăng các văn bản bí mật nhà nước thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Các văn bản đăng trên Công báo ở Trung ương

1. Các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành.

2. Các quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật; các văn bản cá biệt; văn bản có giá trị pháp lý khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

3. Các Điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam như quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị định này.

4. Phụ trương Công báo được phát hành kèm Công báo, đăng các dự thảo văn bản pháp luật khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đăng để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 6. Các văn bản đăng trên Công báo xuất bản ở cấp tỉnh

1. Các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ban hành.

2. Các quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý các văn bản trái pháp luật; các văn bản cá biệt; văn bản có giá trị pháp lý khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định.

3. Được đăng lại các văn bản pháp luật đã công bố trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành về địa phương mình.

Điều 7. Giá trị pháp lý và thời điểm có hiệu lực của văn bản đăng trên Công báo

1. Văn bản pháp luật đăng trên Công báo có cùng giá trị với văn bản gốc; là văn bản chính thức duy nhất cùng văn bản gốc dùng để đối chiếu và sử dụng trong mọi trường hợp khi có sự khác biệt giữa văn bản đăng trên Công báo và văn bản có từ các nguồn khác hoặc khi có sự tranh chấp pháp lý.

2. Các văn bản pháp luật do các nhà xuất bản, các cơ quan thông tin đại chúng in, xuất bản không có cùng giá trị pháp lý như khi được đăng trên Công báo mà chỉ có giá trị tham khảo.

3. Thời điểm có hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật là thời điểm được quy định tại Điều 75 của Luật Sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002.

Thời điểm có hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch ban hành là sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo hoặc có hiệu lực muộn hơn nếu được quy định tại văn bản đó.

Đối với văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành để áp dụng các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp thì thời điểm có hiệu lực được quy định ngay tại văn bản đó, không phụ thuộc vào ngày đăng Công báo.

4. Thời điểm có hiệu lực của các văn bản cá biệt và các văn bản có giá trị pháp lý khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quyết định ngay tại văn bản đó, không phụ thuộc vào ngày đăng Công báo.

Thời điểm có hiệu lực của các Điều ước quốc tế đối với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xác định theo thoả thuận của các bên hoặc theo các quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế và được ghi trong văn bản sao lục Điều ước quốc tế.

5. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo cấp tỉnh không phụ thuộc vào ngày đăng Công báo.

Chương 2:

THỜI HẠN VÀ THỦ TỤC GỬI, TIẾP NHẬN, ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐỂ ĐĂNG CÔNG BÁO

Điều 8. Thời hạn gửi văn bản để đăng Công báo

1. Văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương ban hành phải được gửi đến cơ quan Công báo Trung ương chậm nhất là hai ngày kể từ ngày ban hành, để đăng Công báo.

2. Văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành phải gửi đến cơ quan Công báo cấp tỉnh chậm nhất là hai ngày, kể từ ngày ban hành, để đăng Công báo.

3. Cơ quan Công báo phải tiếp nhận đầy đủ, đúng thủ tục pháp luật các văn bản do các cơ quan ban hành gửi đến theo thời hạn quy định trên đây để đăng Công báo.

Điều 9. Thủ tục gửi, tiếp nhận, đăng ký văn bản để đăng Công báo

1. Văn bản gửi đăng Công báo phải là văn bản gốc.

2. Trường hợp văn bản gửi đăng Công báo là bản sao thì phải đúng với bản gốc hoặc được chụp từ bản gốc, có dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền đã ký văn bản hoặc người được uỷ quyền.

3. Văn bản gửi đăng Công báo là bản in hoặc bản gửi qua mạng điện tử phải có nội dung đúng với bản gốc, phần Nơi nhận phải ghi dòng chữ "Công báo", hoặc ghi trên phiếu gửi văn bản dòng chữ " Văn bản gửi đăng Công báo", ghi rõ ngày, tháng, năm gửi.

4. Các văn bản gửi đến cơ quan Công báo phải được đăng ký vào "Sổ đăng ký và đối chiếu văn bản đăng Công báo".

5. Cơ quan Công báo phải lưu trữ đầy đủ các văn bản pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền gửi đến và phân loại theo hệ thống để tiện việc tra cứu, sử dụng.

Chương 3:

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN ĐỐI VỚI VIỆC ĐĂNG VĂN BẢN TRÊN CÔNG BÁO

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản trong việc gửi văn bản để đăng Công báo

1. Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hoặc cơ quan được cơ quan ban hành văn bản uỷ quyền có trách nhiệm gửi đầy đủ, đúng thời hạn các văn bản đã ban hành tới cơ quan Công báo theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

2. Người đứng đầu các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hoặc cơ quan được cơ quan ban hành văn bản uỷ quyền phải chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc gửi văn bản cho cơ quan Công báo và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của văn bản, về việc không gửi, gửi không đầy đủ hoặc gửi không đúng thời hạn các văn bản để đăng Công báo.

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan Công báo trong việc đăng văn bản

1. Tiếp nhận, vào "Sổ đăng ký và đối chiếu văn bản đăng Công báo" tất cả văn bản do các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hoặc cơ quan được cơ quan ban hành văn bản uỷ quyền gửi đến.

2. Công báo đăng các văn bản theo trình tự: văn bản đến trước đăng trước, đến sau đăng sau theo số thứ tự đã đăng ký tại "Sổ đăng ký và đối chiếu văn bản đăng Công báo". Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành có quy định các nội dung điều chỉnh hoặc quyết định các biện pháp, chính sách quan trọng phải áp dụng kịp thời, được người đứng đầu cơ quan ban hành văn bản yêu cầu bằng văn bản thì được đăng Công báo ngay để bảo đảm thời điểm có hiệu lực của văn bản đó.

3. Chậm nhất sau mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được văn bản, phải đăng văn bản trên Công báo.

4. Chịu trách nhiệm về việc không đăng, đăng không đúng, đăng không đầy đủ hoặc đăng chậm những văn bản đã nhận được.

5. Hệ thống, lưu trữ, phổ biến, cung cấp các văn bản đã đăng Công báo.

6. Trả lại cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản khi phát hiện văn bản đó có sai sót về nội dung và thủ tục pháp lý trong việc ban hành và việc gửi văn bản để đăng Công báo.

Điều 12. Đính chính văn bản trên Công báo

Các văn bản sau khi được đăng trên Công báo, nếu phát hiện có sai sót thì phải được đính chính:

1. Nếu sai sót thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản thì người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của cơ quan đó phải ký văn bản đính chính.

2. Nếu sai sót thuộc trách nhiệm của cơ quan Công báo ở Trung ương thì văn bản đính chính do người đứng đầu cơ quan Công báo Trung ương hoặc người được uỷ quyền ký văn bản đính chính.

3. Nếu sai sót thuộc trách nhiệm của cơ quan Công báo ở cấp tỉnh thì văn bản đính chính do người phụ trách cơ quan Công báo cấp tỉnh hoặc người được uỷ quyền ký văn bản đính chính.

Chương 4:

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG BÁO

Điều 13. Tổ chức của Công báo

1. Cơ quan Công báo Trung ương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Chính phủ; có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

2. Cơ quan Công báo cấp tỉnh thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổ chức cơ quan Công báo cấp tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Điều 14. Hoạt động xuất bản, phát hành Công báo

1. Cơ quan Công báo Trung ương và cơ quan Công báo cấp tỉnh tổ chức xuất bản, phát hành rộng rãi tờ Công báo trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang và trong nhân dân, kể cả cá nhân, tổ chức, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

2. Nhà nước bảo đảm kinh phí hàng năm cho hoạt động xuất bản Công báo. Kinh phí hàng năm cho hoạt động xuất bản Công báo được dự toán và cấp phát theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Tờ Công báo được cấp không thu tiền cho một số đối tượng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cơ quan Công báo được phép thu từ hoạt động xuất bản, phát hành ấn phẩm Công báo để bù đắp một phần chi từ ngân sách cho hoạt động này.

4. Tờ Công báo được phát hành thông qua cơ quan Công báo, doanh nghiệp bưu chính, các đại lý và các cá nhân.

5. Công báo được phát hành ra nước ngoài và được dịch ra tiếng nước ngoài. Bản dịch chỉ có giá trị tham khảo.

Điều 15. Quản lý nhà nước về Công báo

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Công báo.

2. Nội dung quản lý nhà nước về Công báo bao gồm:

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển Công báo.

b) Ban hành văn bản pháp luật làm cơ sở cho hoạt động của Công báo.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về hoạt động xuất bản, phát hành Công báo.

d) Khen thưởng, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của Công báo.

3. Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ trực tiếp quản lý toàn diện hoạt động của cơ quan Công báo ở Trung ương, quản lý việc xuất bản và phát hành tờ Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kể cả quản lý ấn phẩm Công báo dịch ra tiếng nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ hướng dẫn hoạt động của cơ quan Công báo cấp tỉnh.

4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoạt động và quyết định việc in ấn, phát hành tờ Công báo tại địa phương mình.

Chương 5:

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 16. Mọi tổ chức, cá nhân đều phải có trách nhiệm thực hiện tốt các quy định của Nghị định về Công báo. Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất sắc các quy định của Nghị định này sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về hoạt động Công báo theo Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về các hành vi vi phạm quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động Công báo.

Điều 19. Cá nhân có quyền tố cáo các hành vi vi phạm quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động Công báo.

Điều 20. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động xuất bản, phát hành Công báo được thực hiện theo các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của cơ quan Công báo ở Trung ương; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của cơ quan Công báo cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định này.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của cơ quan Công báo ở địa phương mình.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 104/2004/ND-CP

Hanoi, March 23, 2004

 

DECREE

ON THE OFFICIAL GAZETTE OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 12, 1996 Law on Promulgation of Legal Documents and the December 16, 2002 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Promulgation of Legal Documents;
Pursuant to the Government's Decree No. 18/2003/ND-CP of February 20, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Government Office;
At the proposal of the Minister-Director of the Government Office,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Regulation objects and scope of the Decree

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Position, functions of the Official Gazette

1. Official Gazette is the official legal information publication of the State of the Socialist Republic of Vietnam uniformly managed by the Government; has the function to publicize legal documents and the effective time thereof according to law provisions, international agreements which have already taken effect on the Socialist Republic of Vietnam, except for the international agreements which, as agreed upon by the parties, shall not be publicized or are not allowed to be publicized under decisions of competent agencies; to inform, disseminate legal documents promulgated by competent bodies, organizations and/or persons of the Socialist Republic of Vietnam (hereinafter called the competent bodies for short).

2. The Official Gazette is published at the central level and provinces as well as centrally-run cities (hereinafter called the provincial level); and is published widely to all subjects using it.

3. The Official Gazette includes printed Official Gazette and electronic Official Gazette. The Official Gazette published at the central level shall have its supplements.

The Prime Minister shall separately prescribe the operation of the electronic Official Gazette.

Article 3.- Official Gazette Offices

1. The Official Gazette offices shall include the central Official Gazette office and the provincial-level Official Gazette offices, which are tasked to receive, register, systematize, archive and disseminate legal documents sent by competent promulgating agencies; organize the publication and distribution of Official Gazette.

2. The central Official Gazette office organizes the reception, registration, systemization, archival and dissemination of legal documents promulgated by competent bodies of the central level; organizes the publication and distribution of the printed Official Gazette of the Socialist Republic of Vietnam.

3. The provincial-level Official Gazette offices organize the reception, registration, systemization, archival and dissemination of legal documents promulgated by competent bodies of the provincial or district level; organize the publication and distribution of the printed Official Gazette within their respective localities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Official Gazette publishes in an accurate and timely manner the full texts of all legal documents promulgated by competent bodies.

2. The Official Gazette does not publish State secret documents on the list of State secrets as provided for by law.

Article 5.- Documents published in the central Official Gazette

1. Legal documents promulgated by competent bodies of the central level.

2. Decisions of agencies competent to handle illegal legal documents; particular documents; other legally valid documents decided by competent bodies.

3. International agreements which have already taken effect on the Socialist Republic of Vietnam as provided for in Clause 1, Article 2 of this Decree.

4. The Official Gazette supplements are distributed together with Official Gazette, publishing draft legal documents when competent State bodies decide to publish them for gathering comments of agencies, organizations and individuals.

Article 6.- Documents published in the provincial-level Official Gazette

1. The legal documents promulgated by the People's Councils and the People's Committees of the provincial or district level.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Legal documents already published in the Official Gazette of the Socialist Republic of Vietnam, which had been promulgated by competent bodies at the central level regarding their respective localities.

Article 7.- Legal validity and effective time of documents published in the Official Gazette

1. Legal documents published in the Official Gazette have the same validity as the original documents; are the sole official documents together with their originals to be used for comparison and use in all circumstances where exist the discrepancies between documents published in the Official Gazette and documents obtained from other sources or when appear legal disputes.

2. Legal documents printed and published by publishers or mass media agencies do not have the same legal validity as when they are published in the Official Gazette but only have the reference validity.

3. The effective time of legal documents shall be the time prescribed in Article 75 of the 2002 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Promulgation of Legal Documents.

The effective time of the legal documents promulgated by the Government, the Prime Minister, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuracy and the jointly-promulgated legal documents shall be 15 days after their publication in the Official Gazette or later if it is so prescribed in such documents.

For legal documents promulgated by the Government, the Prime Minister, ministers and/or provincial-level People's Committees for application of implementation measures in urgent situation, the effective time shall be prescribed right in those documents, without depending on the dates of their publication in the Official Gazette.

4. The effective time of particular documents and other legally valid documents shall be decided by the agencies competent to promulgate the documents right in such documents, without depending on the dates of their publication in the Official Gazette.

The effective time of international agreements for the Socialist Republic of Vietnam shall be determined according to the mutual agreement of the parties or to law provisions on conclusion and implementation of international agreements and be inscribed in the copies of the originals of such international agreements.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter II

TIME LIMITS AND PROCEDURES FOR SENDING, RECEPTION AND REGISTRATION OF DOCUMENTS FOR PUBLICATION IN THE OFFICIAL GAZETTE

Article 8.- Time limits for sending documents for publication in the Official Gazette

1. The legal documents promulgated by competent bodies at the central level must be sent to the central Official Gazette office within two days at most as from the dates they are promulgated, for publication in the Official Gazette.

2. The documents promulgated by competent bodies in the provinces or centrally-run cities must be sent to the provincial-level Official Gazette offices within two days at most as from the dates they are promulgated, for publication in the Official Gazette.

3. The Official Gazette offices must receive fully and according to the law-prescribed procedures the documents sent by the promulgating agencies within the above-prescribed time limit for publication in the Official Gazette.

Article 9.- Procedures for sending, reception and registration of documents for publication in Official Gazette

1. The documents sent for publication in the Official Gazette must be the originals.

2. Where the documents sent for publication in the Official Gazette are copies, they must be true to the originals or be photocopied from the originals, with certifying stamps and signatures of the competent persons who signed the documents or the authorized persons.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The documents sent to the Official Gazette offices must be registered in the "Book for registration and comparison of documents published in the Official Gazette."

5. The Official Gazette offices must fully archive the legal documents sent by competent bodies and systematically classified them for convenient reference and use.

Chapter III

RESPONSIBILITIES OF AGENCIES COMPETENT TO PROMULGATE DOCUMENTS FOR THE PUBLICATION THEREOF IN THE OFFICIAL GAZETTE

Article 10.- Responsibility of the agencies competent to promulgate documents for sending documents for publication in the Official Gazette

1. The agencies competent to promulgate documents or the agencies authorized by the document-promulgating agencies have the responsibility to send fully and on time the promulgated documents to the Official Gazette offices according to the provisions in Article 8 of this Decree.

2. The heads of the agencies competent to promulgate documents or the agencies authorized by the document-promulgating agencies shall have to examine and urge the sending of documents to the Official Gazette offices and bear responsibility for the accuracy of the documents, for the failure to send, sending not in full or sending not on time documents for promulgation in the Official Gazette.

Article 11.- Responsibility of the Official Gazette offices in the publication of documents

1. To receive and enter "the Books for registration and comparison of documents published in the Official Gazette" all documents sent by agencies competent to promulgate documents or agencies authorized by document-promulgating agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To publish the documents in the Official Gazette within no more than fifteen days as from the date of receiving the documents.

4. To bear responsibility for non-publication, incorrect publication, incomplete publication or late publication of documents they have received.

5. To systemize, archive, disseminate and supply documents already published in the Official Gazette.

6. To return documents to the agencies competent to promulgate such documents upon detecting errors in the contents and legal procedures in the promulgation and sending of the documents for publication in the Official Gazette.

Article 12.- Correction of documents published in the Official Gazette

Documents which are detected as having contained errors after being published in the Official Gazette must be corrected:

1. If the errors rest with the agencies competent to promulgate the documents, the heads or the authorized persons of such agencies must sign the written corrections

2. If the errors rest with the central Official Gazette office, the written corrections shall be signed by the head of the central Official Gazette office or his/her authorized person.

3. If the errors rest with the provincial-level Official Gazette offices, the written corrections shall be signed by the heads of the provincial-level Official Gazette offices or their authorized persons.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.ORGANIZATION, OPERATION AND STATE MANAGEMENT OF THE OFFICIAL GAZETTE

Article 13.- Organization of the Official Gazette

1. The central Official Gazette office is a non-business unit of the Government Office; has the legal person status, accounts and its own seal.

2. The provincial-level Official Gazette offices are placed under the Offices of the People's Committees of the provinces or centrally-run cities.

The organization of the provincial-level Official Gazette offices shall be stipulated by the provincial-level People's Committee presidents.

Article 14.- Publication and distribution of Official Gazette

1. The central Official Gazette office and the provincial-level Official Gazette offices organize the publication and widespread distribution of the printed Official Gazette among State bodies, socio-political organizations, socio-professional organizations, economic organizations, armed force units and people, including foreign individuals, organizations and representation offices in Vietnam.

2. The State ensures annual funding for publication of Official Gazette. The annual funding for the publication of Official Gazette shall be estimated and allocated according to current law provisions.

3. Printed Official Gazette is provided free of charge for a number of subjects decided by the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The printed Official Gazette is distributed through the Official Gazette offices, postal service enterprises, agents and individuals.

5. The Official Gazette is distributed to foreign countries and translated into foreign language(s). The translations are only valid for reference.

Article 15.- State management of the Official Gazette

1. The Government exercises the uniform State management of the Official Gazette.

2. The contents of the State management of the Official Gazette cover:

a) Elaboration of plannings and plans on development of the Official Gazette.

b) Promulgation of legal documents for use as bases for operation of the Official Gazette.

c) Guidance, examination and inspection of the implementation of regulations on publication and distribution of the Official Gazette.

d) Commendation, handling of violations, settlement of complaints and/or denunciations related to operation of the Official Gazette.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Government Office assists the Government in guiding the operation of the provincial-level Official Gazette offices.

4. The provincial-level People's Committees manage the operation and decide on the printing and distribution of the Official Gazette in their respective localities.

Chapter V

COMMENDATION, DISCIPLINE AND SETTLEMENT OF COMPLAINTS AND DENUNCIATIONS

Article 16.- Every organization and individual shall have the responsibility to well implement the provisions of the Decree on the Official Gazette. Those organizations and individuals that splendidly implement the provisions of this Decree shall be commended and/or rewarded according to law provisions.

Article 17.- Organizations and individuals that violate the law provisions on Official Gazette operation under this Decree and other relevant law provisions shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined, administratively handled or examined for penal liability according to law provisions.

Article 18.- Organizations and individuals have the right to complain about acts of violating provisions of this Decree and other law provisions on Official Gazette operation.

Article 19.- Individuals have the right to denounce acts of violating provisions of this Decree and other law provisions on Official Gazette operation.

Article 20.- The competence, order and procedures for settlement of complaints and denunciations related to publication and distribution of Official Gazette shall comply with the law provisions on complaints and denunciations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 21.- Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette. The previous regulations contrary to this Decree shall all be annulled.

Article 22.- Implementation responsibility

1. The Minister-Director of the Government Office shall have to organize and manage the operation of the central Official Gazette office; guide and examine the operations of the provincial-level Official Gazette offices as provided for in this Decree.

The presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to organize and manage the operation of the Official Gazette offices in their respective localities.

2. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies or the Government-attached agencies, the chairmen of the People's Councils and the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 104/2004/NĐ-CP ngày 23/03/2004 về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.025

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!